Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Kamena nadgrobna obilježja sa montažom od kamena Prilep - Sivac ili ekvivalent

Datum objave: 09.08.2018. 12:25 / Izvor: Akta.ba, 06.08.2018.

Broj: 0602-2138-7-5/18 Sarajevo: 06.08.2018.god.

 

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH" br: 39/14), i člana 43. i 47. Statuta KJKP "POKOP" d.o.o. Sarajevo, a na prijedlog Komisije za javne nabavke konstatirane u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda broj 0602-2138-7-4/17 od 06,08.2018. godine, Direktor donosi

 

ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku

 

Član 1.

 

Ugovor za nabavku roba „Nabavka kamenih nadgrobnih obilježja sa montažom LOT 2 - Nabavka kamenih nadgrobnih obilježja sa montažom od kamena Prilep -Sivac , ili ekvivalent" dodjeljuje se ponuđaču Klesar d.o.o., Binježevo 136, Hadžiči.

 

Član 2.

 

U skladu sa članom 70. stav 6. Zakona KJKP POKOP d.o.o. Sarajevo, će ovu Odluku objaviti na svojoj internet stranici i to istovremeno s upućivanjem Odluke ponuđačima koji su učestvovali u postupku nabavke.

 

Član 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo je u skladu sa čl. 18. i 25. Zakona o javnim nabavkama pokrenulo Otvoreni postupak za nabavku roba „Nabavka kamenih nadgrobnih obilježja sa montažom LOT 2 - Nabavka kamenih nadgrobnih obilježja sa montažom od kamena Prilep -Sivac ili ekvivalent".

 

Na portalu javnih nabavki objavljeno je obavještenje o nabavci broj 775-1-1-122-3-34/18 od 20.06.2018. godine i Sažetak obavještenja o javnoj nabavci objavljen u „Službenom glasniku BiH" broj 42/18 od 22.06.2018. godine.

 

Kriterij za dodjelu ugovora je "najniža cijena".

 

Na osnovu Obavještenja o nabavci i tenderske dokumentacije izvršeno je javno otvaranje ponuda dana 31.07.2018. godine u 11:30 sati u prostorija KJKP POKOP d.o.o. Mula Mustafe Bašeskije 38, Sarajevo, što je konstatovano u zapisniku o otvaranju ponuda u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama {„Službeni glasnik BiH"broj 39/14).

 

Komisija je na javnom otvaranju konstatovala da je svoje ponude predalo 2 (dva) ponuđača.

 

Komisija je prema članu 65. ZJN pristupila pregledu i ocjeni ponuda, što je konstatirano u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda koji je sastavni dio ove Odluke.

Shodno prijedlogu i preporuci Komisije za javne nabavke, Ugovor za „Nabavka kamenih nadgrobnih obilježja sa montažom LOT 2 - Nabavka kamenih nadgrobnih obilježja sa montažom od kamena Prilep -Sivac , ili ekvivalent" u vrijednosti od 334.711,26KM sa PDV-om dodijetjuje se ponuđaču Klesar d.o.o. sa registriranim sjedištem u ulici Binježevo 136, Hadžići koji je u otvorenom postupku podnio najpovoljniju ponudu.

 

Shodno navedenom ugovorni organ je prihvatio prijedlog Komisije i donio Odluku kao u dispozitivu.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se uputiti žalba u roku od deset (10) dana od dana prijema ove Odluke. Žalba se izjavljuje ugovornom organu u pisanoj formi direktno, elektronskim putem ili preporučenom poštanskom pošiljkom. Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka, a koji ne može biti manji od tri.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: