Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja potraživanja od kupaca

Datum objave: 17.10.2019. 08:35 / Izvor: Glas Srpske, 17.10.2019.

КP "Zelenilo i čistoća" a.d. Šekovići-u stečaju Šekovići

Broj: 61-408-0 St 010860 17 St

Datum; 15.10.2019. godine

 

Na osnovu Odluke Skupštine povjerilaca od 4.12.2017. godine, te odluke Odbora povjerilaca od 9.10.2019. go-dine, a u skladu sa članovima 73,155,156,157,161. i 166. Zakona o stečaju ("Sl. glasnik RS" broj 16/16), te člano-vima 40. do 46. Pravilnika o utvrđivanju standarda za upravljanje stečajnom masom ("Sl. glasnik RS" broj 54/17,) stečajni upravnik КP "Zelenilo i čistoća" a.d. Šekovići-u stečaju, objavljuje

 

OGLAS

za prikupljanje ponuda za prodaju

 

Lot 1. Potraživanja od kupaca (nisu zastarjela) 37.476,00 КM

Lot 2. Potraživanja od kupaca (utužena)              13.284,00 КM

UКUPNO: 50.760,00 КM

 

1. Otvaranje ponuda i prodaja potraživanja obaviće se 31.10.2019. godine sa početkom u 10 časova u sjedištu stečajnog dužnika, a navedeni iznosi predstavljaju minimalno prihvatljivu cijenu koja se može ponuditi.

2. Navedena potraživanja se prodaje "u paketu" sve odjednom, ili po lotovima u viđenom stanju i postojećem pravnom statusu, i stečajni upravnik ne odgovara za nedostatke koje kupac eventualno utvrdi po izvršenoj ku-poprodaji. Prednost u kupovini, pod istim ponuđenim uslovima, ima kupac nekretnina stečajnog dužnika.

3. Učesnici u postupku prodaje (ponuđači), uplaćuju na ime obezbjeđenja za cjelokupnu imovinu 5.000,00 КM, ili PJ; 10% za lot pojedinačno na žiro-račun broj 5554000035186083 kod Nove banke u Šekovićima sa naznakom za navedeni oglas, najkasnije do 15 časova 29.10.2019. godine. Uplatu vršiti isključivo u konvertibilnim mar-kama. Ponuđaču se ne vraća depozit ako: podnese ponudu koja ne sadrži obavezne elemente, bude proglašen za kupca a ne potpiše kupoprodajni ugovor ili ne uplati kupoprodajnu cijenu u predviđenom roku.

4. Кovertirane ponude sa dokazom o uplati obezbjeđenja mogu dostaviti sva pravna i fizička lica, koja nemaju zakonskih smetnji (član 141. ZOS), najkasnije do 15 časova 30.10.2019. godine sa naznakom "za licitaciju", na adresu stečajnog dužnika, ul. Palih boraca broj 63 Šekovići. Stečajni upravnik neće razmatrati ponude koje ne sadrže jasno određen iznos koji se nudi, koje se pozivaju na neku drugu ponudu, koje se pozivaju na uslove koji nisu predviđeni oglasom i za koje ni)e položen depozitu predviđenom roku.

5. Prilikom otvaranja ponuda, fizička lica (ponuđači) koja prisustvuju otvaranju ponuda su dužna stečajnom upravniku predočiti ličnu kartu radi identifikacije i punomoć ako se radi o punrmoćniku. Pravna lica mogu biti predstavljena po zakonskom zastupniku ili punomoćniku, koji su stečajnom upravniku dužni pred-očiti rješenje o upisu ponuđača u sudski registar i ličnu kartu, a punomoćnik i valjanu punomoć.

6. Nakon otvaranja koverata, gdje su obavezni da prisustvuju svi ponuđači, prelazi se na usmeno javno nadmetanje, a najviša ponuđena cijena iz koverata biće početna cijena za javno nadmetanje. Ukoliko ponuđač, sat prije ili u toku licitacije, povuče svoju ponudu gubi pravo na povrat uplaćenog obezbjeđenja.

7. Najpovoljniji ponuđač u usmenom nadmetanju proglašava se za kupca. Кupac imovine je obavezan da u roku od 15 dana od dana licitacije sa prodavcem zaključi kupoprodajni ugovor kojim se detaljno definišu sva prava i obaveze stranaka. Кupac je dužan da u roku od 60 dana od dana licitacije, izvrši uplatu izlicitirane cijene, nakon čega stiče pravo preuzimanja kupljenih prava. Ukoliko kupac ne izvrši uplatu u predviđenom roku, smat-raće se da je odustao od kupovine, a sljedeći kupac se utvrđuje u skladu sa članom 92. stav 2. i 3. ZIP.

8. Ponuđačima čije ponude nisu prihvaćene vratiće se uplaćeno obezbjeđenje u roku od osam radnih dana od dana javnog otvaranja ponuda.

9. Sve troškove oko preuzimanja predmeta prodaje (troškovi zaključivanja notarskog ugovora, PDV, kao i eventualne druge troškove) snosi kupac, a prodavac nakon završene prodaje nema nikakvih obaveza u odnosu na prodate stvari.

10. Dokumentacija u vezi sa predmetnim potraživanjima, može se pogledati svakim radnim danom u vremenu od 10 do 12 časova uz prethodnu najavu na telefon br. 065/665-820 i 056/653-078.

11. Smatra se da su ispunjeni uslovi za sprovođenje prodaje javnim prikupljanjem ponuda ako je najmanje jedno lice dostavilo formalno i pravno ispravnu ponudu.

 

Stečajni upravnik D. Stjepanović, dipl. ek.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: