Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Poziv na likvidacioni postupak nad društvom ISMAIL TRANS d.o.o. Jajce

Datum objave: 03.07.2015. 15:16 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 48, 24.06.2015

Općinski sud u Travniku, po sucu Ivi Žabić, u likvidacionom postupku nad predlagateljem "ISMAIL TRANS" d.o.o. Jajce, zastupan po Suvadu Karaga iz Jajca, iz Kiseljaka, objavljuje slijedeći

 

OGLAS

Provest će se postupak likvidacije nad društvom "ISMAIL TRANS" d.o.o. Jajce, sa sjedištem u Bile vode b.b. Jajce, upisan u sudski registar Rješenjem
Općinskog suda u Travniku br. 051-0-Reg-l1-000752 od 21.04.2011. godine, matični broj subjekta 51-01-0042-09.
Za likvidatora se postavlja SUVAD KARAGA, sin Omera, općina Jajce.
Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH " i oglasnoj ploči suda.
Ukoliko nitko od povjeritelja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj ploči suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" ne prijavi svoja potraživanja, smatrat će se da je likvidacioni postupak zaključen.
Po proteku navedenog roka, i nakon što rješenje o zaključenju likvidacionog postupka postane pravomoćno društvo "ISMAIL TRANS" d.o.o. Jajce, Bile vode b.b., Jajce, brisat će se iz sudskog registra i drugih javnih registara.
Imovina koja je preostala pripada osnivaču društva, kojom on odgovara za obveze prema trećim osobama, koje bi eventualno nakon pravomoćnosti rješenja imali imovinsko pravne zahtjeve prema subjektu koji se likvidira.
Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača.

Broj 51 0 L 097344 15 L
05. juna 2015. godine
Travnik
(03-3-1798/15)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: