Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja nekretnina u Tuzli, Mostaru i Varešu

Datum objave: 15.10.2019. 08:51 / Izvor: Dnevni Avaz, 15.10.2019.

Vranica d.d. Sarajevo, u stečaju Sarajevo, Ul. Antuna Branka Šimića br. 8

 

Broj: 520/19

Sarajevo, 15.10.2019.god.

 

Na osnovu čl 99. Zakona o stečajnom postupku, Odluke Odbora povjerilaca stečajnog dužnika Vranića d.d. Sarajevo u.stečaju od 11.07.2019. godine, stečajni upravnik objavljuje:

 

JAVNI OGLAS

za prodaju imovine „Vranića" d.d Sarajevo, u stečaju,

 

Lot

Predmet prodaje su nekretnine u Mostaru, Varešu i Tuzli:

Početna cijena KM

LOT 1.

Zemljište u Mostaru, ul. Zalik bb, locirano na katastarskoj opštini SP Mostar:

ZKU broj: 7969, broi parcele: 1859/2. 1873/2. 1875/1.1877/3. 187.7/9.1858/1. 1873/1,1858/9, 1858/10 u površini od 4.022,00 m2, pravo vlasništva 1/1;

ZKU broj: 11680, broj parcele : 1859/1,   u površini od 13.107,00 m2, sa pravom korištenja na 1/1 dijela zemljišta;

ZKU broj. 11681, broi parcele: 1861/7 u površini od 3.760 m0 sa pravom korištenja na 1/1 dijela zemljišta; sve upisano kod Općinskog suda u Mostaru. L kupna površina svih parcela: 20.889m2

2.500.000,00

LOT 2.

Zemljište u Varešu, lokalitet ,,Zagarski potok",

kč. 1458/68,1458/69,1458/73,1458/71, 1458/253,1458/266 upisane u zk ulošku br. 2757 Općinskog suda Visoko Ukupna površina svih parcela: 7.920 m2

704.781,00

LOT 3.

Zemljište u Tuzli - njiva 4 klase, u naselju Nove Moluhe

ukupne površina 369 m2 označena kao kč. 3023, ko. Tuzla L upisano u zk. ulošku br. 1222 Općinskog Suda u Tuzli, sa 1/1 vlasništvo Vranića d.d. Sarajevo

8.668,00

LOT 4.

Zemljište u Tuzli, -„dvorište, kuća i zgrada", u naselju Nove Moluhe površine 57 m2 i dvorište 345 m2 ukupna površina 402 m2, označeno kao kč. 3022 , ko. Tuzla I upisano u zk. ulošku br. 6243 Općinskog Suda u Tuzli, sa 1/1 vlasništvo Vranića d.d. Sarajevo

9.443,70

 

 

Navedene nekretnine kao i prava „Vranića" d.d. Sarajevo, u stečaju nad tim nekretninama su upisani u odgovarajuće zemljišne knjige, pa se prava korištenja i vlasništvo „Vranića" d.d. Sarajevo, u stečaju nad tim nekretninama prodaju u viđenom stanju.

Naknadne reklamacije vezano za pravni ili fizički status u kojima se nalaze navedene nekretnine ili prava „Vranića" d.d Sarajevo, u stečaju, nad tim nekretninama, neće se uvažavati, jer je obaveza zainteresovanih lica da prije kupovine u potpunosti istraže sve okolnosti vezane za fizički i pravni status kako nekretnina, tako i prava „Vranića" d.d Sarajevo, u stečaju nad tim nekretninama.

Prodaja nekretnina po ovom oglasu se vrši putem prikupljanja pismenih ponuda, u zatvorenim kovertama koje se dostavljaju najkasnije do 15.11. 2019. godine.

Zainteresovani mogu izvršiti i fizički pregled imovine koja je predmet prodaje po ovom oglasu uz prethodnu najavu na adresu: Sarajevo, A. Branka Šimića 8, ili na telefon broj: 033 715 220, ili mob.: 061 525 853.

Početna cijena je utvrđena od strane Odbora povjerilaca na osnovu procijenjene vrijednosti prava korištenja i vlasništva „Vranića" d.d. Sarajevo, u stečaju sa dijelom 1/1 nad nekretninama koje su predmet prodaje, a na osnovu Nalaza stalnog sudskog vještaka građevinske struke Šarenkapa Jasmina.

Prava korištenja i pravo vlasništva „Vranića" dd. Sarajevo, u stečaju sa dijelom 1/1 nad nekretninama koje su predmet prodaje po ovom oglasu ne može se prodati ispod početne cijene. Ponude na iznos manji od početne cijene neće biti razmatrane.

Podnosioci ponude su dužni uplatiti 10% od početne cijene nekretnine koju kupuju, na ime osiguranja ozbiljnosti ponude, ali ne više od 10.000,00KM.

Podnosioci ponude su dužni uplatiti navedena osiguranja - depozite zaključno sa 14.11..2019 godine, a uplata osiguranja se vrši na račun br.: 1990490055684158 otvoren kod Sparkasse Baiik, s tim da se kao jedini dokaz o izvršenoj uplati osiguranja ima smatrati samo izvod sa transakcijskog računa „Vranića" d.d Sarajevo, u stečaju na kojem je evidentirana uplata osiguranja.

Ponuđači su dužni uz ponudu dostaviti slijedeća dokumenta:

- fizička lica: ovjerenu kopiju lične karte ponuđača i dokaz o izvršenoj uplati osiguranja na ozbiljnost ponude u traženom iznosu;

- pravna lica: izvod iz sudskog registra, identifikacioni broj za firmu - ponuđača i dokaz o izvršenoj uplati osiguranja na ozbiljnost ponude u traženom iznosu;

Dostavljene pismene ponude za kupovinu, poštom ili osobno, moraju biti propisno zatvorene i adresirane na:

"Vranića" d.d Sarajevo, u stečaju, ul. Antuna Branka Šimića 8,

sa naznakom: "Ne otvaraj - Ponuda na oglas za prodaju nekretnina ".

Otvaranje prispjelih ponuda će se izvršiti u ponedjeljak 18.11.2019. godine u 13,00 sati u prostorijama stečajnog dužnika "Vranića" d.d. Sarajevo, u stečaju, ulica Antuna Branka Šimića 8.

Nakon otvaranja svih zatvorenih pismenih i ispravnih ponuda koje su prispjele, proglasit će se najviša ponuđena cijena iz zatvorenih koverti, za svaki LOT pojedinačno.

Najpovoljnijim ponuđačem će se smatrati onaj koji ponudi najvišu cijenu.

Ponuđenu cijenu, umanjenu za iznos osiguranja, kupac je dužan uplatiti na račun „Vranića" d.d Sarajevo, u stečaju, u roku od 30 dana od održavanja javnog nadmetanja.

Ukoliko najpovoljniji ponuđač ne uplati ponuđenu cijenu u određenom mu roku, gubi pravo na povrat sredstava uplaćenih na ime osiguranja ozbiljnosti ponude, a predmet prodaje će biti ponuđen slijedećem od najpovoljnijih ponuđača. Ukoliko ni drugi niti treći najpovoljniji ponuđač ne uplati ponuđenu cijenu u roku od 30 dana, od poziva da to učini, gube pravo na povrat uplaćenog osiguranja, a prodaja će se oglasiti nevažećom.

Ugovori o prenosu vlasništva i prava sa „Vranića" d.d. Sarajevo, u stečaju zaključuju se sa najpovoljnijim ponuđačima 30 dana nakon uplate cjelokupne cijene.

Sve poreze vezano za prodaj'u nekretnina, troškove izrade ugovora i troškove uknjižbe i prenosa snosi kupac

Stečajni upravnik zadržava pravo da odbije bilo koju ponudu, ili da poništi oglas o javnoj prodaji bez navođenja razloga i bilo kakvih đaljnih objašnjenja.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: