Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izgradnja rukometnog igrališta u Bosanskim Lužanima

Datum objave: 09.08.2018. 12:06 / Izvor: Akta.ba, 03.08.2018.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA DERVENTA

NAČELNIK OPŠTINE

 

Broj: 02-404-31/18

Datum, 03. 08. 2018. godine

 

Na osnovu člana 82. stav (3) Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 97/16), člana 70. stav (1) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14, u daljem tekstu: Zakon) i člana 89. stav 3. Statuta opštine Derventa („Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 7/17), Načelnik opštine Derventa, donio je

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

1. Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke radova u predmetu „Izgradnja rukometnog igrališta u Bosanskim Lužanima", pokrenute na osnovu Odluke o pokretanju javne nabavke, broj: 02-404-31/18 od 05. 07. 2018. godine, postavljanjem obavještenja o nabavci na Portal javnih nabavki, broj: 140-1-3-199-3-50/18 od 05. 07. 2018. godine (u 13:34 časova) i sažetku obavještenja „Službeni list BiH" broj: 48/18.

2. Nabavka iz tačke 1. ove Odluke je sprovedena na osnovu otvorenog postupka, bez zaključivanja okvirnog sporazuma, sa kriterijumom za dodjelu ugovora: najniža cijena.

3. U toku postupka javne nabavke zaprimljene su dvije ponude, koje su i prihvatljive.

4. Ugovor se dodjeljuje ponuđaču „Geokop" d.o.o. Derventa, kao najpovoljnijem ponuđaču po prihvaćenoj ponudi u iznosu od 28.000,00 KM bez PDV-a (32.760,00 KM sa PDV-om).

5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se na zvaničnoj internet stranici opštine Derventa.

 

Obrazloženje

Načelnik opštine Derventa je na osnovu Odluke o pokretanju javne nabavke, broj: 02-404-31/18 od 05. 07. 2018. godine, pokrenuo postupak javne nabavke radova, otvoreni postupak bez zaključivanja okvirnog sporazuma za predmet „Izgradnja rukometnog igrališta u Bosanskim Lužanima", slanjem obavještenja na Portal javnih nabavki broj: 140-1-3-199-3-50/18 od 05. 07. 2018. godine (u 13:34 časova) i sažetku obavještenja „Službeni list BiH" broj: 48/18, imenovao Komisiju za javne nabavke broj: 02-404-31/18 od 24. 07. 2018. godine sa zadatkom da otvori pristigle ponude, izvrši analizu ponuda i nakon okončanja postupka dostavi Načelniku opštine preporuku sa razlozima za izdavanje takve preporuke. U toku rada Komisije utvrđeno je sledeće:

1 - Ponude su dostavili sledeći ponuđači:

RB

Ponuđači

ponuđena cijena prije E-aukcije

ponuđena cijena nakon završetka E - Aukcije

1

„Geokop”  d.o.o. Derventa

28.135,80

28.000,00

2

„MG Mind" d.o.o. Mrkonjić Grad

28.047,60

28.047,60

 

2 - Ponude su potpune i računski ispravne.

3  - Opština Derventa je održala e-Aukciju dana 03. 08. 2018. godine sa početkom u 13:00 časova, koja je trajala do 13:15 časova. U toku trajanja e-Aukcije došlo je 1 do promjene cijene naniže.

4  - Komisija je jednoglasno dala preporuku Načelniku opštine o izboru najpovoljnije ponude i da se ugovor u predmetu „Izgradnja rukometnog igrališta u Bosanskim Lužanima" dodjeli ponuđaču „Geokop" d.o.o. Derventa kao najpovoljnijem ponuđaču.

5  - Načelnik opštine je prihvatio preporuku komisije i donio odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu „Izgradnja rukometnog igrališta u Bosanskim Lužanima".

6  - Ova Odluka objaviće se na internet stranici opštine Derventa www.derventa.ba

 

PRAVNA POUKA:

Svaki ponuđač koji ima legitiman interes za konkretan ugovor o javnoj nabavci i koji smatra da je naručilac (ugovorni organ) u toku konkretnog postupka dodjele ugovora prekršio jednu ili više odredbi Zakona o javnoj nabavci i/ili podzakonskih akata ima pravo uložiti žalbu na postupak u pisanoj formi na način i u rokovima utvrđenim u članu 99. i 101. navedenog Zakona.

 

Milorad Simić

Načelnik

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: