Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Sanacija i asfaltiranje lokalnog puta Nevačka-Kape

Datum objave: 13.08.2018. 08:50 / Izvor: Akta.ba, 07.08.2018.

BOSNA I HERCEGOVINA

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA HAN PIJESAK

NAČELNIK OPŠTINE


Broj: 02-404-175/18

Dana: 07.08.2018. godine


Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14], člana 38. Pravilnika o javnim nabavkama roba, usluga i radova u Opštini Han Pijesak („Službeni glasnik Opštine Han Pijesak", broj 29/15} na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 02-404-161-sl/17 od 06.08.2018. godine, u postupku javne nabavke radova- sanacija i asfaltiranje lokalnog puta Nevačka-Kape, Načelnik opštine je donio:


ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača


Član 1.
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj: 02-404-161-sl/18 od 06.08.2018. godine i ugovor za javnu nabavku radova- sanacija i asfaltiranje lokalnog puta Nevačka-Kape u dužini 707,00 metara, dodjeljuje se ponuđaču AD „Romanijaputevi" Sokolac na osnovu ponude br. 02/05-2521/18 od 26.07.2018. godine za ponuđenu cijenu od 64.039,35 KM bez PDV-a, odnosno 74.926,04 KM sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

 

Član 2.
Prijedlog ugovora o nabavci dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču AD „Romanijaputevi" Sokolac nakon prijema Odluke u skladu sa članom 98. stav (2) tačka a), a u vezi člana 72. stav (1) Zakona o javnim nabavkama. Prijedlog ugovora sačiniće Fond za povratak BiH.


Član 3.
Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti.


Član 4.
Ova odluka objaviće se na šeb-stranici Opštine Han Pijesak istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

Član 5.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje
Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-404- 159/18 od 19.07.2018. godine. Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka- tenderska dokumentacija br. 02-404-161/18 od 19.07.2018. godine. Procijenjena vrijednost javne nabavke bezPDV-a je 64.421,41 KM. Obavještenje o nabavci broj: 881-1-3-89-3-8/18 poslato je na objavu dana 19.07.2018. godine i objavljeno je na Portalu javnih nabavki istog dana. Obavještenje je objavljeno u „Službenom glasniku BiH" br. 52/18.


Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu Javnih nabavki i istu je preuzelo ukupno 5 (pet) ponuđača.
Komisija za provođenje javne nabavke imenovana je Rješenjem broj: 02-404-68/18 od 01.03.2018. godine. Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 06.08.2018. godine Zapisnik o ocjeni ponuda sa izvještajem i preporukom za dodjelu ugovora u postupku javne nabavke radova- sanacija i asfaltiranje lokalnog puta Nevačka-Kape u dužini 707,00 metara.

 

U postupku po Zapisniku Komisije za provođenje javne nabavke utvrđeno je da je Komisija blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:
- da je ukupan broj pristiglih ponuda 1.
- da je blagovremeno zaprimljena 1 ponuda.
- da nema neblagovremenih ponuda.
- da je ponuda ponuđača AD „Romanijaputevi" Sokolac prihvatljiva i da može biti predmet vrednovanja shodno utvrđenim kriterijima u tenderskoj dokumentaciji.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno izvršila ocjenu kavlifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, shodno kriterijumima iz Tenderske dokumentacije. U postupku ocjene provedenog postupka, Načelnik opštine nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za provođenje javne nabavke. Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

 

Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je izabrani ponuđač najbolje ocijenjen zbog najniže cijene, kako slijedi:
Ponuđena cijena u KM R.br. Ponuđač bez PDV-a sa PDV-om
1. AD „Romanijaputevi" Sokolac 64.039,35 74.926,04


Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stava (1) tačka 6] Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu.


POUKA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke. Žalba se izjavljuje ugovornom organu u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom. Žalba se podnosi u najmanje 3 (tri) primjerka.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: