Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Poziv na stečajni postupak nad imovinom pravnog lica Ilidžanski dijamant d.o.o. Sarajevo

Datum objave: 15.07.2015. 14:38 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 52, 08.07.2015

Općinski sud u Sarajevu, stečajni sudija Hakija Zajmović, u stečajnom postupku nad Društvo za proizvodnju, građ evinarstvo, trgovinu i usluge Mineralna voda "ILIDŽANSKI DIJAMANT' d.o.o., ul. Blažujski drum bb, Sarajevo, Ilidža, donio je dana 25.06.2015. godine, sljedeće

 

RJEŠENJE

 

1. Otvara se stečajni postupak nad imovinom pravnog lica Društvo za proizvodnju,građevinarstvo, trgovinu i usluge Mineralna voda "ILIDŽANSKI DIJAMANT' d.o.o., ul. Blažujski drum bb, Sarajevo, Ilidža.

2. Za stečajnog upravnika imenuje se Obradović Jusuf, Sarajevo.

3. Kao vrijeme otvaranja stečajnog postupka utvrđuje se 25.06.2015. godine u 12:00 sati.

4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30dana od dana objavljivanja Oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenimnovinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja sudu, podneskom u dva primjerka, sa dokazima, u skladu sa članom 110 Zakona o stečajnom postupku. Uz prijavu povjerioci su dužni priložiti i potvrdu o uplaćenoj sudskoj taksi, kako slijedi: Za prijave povjerilaca iznos od 1% od vrijednosti potraživanja s tim da ne može biti manja od 20,00 KM niti veća od 10.000,00KM. Taksu uplatiti na račun broj 3380002210019263 kod UNICREDIT BANK SARAJEVO. Razlučni povjerioci označavaju u prijavidio imovine stečajnogdužnika na koji se odnosi njihov zahtjev i iznos do kojeg njihova potraživanja po predviđanju neće biti pokrivena tim razlučnim pravom. Izlučni povjerioci označavaju u prijavipredmet imovine na koji se njihov zahtjev odnosi.

5. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana obavijeste stečajnog upravnika koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine stečajnog dužnika.

6. Pozivaju se dužnici da svoje dugove prema stečajnom dužniku izmire bez odlaganja.

7. Nalaže se stečajnom dužniku da stečajnom upravniku odmah (na zahtjev stečajnog upravnika) preda u posjed sve stvari i poslovnu dokumentaciju stečajnog dužnika, kao i stvari i dokumentaciju koja se nalazi u posjedu trećih lica, pod prijetnjom prinudnog izvršenja.

8. Određuje se upis zabilježbe o otvaranju stečajnog postupka u sudskom registru Općinskog suda u Sarajevu u matičnom registarskom broju subjekta upisa broj 65-01-0553 10 (stari broj 1-21790).

9. Oglas o otvaranju stečajnog postupka istaknut će se na oglasnoj tabli suda istog dana 24.06.2015. godine, a objavit će se u "Službenim novinama Federacije BIH".

10. Zakazuje se ročište za ispitivanje prijava potraživanja za dan srijeda, 07.10. 2015. godine u 10,30 sati. Istog dana, nakon ispitnog ročišta, održat će se Skupština povjerilaca, na kojoj će se, nakon izvještaja stečajnog upravnika, odlučiti o daljem toku stečajnog postupka (izvještajno ročište).

 

Broj 65 0 St 483876 15 St
25. juna 2015. godine
Sarajevo
(03-3-1941/15)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: