Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Lož ulje, ekstra lako, norma bas 1002:2014

Datum objave: 10.08.2018. 13:09 / Izvor: Akta.ba, 06.08.2018.

Broj: 01-16-11-97-26/18

Datum: 06.08.2018. godine

 

Na osnovu člana 64. stav [1) tačka (b) i člana 70. st. (1], (3] i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14], člana 10. stav (5) i (7) Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine br. 01-02-1-2093-20/13 od 28.04.2014. godine, Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine br, 01-02-1-2093-34/13 od 24.09.2014. godine, Pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine br. 01-02-1-2093-59/13 od 05.08.2015. godine i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine br. 01-02-1-2093-75/13 od 17.03.2016. godine, na Preporuku Komisije za javne nabavke broj 01-16-11-97-25/17 od 06.08.2018. godine, u postupku javne nabavke goriva za grijanje - lož ulja, ekstra lako, norma bas 1002:2014, direktor Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine, uz saglasnost oba zamjenika direktora donosi

 

ODLUKU

O IZBORU NAJPOVOLJNIJIH PONUĐAČA

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke broj 01-16-11-97-25/18 od 01.11.2017. godine i Ugovor za javnu nabavku goriva za grijanje - lož ulja, ekstra lako, norma bas 1002:2014, dodjeljuje se izabranim ponuđačima:

-  HIFA PETROL doo Sarajevo, za ponuđenu cijenu od 2.140.600,00 KM bez PDV-a;

- PETROL BH OIL COMPANY doo Sarajevo, za ponuđenu cijenu od 2.170 000 00 KM bez PDV-a;

- BTG doo Tomislavgrad; za ponuđenu cijenu od 2.296.000,00 KM bez PDV-a

-   Konzorcij: JUNUZOVIĆ KOPEX doo Lukavac & SUPER PETROL doo Banja Luka, za ponuđenu cijenu od 2.405.200,00 KM bez PDV-a

- OIL-AC doo Mostar, za ponuđenu cijenu od 2.380.000,00 KM bez PDV-a, i

-  ALMY doo Zenica, za ponuđenu cijenu od 2.240.000,00 KM bez PDV-a. '

 

Član 2.

[1) Prijedlog Okvirnog sporazuma o nabavci dostavit će se na potpis izabranim ponuđačima po isteku roka od 15 [petnaest] dana, računajući od dana kada su svi ponuđači obavješteni o izboru najpovoljnije ponude.

[2)  Izabrani ponuđači su dužni dostaviti dokaze o kvalificiranosti u roku od 7 [sedam) dana nakon što svi ponuđači budu obaviješteni od strane ugovornog organa o rezultatima postupka nabavke a prema tački 11.10. tenderske dokumentacije.

[3) U slučaju da izabrani ponuđači propuste dostaviti dokaze o kvalificiranosti u navedenom roku ili dostave neprihvatljive dokaze, Odluka o izboru najpovoljnijih ponuđača će se poništiti.

Član 3.

Za izvršenje ove Odluke zadužuje se i ovlašćuje Odsjek za finansijsko - materijalne poslove i Odsjek za mašinska postrojenja i instalacije.

Član 4.

Ova Odluka objavit će se na web-stranici Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine, www.szzp.gov.ba, istovremeno s upućivanjem iste ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

OBRAZLOŽENJE

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01-16-11-97-5/18 od 07.06.2018. godine.

Javna nabavka je provedena putem Otvorenog postupka sa međunarodnom objavom.

Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 2.564.102,56 KM.

Tenderska dokumentacija i Obavještenje o nabavci br. 618-1-1-82-3-78/18 su objavljeni 07.06.2018. godine, na Portalu javnih nabavki.

Komisija za javne nabavke imenovana je Rješenjem o imenovanju Komisije za javne nabavke broj 01-16-11-255/18 od dana 30.01.2018. godine.

Komisija za javne nabavke je dana 06.08.2018. godine, dostavila Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, br. 01-16-11-97-24/18 i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, br. 01-16-11-97-25/18 u predmetnom postupku.

U postupku po izvještaju o radu je utvrđeno da je Komisija za javne nabavke blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće Zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

> da je ukupan broj pristiglih ponuda 6 [šest],

> da je blagovremeno zaprimljeno 6 (šest) ponuda,

> da nije bilo neblagovremeno zaprimljenih ponuda,

> da su ponude ponuđača: HIFA PETROL doo Sarajevo, PETROL BH OIL COMPANY doo Sarajevo, BTG doo Tomislavgrad, Konzorcij: JUNUZOVIĆ KOPEX doo Lukavac & SUPER PETROL doo Banja Luka, OIL-AC doo Mostar i ALMY doo Zenica, prihvatljive.

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača, shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Direktor Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine, nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijih ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stava (1) tačka (b] Zakona o javnim nabavkama, te člana 10. stav (5) i (7) Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine br. 01-02-1-2093-20/13 od 28.04.2014. godine, Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Službe za zajedničke poslove nstitucija Bosne i Hercegovine br. 01-02-12093-34/13 od 24.09.2014. godine, Pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine br. 01-02-12093-59/13 od 05.08.2015. godine i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine br. 01-02-1-2093-75/13 od 17.03.2016. godine, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Na osnovu člana 101. stav (1] tačka d) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14], protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Ugovornom organu, najkasnije u roku od 10 (deset] dana od dana prijema ove Odluke, lično ili preporučenom poštom.

Način izjavljivanja žalbe i sadržaj žalbe su definisani članovima 99. i 105. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14].

 

Direktor

Meliha Jahjafendić

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: