Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Servisiranje printera, fotokopir aparat, multifunkcijskih aparata/fax aparat

Datum objave: 06.08.2018. 16:01 / Izvor: Akta.ba, 31.07.2018.

Broj: 04-16.5-207-4/18

Sarajevo, 31.07.2018. godine

 

Temeljem članka 87. stavak (3) i članka 90. Zakona o javnim nabavama ("Službeni glasnik BiH" broj 39/14), te članka 7. stavak (2) Pravilnika o postupku izravnog sporazuma Direkcije za ekonomsko planiranje Vijeća ministara Bosne i Hercegovine broj.: 04-02.3-73-1/15 od 26.02.2015. godine, direktor Direkcije za ekonomsko planiranje, d o n o s i

 

O D L U K U

o prihvatanju prijedloga cijene

 

Članak 1.

 

Ugovor -nabava usluga servisiranja printera, fotokopir aparat, multifunkcijskih aparata/fax aparata dodjeljuje se ponuđaču "BBS" d.o.o. sa prihvaćenom predloženom cijenom od 24,00 KM , bez PDV-a.

 

Članak 2.

 

Ugovor o javnoj nabavci zaključuje se sukladno Zakonu o obligacionim odnosima ("Službeni list RBiH", br. 2/92, 13/94 i "Službene novine FBiH" br. 29/03, 42/11), člankom 7. stavak (1) točka b) Pravilnika o postupku izravnog sporazuma ("Službeni glasnik BiH" broj 90/14) i člankom 7. stavak (2) točka b) Pravilnika o postupku izravnog sporazuma Direkcije za ekonomsko planiranje broj: 04-02.3-73-1/15 od 26.02.2015. godine.

 

Članak 3

 

Uvjeti i način objavljivanja obavještenja i izvještavanje o postupku javne nabave vrši se sukladno Naputku o uvjetima i načinu obavještavanja i dostavljanja izvještaja u postupcima javnih nabavka u informacionom sustavu "E-nabave" ("Službeni glasnik BiH" broj 90/14).

 

Članak 4

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

 

Postupak javne nabave pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka izravnog sporazuma broj 04-16.5-207-1 /18 od 24.07.2018. godine. Javna nabava je provedena putem izravnog sporazuma. Procijenjena vrijednost javne nabave bez PDV-a je 427,00 KM za materijal za održavanje opreme (analitičko konto 613712), i 307,00 KM za usluge održavanje opreme (analitičko konto 613722).

 

Istraživanjem tržišta, pismeni Poziv za dostavljanje ponuda upućen je privrednim subjektima :

 

1.         "C-SERVIS " d.o.o. Sarajevo

2.         "KAMER KOMERC" d.o.o. Sarajevo

3.         "BBS" d.o.o. Sarajevo

4.         "PRINTEX" d.o.o. Sarajevo

 

(broj 04-16.5-207-2/18 od 24.07.2018. godine). Do utvrđenog krajnjeg roka za dostavu prijedloga cijena pristigao je jedan prijedloga od privrednih subjekata kojem je upućen zahtjev.

 

Naziv/ime privrednog subjekta

Cijena bez PDV-a

"BBS" d.o.o.

24,00 KM

 

Najpovoljniji prijedlog cijene je prijedlog cijene ponuđača "BBS" d.o.o. sa ukupnom cijenom od 24,00 KM bez PDV-a.

 

Temeljem izloženog činjeničnog stanja, primjenom članka 90. Zakona o javnim nabavama ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14) i članka 7. stavak (2) točka b) Pravilnika o postupku izravnog sporazuma Direkcije za ekonomsko planiranje Vijeća ministara Bosne i Hercegovine broj.: 04-02.3-73-1/15 od 26.02.2015. godine dlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: