Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nesistemska oprema - aparati za spiralno uvezivanje za potrebe Podružnice Termoelektrana Kakanj

Datum objave: 03.08.2018. 12:44 / Izvor: Akta.ba, 27.07.2018.

Kakanj, 26.07.2018. godine

Broj: 02-3-72-13065/18

 

Na osnovu članova 64. stav (1) tačka b). 70., 71. i 88. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH" broj 39/14), člana 99. Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo broj: SD-5211/16-38/2. od 29.03.2016. godine, te člana 4. stav (6) Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika generalnog direktora, Sekretara Društva i direktora podružnica Društva - Prečišćeni tekst broj: 6-6522/8 od 05.03.2018. godine, direktor Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj, na preporuku Komisije za javne nabavke, donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača po Konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda uz korištenje e-aukcije u predmetu

Nabavka ostale nesistemske opreme

 Nabavka aparata za spiralno uvezivanje za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj

 

Član 1.

Po Konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda uz korištenje e-aukcije broj: 2000023136, broj obavještenja o nabavci sa portala javnih nabavki: 1424-7-1-258-3-354/18 od dana 02.07.2018. godine u predmetu Nabavka ostale nesistemske opreme - Nabavka aparata za spiralno uvezivanje za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj, kao najpovoljniji ponuđač izabran je:

AGRO - VRT d.o.o. Kakanj sa cijenom 990,00 KM (bez PDV-a).

 

Član 2.

Zadužuje se Služba za komercijalne poslove da u roku od 3 (tri) dana, a najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja ove Odluke istu dostavi ponuđaču i time ga obavijesti o rezultatima postupka javne nabavke.

 

Član 3.

Obavezuje se ponuđač iz člana 1. ove Odluke da u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke, dostavi dokumente iz člana 45. stav (2) tačke c) i d) ZJN BiH navedene u tački 2.3 Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda broj: 2000023136, broj obavještenja o nabavci sa portala javnih nabavki: 1424-7-1-258-3-354/18.

 

Obrazloženje

Po Konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda broj: 2000023136, broj obavještenja o nabavci sa portala javnih nabavki: 1424-7-1-258-3-354/18 od dana 02.07.2018. godine, ponudu su dostavila dva ponuđača i to:

- INTER-COM d.o.o. Zenica

- AGRO - VRT d.o.o. Kakanj

 

Komisija za javne nabavke ugovornog organa izvršila je otvaranje, pregled i ocjenu primljenih ponuda, te je, na osnovu kriterija „najniža cijena", utvrdila rang listu prihvatljivih ponuđača kako slijedi:

1. AGRO - VRT d.o.o. Kakanj

2. INTER-COM d.o.o. Zenica

 

Nakon provedenog postupka e-aukcije, u skladu sa Izvještajem o toku i završetku e-aukcije, utvrđena je konačna rang lista ponuđača koji su učestvovali u e-aukciji:

1. AGRO - VRT d.o.o. Kakanj sa cijenom od 990,00 KM

2. INTER-COM d.o.o. Zenica sa cijenom od 1.000,00 KM

Komisija za javne nabavke Ugovornog organa je na osnovu rezultata konačne rang liste i Izvještaja o toku i završetku e-aukcije, ocijenila da je najpovoljnija ponuda prvorangiranog ponuđača AGRO -VRT d.o.o. Kakanj sa cijenom 990,00 KM (bez PDV-a), koja je zadovoljila postavljene zahtjeve iz Tenderske dokumentacije broj: 2000023136, a sve u skladu sa Zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda od 25.07.2018. godine.

Na osnovu navedenog, donesena je odluka kao u dispozitivu.

 

Pravna pouka:

Protiv ove Odluke može se podnijeti žalba ugovornom organu JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke. Žalba se podnosi u najmanje 3 (tri) primjerka.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: