Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Usluge održavanja i unaprijeđenja BI i DWH infrastrukture

Datum objave: 07.08.2018. 10:30 / Izvor: Akta.ba, 17.07.2018.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

FEDERALNI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE     

SARAJEVO     

Broj: 07-14-7750-7/18

Sarajevo, 17.07.2018. godine

 

Na temelju Cl. 64. stavak (1) točka b) i 70. st. (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", broj 39/14) i članka 17. Statuta Federalnog zavoda za zapošljavanje, na Preporuku povjerenstva za javne nabave, a po Zahtjevu za dostavu ponuda putem konkurentskog zahtjeva za javnu nabavu usluga Održavanje i unaprijeđenje BI i DWH infrastrukture, ravnateljica donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

 

Članak 1.

(1) Prihvata se Preporuka Povjerenstva za javne nabave, broj: 07-14-7750-5/18 od 16.07.2018. godine, i ugovor za javnu nabavu usluga Održavanja i unaprijeđenja BI i DWH infrastrukture dodjeljuje se ponuditelju:

a) "Info studio" d.o.o. Sarajevo za ponuđenu cijenu 41.940,00 KM bez PDV-a.

 

Članak 2.

(2) Za izvršenje ove odluke zadužuje se Sektor za ekonomske poslove, evidencije i informacione tehnologije.

 

Članak 3.

(3) Ova odluka objavit će se na web stranici www.fzzz.ba istovremeno s upućivanjem obavještenja ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabave, shodno članku 70. stavak (6) Zakona o javnim nabavama BiH.

 

Članak 4.

(4) Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuditelju u skladu sa člankom 71. stavak (2) Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabave pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabave usluge Održavanja i unaprijeđenja BI i DWH infrastrukture broj: 07-14-7750/18 od 25.06.2018. godine.

Javna nabava je provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.

Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a je 41.996,00 KM (slovima: četrdesetjednatisućadevetstotinadevedestšest konvertibilnih maraka).

Ugovorno tijelo je izvršilo objavu na Portalu javnih nabavi objavu dana 05.07.2018. godine, Obavještenje broj: 940-7-2-29-3/22 i istovremeno objavu na web stranici Zavoda.

Do dana otvaranja, pristigla je jedna ponuda, ponuditelja Jnfo studio" d.o.o. Sarajevo, broj: 07-14-8735/18 od 16.07.2018. godine.

Povjerenstvo za javnu nabavu, imenovano Odlukom o ravnateljice broj: 07-14-7748/18 od 27.06.2018. godine, sačinilo je Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: 07-14-7750-4/18 od 16.07.2018, Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja broj: 07-14-7750-5/18 od 16.07.2018 godine i Izvješće o radu broj: 07-14-7750-6/18 od 16.07.2018. godine. U postupku po Izvješću o radu utvrđeno je da je Povjerenstvo za javnu nabavu pravovremeno i pravilno izvršilo otvaranje i ocjenu prispjele ponude, o čemu je pripremila odgovarajuće zapisnike, te utvrdila sljedeće:

1.         da je pristigla jedna ponuda;

2.         da je blagovremeno zaprimljena jedna ponuda;

3.         da nema neblagovremeno zaprimljenih ponuda.

U postupku donošenja ove odluke Povjerenstvo za javne nabave pravilno je i potpuno izvršilo ocjenu kvalificiranosti ponuditelja shodno kriterijima iz tenderske dokumentacije. U postupku ocjene provedenog postupka, rukovodilac Ugovornog tijela nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu koji bi eventualno bili temelj za neprihvatanje Preporuke Povjerenstva za javne nabave. Naime, u postupku je ocijenjeno da je izbor ponuditelja izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavama BiH, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

Iz navedenih razloga, primjenom članka 64. stavak (1) točka b) Zakona o javnim nabavama BiH i članka 17. Statuta Federalnog zavoda za zapošljavanje, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od pet dana od dana prijema ove odluke.

 

Ravnateljica

Helena Lončar

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: