Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izgradnja rezervoara za vodu i dijela distribucione mreže u Raincima Gornjim

Datum objave: 09.08.2018. 09:20 / Izvor: Akta.ba, 03.08.2018.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

OPĆINA KALESIJA

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Broj: 02-1-05-2-3170-7/18

Kalesija, 01.08.2018. godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b)., člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), te na osnovu preporuke Komisije za javne nabavke, a po provedenom postupku za nabavku radova putem otvorenog postupka za dostavu ponuda, Općinski načelnik, donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke, te se ugovor za nabavku radova „Izgradnja rezervoara za vodu i dijela distribucione mreže u Raincima Gornjim“, dodjeljuje grupi ponuđača JP “Vodovod i kanalizacije“ d.o.o. Kalesija,( nosilac grupe ) i „HNR“ d.o.o. Kalesija koji je dostavio ponudu sa najnižim cijenom u iznosu od 64.740,55KM sa uključenim iznosom PDV-a.

 

Član 2.

Ova odluka se dostavlja svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 3.

Ova odluka objavit će se na web-stranici ugovornog organa (www.kalesija.ba) istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-1-05-2-3170/18, od 12.07.2018. godine. Postupak nabavke je proveden putem otvorenog postupka za dostavu ponuda za koji je objavljeno obavještenje o nabavci broj: 52-1-3-56-3-67/18, od 12.07.2018. godine na portalu javnih nabavki.

 

Postupak nabavke provela je Komisija za javne nabavke imenovana Rješenjem broj: 02-1-05-2-3170-1/18, od 12.07.2018. godine.

U toku postupka javne nabavke Komisija je zaprimila pristigle ponude, izvršila njihovo otvaranje, te pregled i ocjenu ponuda prema zahtjevima i kriterijima iz tenderske dokumentacije.

 

U postupku javne nabavke utvrđeno je slijedeće:

• ukupan broj pristiglih ponuda 3;

• da nije bilo neblagovremenih ponuda;

• da su sve ponuda prihvatljiva;

• da nije bilo neprihvatljivih ponuda;

 

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Ugovorni organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavke.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, i tenderskom dokumentacijom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da je:

Grupa ponuđača JP “Vodovod i kanalizacije“ d.o.o. Kalesija,( nosilac grupe ) i „HNR“ d.o.o. Kalesija, dostavio u predmetnom postupku javne nabavke radova „Izgradnja rezervoara za vodu i dijela distribucione mreže u Raincima Gornjim“, prihvatljivu ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom koja iznosi 64.740,55KM sa PDV-om, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda.

 

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: