Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Vatrogasno obezbjeđenje objekata Podružnice Hidroelektrane na Neretvi Jablanica na području Grada Mostara

Datum objave: 02.08.2018. 15:51 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 02.08.2018.

DOBROVOLJNO EX ANTE OBAVJEŠTENJE O TRANSPARENTNOSTI

1409-4-2-86-6-57/18ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv HIDROELEKTRANE NA NERETVI, JABLANICA
IDB/JIB 4200225150072
Kontakt osoba Amir Hadžiomerović
Adresa Jaroslava Černija br.1
Poštanski broj 88420 Jablanica (bhp sa)
Općina/Grad Jablanica
Telefon (036) 758-145
Faks (036) 758-107
Elektronska pošta ju.jusic@epbih.ba
Internet adresa www.epbih.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Električna energija

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

10202-074/18: Vatrogasno obezbjeđenje objekata Podružnice „Hidroelektrane na Neretvi“ Jablanica na području Grada
Mostara

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

10202-074/18: Vatrogasno obezbjeđenje objekata Podružnice „Hidroelektrane na Neretvi“ Jablanica na području Grada
Mostara

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66515100-4 Usluge osiguranja od požara


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

28000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

objekti Podružnice "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica na području Grada Mostara

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

III 1.a. Da li je ovom pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci prethodio konkurs za izradu idejnog
rješenja?

Ne

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 GRAD MOSTAR 4227396110007 Mostar Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

23360,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

23360,00

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

23360,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

23360,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS C2


a) Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Član 21. Stav (1) Tačka c)

b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Razlog koji se odnosi na ekskluzivno pravo dobavljača, ugovor se može dodjeliti samo određenom dobavljaču.
Kako u Podružnici “Hidroelektrane na Neretvi” Jablanica nije formirana profesionalna vatrogasna jedinica, što je zakonska
obaveza pa u prelaznom periodu do onivanja vlastite profesionalne jedinice, prema odredbama Zakona, to obezbjeđenje
mogu vršiti lokalne vatrogasne jedinice sa područja na kome se nalaze objekti Podružnice.
Na osnovu člana 55. Pravilnika o zaštiti od požara JP”Elektroprivreda BiH” Sarajevo i prema Planovima za zaštitu od požara
objekata Podružnice na lokalitetu Grada Mostara, potrebno je obezbjediti neprekidno vatrogasno dežurstvo 24 sata na daan
i biti spreman za intervenciju u najkraćem mogućem roku.
Objekti na lokalitetu Grada Mostara koje treba štiti smješteni su u krugu pogona HE Salakovac kao i svi prateći objekti koji su
smješteni od ulazne kapije do samog pogona, te eventualno objekti koji pripadaju pogonu HE Grabovica ukoliko se ukase
potreba. Zbog svoje blizine Gradu Mostaru i bržeg reagovanja u slučaju incidentne situacije objekat pogona HE Salakovac
štiti vatrogasna jedinica iz Mostara.

c) Broj ponuđača sa kojima ste pregovarali

1

d) Naziv ponuđača sa kojima ste pregovarali

GRAD MOSTAR

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: