Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Tropolni autopneumatski prekidač-rastavljač za unutarnju montažu

Datum objave: 08.08.2018. 09:39 / Izvor: Akta.ba, 01.08.2018.

Broj: 03-5668/18

Đurđevik, 01.08.2018

 

Na osnovu člana 89. i 70. stav (3) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj 39/14), Zapisnika o ocjeni ponuda od 27.07.2018. godine na osnovu člana 65. Zakona i člana 65. Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja "Đurdevik" d.o.o. - Đurdevik, Direktor Zavisnog društva Rudnik mrkog uglja "Đurdevik" d.o.o. - Đurđevik, donosi:

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponudača za javnu nabavku robe Tropolni autopneumatski prekidač-rastavljač za unutarnju montažu

 

Nakon provedenog postupka konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za nabavku robe -Tropolni autopneumatski prekidač-rastavljač za unutarnju montažu, ugovor se dodjeljuje ponudaču "Powerdis" d.o.o. Bihać čija je ponuda ocjenjena kao najuspješnija.

 

OBRAZLOŽENJE

Po obavještenju o nabavci za javnu nabavku robe: Tropolni autopneumatski prekidač-rastavljač za unutarnju montažu broj obavještenja: 350-7-1-480-3-179/18 objavljenom na Portalu javnih nabavki dana, 29.06.2018. godine, evidencijski broj nabavke 03-4843/18, Tendersku dokumentaciju u skladu sa članom 55. stav (1) tačka d) ZJN BiH preuzelo je 14 ponudača a što se vidi iz izvještaja o preuzimanju tenderske dokumentacije od strane ponudača sa Portala javnih nabavki www.ejn.gov.ba kreiranog 19.07.2018. godine, a koji je sastavni dio ovog zapisnika.

 

Rok za dostavu ponuda bio je 19.07.2018. godine do 11:00 sati, a javno otvaranje ponuda je zakazano zaje 19.07.2018. godine u 11:30 sati u prostorijama Rudnika.

 

Na osnovu poziva i Obavještenja o nabavci svoju ponudu u datorn roku su dostavili sljedeći ponudači:

1)         Ponuda sa prijemnim brojem 19-5352/18 od 18.07.2018. godine, Ponudač: "Cargo Trans" d.o.o. Banovići.

2)         Ponuda sa prijemnim brojcm 19-5369/18 od 19.07.2018. godine, Ponudač: "Powerdis" d.o.o. Bihać.

 

Javno otvaranje ponuda je dana 19.07.2018. godine u 11:30 sati izvršila Komisija za provodenje postupka javne nabavke imenovana Rješenjem direktora broj: 03-4844/18 od 28.06.2018. godine.

 

Javno otvaranje ponuda izvršeno je u skladu sa članom 63. Zakona o javnim nabavkama i sačinjen je Zapisnik o otvaranju ponuda. Javnom otvaranju ponuda nisu prisustvovali predstavnici ponudača.

 

Zapisnik sa javnog otvaranja ponuda i zapisnik o zaprimanju ponuda jc dostavljen svim ponudačima.

 

Tabela (analitički prikaz traženih i dostavljenih dokumenata za kvalifikaciju)

 

Broj zahtjeva

Zahtjev u predmetnom postupku (član 45.-52. ZJN BiH)

Dokaz o pravu ponudača da obavljaju profcsionalnu djelatnost koja je u vezi sa predmetom nabavke u skladu sa članom 46. Zakona o javnim nabavkama BiH

Pismena izjava iz člana 52. Stav (2) Zakona o javnim nabavkama BiH ovjerena kod nadležnog organa

Tehnički opis ili katalošku dokumenta ciju

 

Ponudač

1

"Cargo Trans" d.o.o. Banovići.

Ponuden (DA/NE)

DA

DA

DA

 

Zadovoljen zahtjev (DA/NE)

DA

DA

DA

2.

"Powerdis" d.o.o. Bihać.

Ponuden (DA/NE)

DA

DA

DA

 

Zadovoljen zahtjev (DA/NE)

DA

DA

DA

 

Obzirom da je u obavještenju o nabavci navedeno da se namjerava koristiti e-aukcija na zatvorenoj sjednici Komisije za nabavke održanoj dana 19.07.2018. godine u 12:00 sati Komisija je izvršila početnu ocjenu ponuda odnosno provjeru kvalifikacije kandidata/ponuđača, te konstatovala da su se ponuđači: "Cargo Trans" d.o.o. Banovići i "Powerdis" d.o.o. Bihać kvalifikovali za dalji tok javne nabavke.

Komisija je u početnoj ocjeni ponuda utvrdila da su se ponudači: "Cargo Trans" d.o.o. Banovići i "Povverdis" d.o.o. Bihać kvalifikovali i da su dostavili prihvatljive ponude, te da se ponude mogu unijeti u sistem E-nabavke prije zakazivanja e-aukcije.

 

Ponudač "Povverdis" d.o.o. Bihać je dao izjavu: Naše preduzeće je domaće sa sjedištem u BiH i najmanje 50% ukupne vrijednosti ponudenih roba za izvršenje ugovora je porijeklom iz BiH, te stoga naša ponuda ispunjava uslove za preferencijalni tretman domaćeg.

 

Ponudači "Cargo Trans" d.o.o. Banovići je dao izjavu: Na našu ponudu ne primjenjuju se odredbe o preferencijalnom trctmanu domaćeg.

 

E-aukcija je zakazana na dan 26.07.2018. godine sa početkom u 12:00 sati. Komisija je ustanovila da u toku trajanja e-aukcije nije bilo podnošenja novih ponuda ponuđača i da je rang lista ponudača ostala nepromijcnjcna.

 

Izvještaj o toku i završetku e-aukcije je sastavni dio ovog zapisnika.

 

Komisija je izvršila analizu prihvatljivih ponuda prema kriteriju Najniža cijcna i sačinila konačnu rang listu prihvatljivih ponuda, te konstatuje sledeće:

 

Ponuda koja je ocijenjena kao najuspješnija je ponuda ponudača koji je ponudio najnižu cijenu:

 

1.         "Powerdis" d.o.o. Biliać ponuda broj 091/18 od 16.07.2018. godine sa sljedećim elementima ponude:

 

-          ponudena cijena: 4.950,00 KM bez uračunatih 17% PDV-a, odnosno 5.791,50 KM sa uračunatih 17% PDV-a, na paritctu DDP Rudnik Đurdevik, cijena umanjena za preferencijalni faktor u visini 10% samo u svrhu poredenja u odnosu na ponudača "Cargo Trans" d.o.o. Banovići iznosi: 4.455.00 KM bez PDV-a.

-           rok plaćanja: 60 dana od dana fakturisanja, odnosno isporuke robe bez bankovne garancije za odloženo plaćanje,

-           rok isporuke: 30 dana od dana zaključivanja ugovora,

-           naziv proizvodača i zemlja porijekla: Povverdis d.o.o. - BiH,

-           garancija: minimalno 12 mjeseci,

-           opcija ponude: 60 dana.

 

2.         "Cargo Trans" d.o.o. Banovići ponuda broj 20-07/2018 od 17.07.2018. godine sa sljedećim elementima ponude:

-           ponudena cijena: 4.985,72 KM bez uračunatih 17% PDV-a, odnosno 5.833,29 KM sa uračunatih 17% PDV-a, na paritetu DDP Rudnik Đurdevik,

-           rok plaćanja: 60 dana od dana fakturisanja, odnosno isporuke robe bez bankovne garancije za odloženo plaćanje,

-           rok isporuke: 30 dana od dana zaključivanja ugovora,

-           naziv proizvodača i zemlja porijekla: TSN - Slovenija,

-           garancija: minimalno 12 mjeseci,

-           opcija ponude: 60 dana.

 

Pravo žalbe

Ponudač koji je učestvovao u postupku javne nabavke po ovom predmetu i koji smatra da je Ugovorni organ u toku konkretnog postupka izbora najpovoljnije ponude, odnosno dodjele Ugovora prckršio jcdnu ili više odredbi Zakona o javnim nabavkama BiH, ima pravo izjaviti žalbu na postupak, na način i u rokovima utvrdenim u članu 99. i 101. stav (5) i (6) Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

Žalba se izjavljuje Ugovornom organu kao prvostepenoj instanci u žalbenom postupku, u pismenoj formi i u roku 5 dana od dana prijema Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudača

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: