Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Radovi na popravci ustave na Visoču

Datum objave: 08.08.2018. 08:56 / Izvor: Akta.ba, 06.08.2018.

REPUBLIKA SRPSKA

JAVNA USTANOVA „VODE SRPSKE"

BIJELjINA

 

Broj: 12/8.02.2-336945/18

Datum: 06.08.2018 godine

 

Na osnovu člana 70. stavovi 1), 3) i 6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH" broj: 39/14 i 47/14), u postupku javne nabavke za izvođenje radova na popravci Ustave Visoč, broj obavještenja o nabavci: 1086-1-3-46-3-40/18 od 06.06.2018. godine, Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda broj:12/8.02.2-3369-12/18 od 01.08.2018. godine, Preporuke Komisije za izbor najpovoljnijeg ponuđača broj:12/8.02.2-3369-13/18 od 01.08.2018. godine, člana 39. Pravilnika Javne Ustanove „Vode Srpske" Bijeljina broj: 12/8.02.1-6822/17 od 01.12.2017. godine i člana 19. Statuta Javne ustanove „Vode Srpske" Bijeljina, direktor Javne ustanove "Vode Srpske" Bijeljina donosi

 

ODLUKU

 

Član 1.

 

Ponuđač „Mont-gradnja" d.o.o. Ugljevik proglašava se za najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za izvođenje radova na popravci Ustave Visoč, broj obavještenja o nabavci: 1086-1-3-46-3-40/18 od 06.06.2018. godine.

 

Sa pomenutim ponuđačem zaključiće se ugovor za izvođenje radova na popravci Ustave Visoč, na iznos od 7.650,00 KM bez PDV-a.

 

Član 2.

Izabrani ponuđač je dužan u roku od 5 dana računajući od dana dostavljanja ove Odluke dostaviti originale ili ovjerene kopije dokumentacije iz članova 45. i 47. Zakona o javnim nabavkama, osim one dokumentacije koju je dostavio u svojoj ponudi.

 

Član 3.

Prijedlog Ugovora o nabavci dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču nakon isteka roka od 15 dana, računajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljiije ponude.

 

Član 4.

Ova Odluka objaviće se na veb-stranici ugovornog organa www.voders.org istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav. 6. Zakona o javnim nabavkama.

 

Komisija je u svom Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda broj: 12/8.02.2-3369-12/18 od 01.08.2018. godine konstatovala da je ponuda ponuđača „Mont gradnja" d.o.o. Ugljevik kvalifikovana, tj. da ispunjava sve uslove tražene tenderskom dokumentacijom.

 

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti dostavljene ponude te pregled i ocjenu ponuda, u skladu sa kriterijumima iz Tenderske dokumentacije.

 

U postupku ocjene provedenog postupka, Javna ustanova „Vode Srpske" Bijeljina nije našla razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje Preporuke Komisije za nabavku.

 

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima i tenderskim dokumentom.

 

Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je izabrani ponuđač najbolje ocijenjen zbog najniže cijene tehnički zadovoljavajuće ponude.

 

Naziv ponuđača čija je ponuda ocijenjena kao najpovoljnija:

Naziv ponuđača

„Mont gradnja" d.o.o. Ugljevik

Sjedište i adresa

Ćirila i Metodija bb, 76330 Ugljevik |

Ukupna cijena ponude bez PDV-a

7.650,00 KM

Rok za realizaciju ugovora

15 dana od dana potpisivanja ugovora u skladu sa Tenderskom dokumentacijom

Podaci o dijelu ugovora koji se daje u podugovor i podaci o podizvođaču, ako je primjenljivo

Ponuđač nije naveo namjeru podugovaranja .

 

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama, člana 70. stavovi 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH" broj: 39/14), člana 8. stav 2. tačka d) Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za nabavke („Službeni glasnik BiH" broj: 103/14), člana 39. Pravilnika Javne Ustanove „Vode Srpske" Bijeljina broj: 12/8.02.1-6822/17 od 01.12.2017. godine i člana 19. Statuta Javne ustanove „Vode Srpske" Bijeljina, odlučeno je kao u članu 1. ove Odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

 

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke. Žalba se izjavljuje Kancelariji za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine, putem ugovornog organa u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: Javna ustanova „Vode Srpske" Bijeljina, ulica Miloša Obilića broj 51, 76 300 Bijeljina. Žalba se podnosi u najmanje 3 (tri) identična primjerka.

 

Dostavljeno:

 

Ponuđačima

U predmet

a/a

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: