Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja građevinskog objekta (zv. Hotel-Sava), sa infrastrukturom i zemljištem i cisterne

Izvor: Glas Srpske, 06.09.2013.

Akcionarsko društvo

"Hotel-Sava za ugostiteljstvo i turizam - u stečaju -

Brod, Ulica Svetog Save broj 58

Brod, 5.9.2013. godine

 

Na osnovu Odluke Skupštine povjerilaca od 30.8.2013. godine, Akcionarsko društvo "Hotel-Sava" za ugostiteljstvo i turizam - u stečaju Srpski Brod - Brod, objavljuje

 

JAVNI OGLAS

za prodaju imovine sa infrastrukturom, zemljištem i opremom, posjed Akcionarskog društva Hotel-Sava" za ugostiteljstvo i turizam - u stečaju - Brod, Ul. Svetog Save broj 58 1/1, putem javnog nadmetanja i komisijskim principom, kako slijedi:

I - Građevinski objekat, (zv. "Hotel-Sava"), sa infrastrukturom i zemljištem, površine 8.687 m2, koju površinu po posjedovnom stanju čine katastarske parcele - čestice:

1. - k.č.broj 879, Dvorište, kuća, zgrada, površine                  1.572 m2,

                        ekonomsko dvorište, površine                      5.832 m2,

- k.č. broj 885, Dvorište, dvorište, površine                               535 m2,

- k.č. broj 886/4, Bašča, oranica 3. klase, površine                  100 m2

- k.č. broj 887/2, Dvorište, dvorište, površine                           313 m2,

- kč bro; 889. Dvorište, dvorište, površine                               173 m2 i

- k.č. broj 890/4 Bašča, oranica 1. klase, površine                  162 m2,

sve upisane u p.l broj 496 K.O. Brod po novom operatu, posjed AD "Hotel-Sava" za ugostiteljstvo i turizam - u stečaju - Brod, Ul. Svetog Save broj 58.

II - Oprema - koju čini cisterna

Sve navedene nekretnine u tački I i II - ovog javnog oglasa prodaju se po početnoj cijeni od 657.725,75 KM.

Javno nadmetanje po ovom javnom oglasu, za prodaju nekretnina i opreme, održaće se dana 9.10.2013. godine u poslovnim prostorijama Akcionarskog društva "Hotel-Sava" za ugostiteljstvo i turizam - u stečaju - Brod, Ul. Svetog Save oroj 58, sa početkom u 12 časova. Pravo učešća na javnom nadmetanju, po ovom javnom oglasu, za imovinu - nekretnine iz tačke I i opreme iz tačke II oglasa imaju sva fizička i pravna lica koja uplate kauciju u iznosu i 50.000,00 KM na žiro račun Akcionarskog društva "Hotel-Sava" za ugostiteljstvo i turizam u stečaju - Brod broj: 5620058087282324, otvoren kod NLB Razvojna banka u Brodu, dan prije održavanja Javnog nadmetanja i o uplati kaucije dostave dokaz na javnom nadmetanju. Stečajni upravnik zadržava pravo da odbije bilo koju ili sve ponude. Rok uplate postignute cijene na javnom nadmetanju je 30 dana od dana održanog javnog nadmetanja, a u protivnom prodavac će zadržati uplaćeni iznos kaucije. Nekretnine se prodaju u viđenom stanju i pravnom i faktičkom statusu i iste se mogu pogledati radnim danom po dogovoru sa stečajnim upravnikom pozivom na telefon broj 065/532-418.

Porez na promet nepokretnosti i prava, PDV-a, kao i sve troškove prenosa posjeda sa prodavca na kupca, kao i troškove notara, snosi kupac.

Napomena: Prodaja oglašenih nekretnina i opreme po ovom javnom oglasu će se izvršiti i ukoliko se na javno nadmetanje pojavi samo jedan učesnik.

 

Stečajni upravnik

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: