Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Folija i mreža za baliranje za potrebe REC Manjača

Datum objave: 07.08.2018. 11:36 / Izvor: Akta.ba, 23.07.2018.

Na osnovu člana 90., člana 70.stav 1. 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH br.39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Centra broj: 153/15 i člana 33. Statuta Centra za razvoj poljoprivrede i sela, u postupku javne nabavke roba --„Nabavka folije i mreže za baliranje za potrebe REC „Manjača"" Direktor Centra, d o n o s i,

 

O D L U К U

 

1.         Prihvata se prijedlog predstavnika Centra, o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba-„Nabavka folije i mreže za baliranje za potrebe REC „Manjača"", putem direktnog sporazuma broj 960/18.

 

2.         „Agrocoop" d.o.o. Aleksandrovac- Laktaši, bira se u postupku javne nabavke broj 960/18. Ponuđač je ponudio cijenu u iznosu od 5.988,00 КM bez PDV-a i 7.005,96 КM sa uračunatim PDV-om.

 

3.         Ugovorni organ zaključiće ugovor sa izabranim ponuđačem, pod uslovima utvrđenim u pozivu za dostavljanje ponuda i ponudom od 16.07.2018.godine, dostavljene od strane izabranog ponuđača.

 

4.         Ova odluka je konačna i stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje:

 

Centar za razvoj poljoprivrede i sela proveo je postupak direktnog sporazuma broj 960/18 za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba- „Nabavka folije i mreže za baliranje za potrebe REC „Manjača"" po Odluci Direktora broj: 959/18-O od 12.07.2018.godine. Кriterij za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najniža cijena.

 

Procijenjena vrijednost javne nabavke, 6.000,00 bez PDV-a.

 

Ugovorni organ je tražio pisani prijedlog ponude od jednog ponuđača, a koji obavlja djelatnost koja je predmet javne nabavke, zbog utvrđivanja tržišnosti cijena. Po predmetnoj nabavci pribavljena je ponuda i to:

 

„Agrocoop" d.o.o. Aleksandrovac- Laktaši - ponuda u iznosu 5.988,00 КM bez PDV-a

 

Dana 20.07.2018.godine u 12:15 časova predstavnik Centra za selo je izvršio otvaranje ponude i tom prilikom konstatovao da je pristigla ponuda dobavljača „Agrocoop" d.o.o. Aleksandrovac- Laktaši sa ponuđenom cijenom u iznosu od 5.988,00 КM bez PDV-a odnosno 7.005,96 КM sa uračunatim PDV-om, prihvatljiva za ugovorni organ.

 

S obzirom da je ponuđač dostavio ponudu u skladu sa uslovima iz poziva za dostavljanje ponuda to će ugovorni organ prihvatiti prijedlog predstavnika Centra i odlučiti kao u dispozitivu.

 

Bro: 998/18-O

Datum: 23.07.2018.god

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: