Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Pogonsko gorivo i tečnost za vjetrobranska stakla za potrebe Teritorijalne vatrogasne jedinice Prijedor

Datum objave: 07.08.2018. 14:41 / Izvor: Akta.ba, 30.07.2018.

GRAD PRIJEDOR

Broj: 02-404-112/18

Datum: 30.07.2018. godine

 

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), Gradonačelnik Grada Prijedor, donosi

 

ODLUKU O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

 

I

Na osnovu otvorenog postupka, objavljenog na Portalu javnih nabavki, broj: 22-1-1-77-3-62/18, u predmetu: izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku pogonskog goriva, motornog ulja i tečnosti za vjetrobranska stakla za potrebe Gradske uprave Grada Prijedor - LOT 2 Nabavka i isporuka pogonskog goriva i tečnosti za vjetrobranska stakla za potrebe Teritorijalne vatrogasne jedinice Prijedor, svoju ponudu podnio je slijedeći ponuđač:

1. »NESTRO PETROL« a.d. Banja Luka, ul.Kralja Alfonsa XIII br.9,78000 Banja Luka.

 

II

Utvrđena je rang lista ponuđača, koji su dostavili prihvatljive ponude, primjenjujući kriterij najniže cijene, kako slijedi:

1. »NESTRO-PETROL« a.d. Banja Luka: 27.919,70 KM, sa uračunatim popustom i PDV-om.

 

III

Nakon razmatranja prihvatljive ponude navedene u tački II ove Odluke ocijenjeno je daje u predmetnoj nabavci najpovoljniji ponuđač »NESTRO PETROL« a.d. Banja Luka, sa iznosom ponude od 27.919,70 KM, sa uračunatim popustom i PDV-om.

 

IV

Ponuđač iz tačke III ove Odluke ocijenjen je kao najuspješniji, jer je ponudio najnižu cijenu.

 

Obrazloženje

Ugovorni organ Grad Prijedor je oglasio Obavještenje o nabavci na Portalu javnih nabavki broj: 22-1-1-77-3-62/18, u predmetu: izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku pogonskog goriva, motornog ulja i tečnosti za vjetrobranska stakla za potrebe Gradske uprave Grada Prijedor - LOT 2 Nabavka i isporuka pogonskog goriva i tečnosti za vjetrobranska stakla za potrebe Teritorijalne vatrogasne jedinice Prijedor.

Nakon objavljenog Obavještenja, Gradonačelnik Grada je imenovao Komisiju za javne nabavke, koja je u predmetnom postupku utvrdila slijedeće: - da se na Javni oglas prijavio 1 (jedan ) ponuđač, daje ponuda ponuđača »NESTRO PETROL« a.d, Banja Luka, prihvatljiva, kao i da je ponuđač dostavio sve dokumente tražene u tenderskoj dokumentaciji, odnosno da je kvalifikovan za dodjelu predmetnog ugovora.

Pregledom i ocjenom kvalifikovanih ponuda, primjenom kriterija „najniža cijena". Komisija za javne nabavke je Zapisnikom, broj: 02-404-105/18 od 25.07.2017. godine, utvrdila rang listu prihvatljivih ponuda prema kriteriju /a izbor ponude, kako slijedi:

1 .»NESTRO PETROL« a.d. Banja Luka: 27.919,70 KM, sa uračunatim popustom i PDV-om.

shodno kojoj je:

ponuda ponuđača »NESTRO PETROL« a.d. Banja Luka, ocjenjena kao najpovoljnija, sa iznosom od 27.919,70 KM, sa uračunatim popustom i PDV-om.

Prvoplasirana ponuda u tehničkom i ekonomskom smislu u potpunosti zadovoljava zahtjeve ugovornog organa, te je shodno tome i data preporuka da se dodjela ugovora izvrši navedenom ponuđaču.

Imajući u vidu navedeno, odlučeno je kao naprijed.

Protiv ove odluke može se u roku od 10 ( deset) dana od dana prijema Odluke izjaviti žalba ugovornom organu.

 

Gradonačelnik

Milenko Đaković

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: