Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izgradnja rezervoara za vodu kapaciteta V=35m3 za naselje Šahmani, MZ Željezno Polje, općina Žepče

Datum objave: 09.08.2018. 15:35 / Izvor: Akta.ba, 06.08.2018.

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH*‘, broj 39/14), na preporuku Komisije za provođenje postupka javne nabavke broj: 09-14-17746-2-4/17 od 02.08.2018.godine, u konkurentskom postupku za dostavu ponuda za nabavku radova za izgradnju rezervoara za vodu kapaciteta V=35m3 za naselje Šahmani, MZ Željezno Polje, općina Žepče, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko- dobojskog kantona, donosi

 

ODLUKU
o Izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Ugovor o izvođenju radova za izgradnju rezervoara za vodu kapaciteta V=35m3 za naselje Šahmani, MZ Željezno Polje, općina Žepče dodjeljuje se ponuđaču ,,HUNES" d.o.o. Žepče za ponuđenu cijenu od 28.411,88 KM, sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

 

Član 2.

Prijedlog ugovora o izvođenju radova dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču ,.HUNES“ d.o.o. Žepče, po proteku roka od 15 dana, računajući od dana od kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude, u skladu sa članom 72. stav 1. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 3.

Ova odluka objavit će se na web-stranici Zeničko-dobojskog kantona — www.zdk.ba, istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa Članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 4.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke po konkurentskom zahtjevu, broj: 09-14-11794-2-1/18 od 23.07.2018. godine.

Javna nabavka je provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda. Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a: 25.631,09 KM.

Obavijest o nabavci broj: 1312-7-3-2-3-2/18 objavljena je 25.07.2018. godine na portalu javnih nabavki.

Komisija za provođenje postupka javne nabavke imenovana je Rješenjem ministra za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona broj: 09-14-17746-2-2718 od 25.07.2018. godine.

Komisija za provođenje postupka javne nabavke sačinila je dana 02.08.2018. godine zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: 09-14-17746-2-4/17 sa preporukom ugovornom organu za zaključenje ugovora o izvođenju za izgradnju rezervoara za vodu kapaciteta V=35m3 za naselje Šahmani, MZ Željezno Polje, općina Žepče, sa ponuđačem ,,HUNES“ d.o.o. Žepče čija je ponuda ocijenjena kao prihvatljiva u predmetnom postupku javne nabavke.

Komisija je utvrdila da ponuda ponuđača „ lRE-E.E. d.o.o.Žepče, Golubinja bb cijenom nije odgovarajuća budući da ponuđeni iznos od 31.415,54 KM premašuje planirana sredstva u Budžetu za ovaj postupak.

U izvještaju o radu Komisije za izbor najpovoljnijeg ponuđača utvrđeno je da je ista blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o ćemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

  • daje ukupan broj pristiglih ponuda - dvije (2);
  • da su blagovremeno zaprimljene - dvije (2);
  • da su neblagovremeno zaprimljene - nula (0);
  • daje prihvatljivih ponuda-jedna (1).

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice daje Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača, te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijima iz tenđerske dokumentacije.

 

Ocjenom provedenog postupka, nisu evidentirane nepravilnosti niti propusti u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za izbor najpovoljnijeg ponuđača.

Naime, ocijenjeno je da je Komisija u svemu pravilno postupila, te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), podzakonskim aktima, internim aktima i predmetnim konkurentskim pozivom. Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je daje izabrani ponuđač najbolje ocijenjen zbog:

 

Najniže cijene, kako slijedi

 

Rang

ponuđača

Naziv ponuđača

Cijena sa PDV-om u KM

1.

,,HUNES“ d.o.o. Žepče

28.411,88

 

 

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), odlučeno je kao u članu 1. ove odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba Uredu za razmatranje žalbi BiH putem ugovornog organa- Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZeniČko-dobojskog kantona, ulica Kučukovići broj 2, Zenica, u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove odluke. Žalba se podnosi u najmanje tri primjerka.

 

Zenica, 06.08.2018. godine

Broj: 09-14-17746-2-5/17

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: