Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nafta i naftni derivati fcco Skladište

Datum objave: 10.08.2018. 14:36 / Izvor: Akta.ba, 19.07.2018.

Broj: 0103-175-31/18

Datum: 19.07.2018. godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b)., člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14), člana 42. Statuta Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo, (Pročićeni tekst) broj: OPU-IP-1002/17 od 12.09.2017. godine i Zapisnika o pregledu i ocjeni konačnih ponuda Stalne komisije za javne nabavke u postupku javne nabavke roba putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja, broj: 0103-175-18/18 za Nafta i naftni derivati fcco Skladište, Direktor KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo donio je

 

ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

 

Prihvata se Zapisnik o pregledu i ocjeni konačnih ponuda Stalne Komisije za javne nabavke, broj: 0103-175-30/18 od 18.07.2018. godine i Okvirni sporazum za javnu nabavku roba putem pregovaračkog postupka bez objave obaviještenja, i to:

• Nafta i naftni derivati fcco Skladište

 

dodjeljuje se ponuđaču „Hifa Petrol" d.o.o. Sarajevo, kao ponuđaču koji je u predmetnom postupku javne nabavke roba dostavio konačnu ponudu u iznosu od 167.404,86 KM bez uključenih iznosa pripadajućih indirektnih poreza, odnosno PDV-a, a u svemu prema Ponudi izabranog ponuđača protokolisanoj pod brojem: 0103-175-27/18 od 09.07.2018. godine.

 

Član 2.

 

Prijedlog Okvirnog sporazuma o javnoj nabavci roba navedenih u članu 1. ove Odluke, dostaviće se na potpis izabranom Ponuđaču u roku od 10 dana, računajući od dana kada je izabrani ponuđač obavješten o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

 

Član 3.

 

Ova Odluka objaviće se na web-stranici www.saraievo-sume.ba, istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je odabran kao najpovoljniji u postupku javne nabavke predmetnih roba,u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14).

 

Član 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

 

Obrazloženje

 

Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke roba putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja, broj: 0103-175-2/18 od 17.01.2018. godine pokrenut je postupak javne nabavke roba za potrebe KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo u 2018. godini, i to: Nafta i naftni derivati fcco Skladište.

 

Ukupno procijenjena vrijednost javne nabavke predmetnih roba u vrijeme donošenja naprijed navedene Odluke iznosila je 224.746,00 KM bez uključenih iznosa pripadajućih indirektnih poreza,odnosno PDV-a.

 

U skladu sa naprijed navedenom Odlukom ,Služba za marketing i komercijalne poslove Preduzeća uputila je zahtjev za učešće privrednim subjektima: l.„Green Oil" d.o.o. Sarajevo, 2."Hifa"d.o.o. Tešanj, 3."Hifa Petrol" d.o.o. Sarajevo, 4.„Hold INA" d.o.o. Sarajevo, 5. ,,Petrol-P"d.o.o. Bihać, 6."BTG" d.o.o. Tomislavgrad.Nakon dostavljanja zahtjeva za učešće Komisija za Javne nabavke je utvrdila da privredni subjekti: l."Hifa Petrol" d.o.o. Sarajevo, 2.„Hold INA" d.o.o. Sarajevo, 3. ,,Petrol-P"d.o.o. Bihać, 4."BTG" d.o.o. Tomislavgrad ispunjavaju uslove u pogledu kvalifikacije za učešće u postupku Javne nabavke, Nakon donošenja odluke o rezultatu predkvalifikacije kandidata Služba za marketing i komercijalne poslove je Uputila poziv za dostavljanje početnih ponuda i pregovaranje svim ponuđačima koju su se kvalifikovali. Nakon dostavljenih početnih ponuda i izvršenih pregovora sa svim ponuđačima koji su dostavili početnu

 

ponudu u skladu sa Izvještajem o provedenim pregovorima broj:0103-175-22/18 od 09.04.2018 godine i Tenderskom dokumentacijom (I Faza) Ugovomi organ je poslao poziv za dostavljanje konačne ponude ponuđaču koji je nakon izvršenih pregovora ponudio najnižu cijenu u skladu sa kriterijem za dodjelu okvirnog sporazuma koji je bio „Najniža cijena".

 

Postupak javne nabavke predmetnih roba provela je Stalna komisija za javne nabavke, imenovana Rješenjem Direktora Preduzeća, broj: 0103-26-4/18 od 25.05.2018. godine. Nakon provedenog postupka javne nabavke predmetnih roba Stalna Komisija za javne nabavke dostavila je Direktoru KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo Zapisnik o pregledu i ocjeni konačnih ponuda, broj: 0103-175-30/18 od 18.07.2018. godine i Zapisnik sa javnog otvaranja ponuda za javnu nabavku roba, broj: 0103-175/18 - za Nafta i naftni derivati fcco Skladište, broj: 0103-175-29/18 od 12.07.2018. godine.

 

Dana 12.07.2018. godine u 11:30 sati Stalna komisija je pristupila javnom otvaranju konačnih ponuda za Nafta i naftni derivati fcco Skladište, te je utrvđeno sljedeće:

 

da je do roka utvrđenog zahtjevom za dostavljanje konačnih ponuda 1 (jedan) ponuđač dostavio konačnu ponudu, i to: „Hifa Petrol" d.o.o. Sarajevo da nije bilo neblagovremenih ponuda da nije bilo neprihvatljivih ponuda

 

da su se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH i podzakonskim aktima stekli uslovi za izbor najpovoljnijeg ponuđača čija ponuda zadovoljava kriterij najniže cijene tehnički zadovoljavajuće ponude.

 

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Stalna komisija za javne nabavke pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjele ponude, u skladu sa kriterijumima iz Tenderske dokumentacije i Zakonom o javnim nabavkama BiH i podzakonskim aktima.

 

U postupku ocjene provedenog postupka, Direktor Preduzeća nije našao razloge,nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje Preporuke Komisije za javnu nabavku.

 

Imajući u vidu sve naprijed navedeno,a u skladu sa članom 64. stav 1. tačka b. Zakona o javnim nabavkama,odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku:

 

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke. Žalba se izjavljuje ugovornom organu KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu ul. Maršala Tita 7/II, Sarajevo. Zalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka, a koji ne može biti manji od 3 (tri) primjerka.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: