Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja poslovnog objekta i ekonomskog dvorišta u Mostaru

Datum objave: 11.07.2015. 08:39 / Izvor: Dnevni list, 11.07.2015.

RUDNIK MRKOG UGLJA „MOSTAR" sa p.o. MOSTAR, u stečaju

STEČAJNI UPRAVITELJ

MOSTAR, Rudarska 101

Broj: 58 OSt 103913 13 St

 

Na temelju članka 101. Zakona o stečajnom postupku F BiH (Službene novine F BiH broj: 29/03 i 32/04), Odluke Skupštine povjeritelja od 02.10.2013. godine i odluke Odbora povjeritelja od 08.07.2015. godine, Stečajni upravitelj objavljuje

OGLAS

o prodaji imovine Stečajnog dužnika Rudnik mrkog uglja „MOSTAR" s p.o. Mostar, u stečaju

I. PREDMET PRODAJE JE:

Nepokretna imovina u Mostaru koju čine Poslovni objekt i Ekonomsko dvorište ukupne površine 1809 m2, označene kao k.č. 1736/1 upisane u z.k. uložak broj: 1069 K.O. MOSTAR, koja je u posjedu i vlasništvu Stečajnog dužnika.

II. CIJENA, NAČIN  IUVJETI PRODAJE

Procijenjena vrijednost imovine koja je predmet prodaje iznosi 712.500,00 KM.

Početna cijena imovine koja je predmet prodaje iznosi 412.000,00 KM.

Imovina se prodaje u zatečenom stanju na dan prodaje po sistemu „VIĐENO-KUPLJENO".

Prodaja imovine će se izvršiti prikupljanjem pismenih ponuda koje se dostavljaju u zatvorenim kuvertama osobno ili poštom na adresu RUDNIK MRKOG UGLJA „ MOSTAR" u stečaju, Rudarska 101MOSTAR (prostorije Mjesne zajednice RUDNIK), s naznakom „PONUDA, NE OTVARAJ"

Rok za podnošenje ponuda je 30 dana od dana objave oglasa u Dnevnom listu.

Pravo učešća imaju sve pravne i fizičke osobe koje blagovremeno dostave pismenu ponudu i izvrše uplatu na ime osiguranja učešća u kupovini u iznosu od 10.000,00 KM na transakcijski račun RUDNIKA MRKOG UGUA „MOSTAR" s p.o. Mostar, u stečaju broj: 3381302232119872 kod Uni Credit Banke Mostar. Uplata osiguranja mora biti na transakcijskom računu Stečajnog dužnika najkasnije do dana isteka roka za podnošenje prijava.

Prodaja će se održati i ako se na oglas prijavi samo jedan ponuđač koji ispunjava uvjete navedene oglasom o prodaji.

Postupak prikupljanja i otvaranja ponuda će izvršiti komisija koju imenuje Stečajni upravitelj.

 

Otvaranje ponuda i proglašenje najpovoljnijeg kupca će se održati dana 14.08.2015 godine u 10 sati u prostorijama Stečajnog dužnika - Rudnik mrkog uglja „MOSTAR" s p.o. u stečaju, MOSTAR, Rudarska 101 (Mjesna zajednica RUDNIK).

Za kupca će biti proglašen ponudač koji ponudi najvišu cijenu.

Kupac koji ponudi najvišu prodajnu cijenu i bude proglašen kupcem, dužan je uplatu izvršiti na transakcijski račun prodavatelja u roku od 15 dana od dana proglašenja kupcem.

Ukoliko ponudač koji je ponudio najvišu cijenu ne izvrši uplatu prodajne cijene u navedenom roku, prodaja će se izvršiti drugom, ili trećem najpovoljnijem ponudaču, sukladno zakonu.

Kupcu će uplaćeno osiguranje biti uračunato u cijenu, a ponudačima čija ponuda ne bude prihvaćena, vraćeno u roku od 3 dana od dana zaključenja prodaje i proglašenja prvog najpovoljnijeg ponuđača. Sve poreze i troškove proistekle iz kupoprodaje snosi kupac.

Ugovor o kupoprodaji će biti zaključen u roku od 3 dana od dana uplate kupoprodajne cijene, a uvodenje kupca u posjed u roku od 3 dana od dana zaključenja ugovora.

Dokumentacija o vlasništvu nekretnine i procjena vrijednosti izvršena od ovlaštenog sudskog vještaka može se razgledati svakim radnim danom u poslovnim prostorijama Stečajnog dužnika u Mostaru, Ul. Rudarska 101. u vremenu od 8 do 13 sati

Sve ostale informacije o prodaji mogu se dobiti na telefon: 063 482 513.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: