Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Uklanjanje divljih deponija

Datum objave: 13.08.2018. 08:56 / Izvor: Akta.ba, 07.08.2018.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA VIŠEGRAD

NAČELNIK


Broj: 02-404-92/18

Dana: 07.08.2018. godine


Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. stav (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14), člana 39. Pravilnika o javnim nabavkama roba, usluga i radova Opštine Višegrad („Službeni glasnik Opštine Višegrad", broj 14/14), na preporuku Komisije za javnu nabavku broj 02-404-92/18 od 07.08.2018. godine, načelnik opštine d o n o s i

 

ODLUKU

O IZBORU NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA


Član 1.
Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj 02-404-92/18 od 23.07.2018. godine, koji se odnosi na uklanjanje divljih deponija. Javna nabavka je provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za koji je objavljeno Obavještenje o nabavci broj 1133-7-3-71-3-32/18 na Portalu javnih nabavki dana 23.07.2018. godine sa mogućnošću održavanja e-aukcije.
Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 17.094,00 KM.
Pozivu za dostavu ponuda u datom roku odazvao se ponuđač KP „Komunalac" a.d. Višegrad.


Član 2.
Komisija za javnu nabavku je blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje i ocjenu prispjele ponude o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:
- Da je pristigla j edna ponuda,
- Da je blagovremeno zaprimljena jedna ponuda,
- Da je ponuda ponuđača KP „Komunalac" a.d. Višegrad prihvatljiva, tj. ispunjava uslove iz tenderske dokumentacije, tj. konkurentskog zahtjeva.
S obzirom da je pristigla samo jedna ponuda koja je kvalifikovana, tj. prihvatljiva, e-aukcija se ne može zakazati, te se postupak okončava u skladu sa članom 69. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH", broj 39/14).

 

Član 3.
Na osnovu utvrđenog kriterijuma-najniža cijena (član 64. stav (1) tačka b) ocijenjeno je da je najpovoljniji ponuđač KP „Komunalac" a.d. Višegrad, sa cijenom ponude u iznosu od 14.920,00 KM bez PDV-a, odnosno u iznosu od 17.456,40 KM sa PDV- om.


Član 4.
Prijedlog ugovora o nabavci dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču KP „Komunalac" a.d. Višegrad, po isteku roka od 10 (deset) dana računajući od dana kada je ponuđač obaviješten o izboru najpovoljnije ponude. 

 

Član 5.
Ova Odluka objaviće se na veb stranici Opštine Višegrad istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke shodno članu 70. stav (6) Zakona javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

Član 6.
Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema iste, na način i u rokovima propisanim članom 99. i 101. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

Član 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

NAČELNIK OPŠTINE
Mladen Đurević, inž. Geodezijea

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: