Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Građevinski materijal za potrebe Općine Busovača

Datum objave: 07.08.2018. 13:21 / Izvor: Akta.ba, 27.07.2018.

Broj: 01-49-3229-4/18

Busovača, 27.07.2018. godine

 

Općinski načelnik, ns osnovu člana 64. stav 1. tačka b>, člana 70. stav 1., 3. i 6. i člana 89. stav 3. Zakona o javnim aabavkama BiH («Službeni glasnik BiH», broj: 39/14), te člana 38. Statuta Opčine Busovača - p»ečišćeni tekst («Službeni glasnik <3pćine Busovača», broj: 8/13), na Preporuku Komisije za javne nabavke, broj: 01-49-3229-3/18 cd 24.07.2018. godine, u postupku javne nabavke po konkurentskom zahtjevu za nabavku robe - Nabavka i sukcesivna isporuka građevinskog materijala za potrebe Općine Busovača, d o n o s i

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Prihvata se Preporuko Komisije za javne nabavke, broj 01-49-3229-3/18 od 24.07.2018. godine u konkurentskom zahtjevu za nabavku robe - Nabavka i sukcesivna isporuka građevinskog materijala za potrebe Općine Busovača, te se ugovor dodjeljuje ponuđaču «TISAKOMERC» d o.o. Busovača, ponuda, broj: ( 1-49-3229-1/18 od 20.07.2018. godine, za ponuđenu cijenu u iznosu od 49.522,05 KM bez PDV-a, odnosno u iznosu od 57.940,80 KM sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom pcnuđaču.

Izabrani ponuđač iz tačke 1. ove Odlukeje dužan dostaviti dokumente iz člana45. stav 2. tačka c) i d) Zakona o javnim nabavkama navedene u tr.čki 3 1. tenderske dokumentacije konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, broj: 01-:9-3229/18 u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema Odluke o izboru najpovoljnijeg poauđača.

 

U skladu sa članom 98. stav 5. Zakona o javnim nabavkama BiH, ugovor o javnoj nabavci dostavit će se ponuđaču iz tačke 1. ove Odluke najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana dostavljanja Odluke o izboru.

Za izvršenje ove Odluke zadužuje se i ovlašćuje Služba za prostorno uređenje, urbanizam i stambene poslove, svako u okviru svojih ovlaštenja.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na web-stranici Općine Busovača www.opcma-busovaca.com, te istovremero uputiti ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa Zako iom o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

 

Postupak javne nabavke robe - Nabavka i sukcesivna isponka građevinskog materijala za potrebe Općine Busovača pokrenut je Odlukom o pokretaiju postupka javne nabavke, broj: 01-49-3229/18 od 02.07.2018. godine.

Javna nabavka je provedena putem konkurentskog zahtj eva zr dostavu ponuda. Procijenjena vrijednovt javne nabavke bez PDV-aje 49.999,00 KM.

Obavještenje o nabav- i i tenderska dokumentacija su ob avljeni na Portalu javnih nabavki dana, 12.07.2018. godine, pod brojem: 1176-7-1-22-3-16/18. Poziv za preuzimanje TD sa Portala javnih nabavki dostavljen je sljedećim ponuđačima: «TISAKOMERC» d.o.o. Busovača, «BARIĆ» d.o.o. Kiseljak, TR «GOLD», Kaćuni i TR «PROMET», Bjkovci.

Konkurentski zahtjev i tendersku dokumentaciju je sa Portala javnih nabavki preuzelo 12 ponudača.

Komisija za javne nabavke imenovana je Rješenjem Općinskog načelnika, broj: 01-49- 2743/17 od 29.06.2017. godine.

Javno otvaranje ponuda zakazano je za dan, 20.07.20 8. gcdine. Zapisnik o otvaranju ponuda blagovremeno je dostavljen svim ponuđačima.

Komisija za javne nabavke dostavila je Općinskom načelniku Zapisnik o ocjeni ponuda, broj: 01-49-3229-2/18 od 2 r.07.2018. godine i Preporuku o izborj najpovoljnijeg ponuđača, broj: 01-49-3229-3/18 od 24.07.2018. godine, u predmetnom postupku javne nabavke.

U provedenom postupku utvrđeno je da je Komisija za javne nabavke Općine Busovača blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu pr spjelih ponuda. O navedenom je sačinjen zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:

da je blagovremeno prispjela ukupno 1 (jedna) ponuda, i to od ponuđača «TISAKOMERC» d.o.o Busovača,

da ponuda ponuđača «TISAKOMERC» d.o.o. Busovaoa ispanjava sve uslove tražene i definisane tenderskom dokumentacijom konkurentskog zahtjeva, da je u predmetnom oostupku predviđena E-aukcija, da je ista, u skladu sa članom 3. Pravilnika o uslovima i načinu korištenja E-aukcije («Službeni glasnik BiH», broj: 66/16), nije provedena, te da nije bilo neblagovremenih ponuda.

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijrnjene činjenice da je Komisija pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača, te ocjenu prispjelih ponuda, shodno kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Općinski načelnik nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavke.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila, te daje izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama («Službeni glasnik BiH», broj: 39/14), podzakonskim aktima, internim aktima i teriderskom dokumentacijom. Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je ponida ponudača «TISAKOMERC» d.o.o. Busovača u iznosu od 49.522,05 KM bez PDV-a jedina orihvatljiva ponuda, te da je ista u okviru procijenjene vrijednosti predmetne nabavke.

Na osnovu izloženog, a u skladu sa članom 64. stav 1. tač ca b) i člana 89. Zakona o javnim nabavkama BiH, donešena je odluka kao u dispozitivu.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

 

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Općinskom načelniku u roku od pet (5) dana od dana prijema ove Odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: