Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Kanalski poklopci

Datum objave: 09.08.2018. 15:09 / Izvor: Akta.ba, 09.08.2018.

JKP «VODOVOD I KANALIZACIJA» DOO

Meše Selimovića bb

79260

Sanski Most

 

Broj: 02-01-53/18

Datum: 22.06.2018.godine

 

Na osnovu člana 90. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH", broj 90/14), člana 8. stav 3. i člana 9. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma JKP „Vodovod i Kanalizacija" d.o.o. Sanski Most, direktor JKP „Vodovod i Kanalizacija" d.o.o. Sanski Most, dana 22.06.2018. godine donosi:

 

ODLUKU

o dodjeli ugovora putem direktnog sporazuma

 

I             

Ovom Odlukom se prihvata ponuda, broj 105/18 od 21.06.2018. godine i Ugovor o nabavci kanalskih poklopaca dodjeljuje se ponuđaču Hidro-Termo Centar" d.o.o. Sarajevo.

Ukupna vrijednost predmetne nabavke bez PDV-a iznosi 2.097,00 KM. Sastavni dio ove Odluke je navedena ponuda.

 

II            

JKP „Vodovod i Kanalizacija" d.o.o. Sanski Most kao ugovorni organ će sa ponuđačem zaključiti ugovor kojim će se regulirati međusobna prava i obaveze vezana za predmetnu nabavku, a u skladu sa uslovima definisanim pozivom za dostavu ponuda i zakonskim propisima koji regulišu postupak ugovaranja.

 

III           

Ova Odluka objaviće se na WEB -stranici ugovornog organa www.vik-sm.ba.

 

Obrazloženje

Poziv za dostavu ponude putem direktnog sporazuma, broj 02-01-53/18 od 19.06.2018. godine za nabavku kanalskih poklopaca upućen je ponuđaču Hidro-Termo Centar" d.o.o. Sarajevo. Navedeni ponuđač je u ostavljenom roku dostavio svoju ponudu. Ispitivanjem cijena na tržištu utvrđeno je da je cijena ponuđača prihvatljiva za naprijed navedenu predmetnu nabavku, te je riješeno kao u dispozitivu ove Odluke.   

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: