Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Posude za voće za potrebe održavanja XII Međunarodnog sajma poljoprivrede, prehrambene industrije i turizma Dani maline Bratunac 2018

Datum objave: 09.08.2018. 11:58 / Izvor: Akta.ba, 08.08.2018.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA BRATUNAC

NAČELNIK          

Broj: 02-020-18-30/18

Datum:08.08.2018.god.

 

Na osnovu člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH", broj 39/14), člana 10 Pravilnika o postupku direktnog sporazuma u Opštinskoj upravi Bratunac br.02-020-370/14 (Službeni Bilten opštine Bratunac br. 4/2014) i čl.67 Statuta opštine Bratunac (Sl.Glasnik opštine Bratunac br.04/2005), u postupku javne nabavke roba „Nabavka posuda za voće za potrebe održavanja XII Međunarodnog sajama poljoprivrede, prehrambene industrije i turizma Dani maline Bratunac 2018", Načelnik opštine donosi:

 

ODLUKU

O IZBORU NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA

Član 1.

Prihvata se prijedlog cijene i ugovor za javnu nabavku roba „Nabavka posuda za voće za potrebe održavanja XII Međunarodnog sajama poljoprivrede, prehrambene industrije i turizma Dani maline Bratunac 2018", dodjeljuje se ponuđaču DOO „PROPAK" iz Tuzle, za ponuđenu cijenu od 66,96 KM, bez PDV-a.

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču DOO „PROPAK" iz Tuzle.

Član 3.

Ugovor će se zaključiti na način predviđen članom 12 Pravilnika o postupku direktnog sporazuma u Opštinskoj upravi Bratunac br.02-020-370/14 (Službeni Bilten opštine Bratunac br. 4/2014).

Član 4.

Ova odluka objaviće se na veb-stranici opštine Bratunac www.opstinabratunac .com  istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. Zakona o javnim nabavkama.

 

OBRAZLOŽENjE

Postupak javne nabavke roba „Nabavka posuda za voće za potrebe održavanja XII Međunarodnog sajama poljoprivrede, prehrambene industrije i turizma Dani maline Bratunac 2018" pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-020-18-30/18 od 01.08.2018. godine.

Javna nabavka provedena je putem direktnog sporazuma.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 120,00 KM.

Pismeni zahtjev za dostavu prijedloga cijena upućen je jednom ponuđaču DOO „PROPAK" iz Tuzle. Prijedlog cijene po upućenom pozivu br.39/2018 primljen je 07.08.2018.god. Ukupna ponuđena cijena bez PDV-a je 66,96 KM.

Na osnovu dostavljenog prijedloga cijene utvrđeno je da je ponuđač kvalifikovan da uredno izvrši predmetnu nabavku i da je ponudio prihvatljivu cijenu za ovu javnu nabavku.

U vezi navedenog a primjenom odredbi Pravilnika o postupku direktnog sporazuma u Opštinskoj upravi Bratunac br.02-020-370/14(Službeni Bilten opštine Bratunac br. 4/2014) odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

 

NAČELNIK OPŠTINE

Mlađenović Nedeljko,dipl.inž.maš.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: