Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja zemljišta KO Vogošća

Datum objave: 02.06.2023. 09:16 / Izvor: Oslobođenje, 02.06.2023.

TVORNICA AUTOMOBILA SARAJEVO d.o.o. Vogošća u stečaju   

Igmanska 36

Vogošća

Bosna i Hercegovina

Broj:65 0 St 348287 16 St

 

Na osnovu člana 101. i 103. Zakona o Stečajnom postupku ("SI. Novine F BiH2 br. 29/03, 32/04.) i Odluke skupštine povjerilaca u postupku unovčavanja stečajne mase stečajnog dužnika TVORNICA AUTOMOBILA SARAJEVO d.o.o. Vogošća u stečaju od 21.10.2020. godine, Stečajni upravnik stečajnog dužnika objavljuje

 

OGLAS

o prvoj prodaji zemlje u vlasništvu TVORNICE AUTOMOBILA SARAJEVO doo Vogošća u stečaju, putem usmenog javnog nadmetanja

 

A)PREDMET PRODAJE

Nekretnina, zemljište uz vanprivrednu zgradu koje se nalazi u Vogošći, površine 1516 m2, upisan u ZK uložak broj 2208, KO Vogošća, k.c. 2751/53, vlasništvo stečajnog dužnika 1/1, početne prodajne cijene u iznosu od 61.000,00 KM.

 

B) USLOVI PRODAJE

1.Prodaja nepokretne imovine se prodaje u fizičkom i vlasničkom stanju na dan prodaje. Dokaz o vlasništvu može se pogledati dana 15.06.2023. u vremenu od 10:00 do 10:30 sati na adresi ul. Igmanska bb (dvorište BAGS ENERGOTEHNIKA dd);

2.Usmeno javno nadmetanje će se održati 15.06.2023. godine u 11:00 sati u na adresi ul. Igmanska bb (dvorište BAGS ENERGOTEHNIKA dd);

3.Uslovi prodaje

Usmeno javno nadmetanje održaće se i ako na njemu učestvuje samo jedan učesnik koji ispunjava ostale Zakonom propisane uslove;

Pravo učešća u nadmetanju imaju sva fizička i pravna lic;,

Ponuđena cijena će biti početna cijena nadmetanja i nekretnina se neće prodati ispod početne cijene;

Na javnom nadmetanju, mogu učestvovati kupci koji izvrše polog novčanih sredstava u visini od 10% od početne cijene, najkasnije 24 sata prije usmenog javnog nadmetanja;

- Uplatu izvršiti na transakcijski račun TVORNICA AUTOMOBILA SARAJEVO d.o.o. Vogošća u stečaju broj 1346631006896217, otvoren kod ASA banke d.d. Sarajevo, sa naznakon "Uplata za javno nadmetanje";

-Ponuđačima koji na javnom nadmetanju nisu stekli status kupca, drugog ili trećeg najboljeg ponuđača, položeni novac će se vratiti po okončanju postupka prodaje;

-Sve troškove potpisa ugovora, troškova prenosa vlasništva i ostale troškove snosi kupac;

-Nekretnini se prodaje po principu "viđeno-kupljeno" te se naknadne reklamacije po bilo kom osnovu neće

uvažavati;

-Kupac je dužan uplatiti licitirani iznos u roku od 15 dana računajući od dana prodaje-licitacije;

-Ako kupac ne uplati licitirani iznos, umanjen za iznos pologa u naznačenom roku (15 dana) smatra se da je

odustao o kupovine, te gubi pravo na povrat učešća - depozita a kupcem se proglašava slijedeći najpovoljniji ponuđač koji je učestvovao u postupku prodaje. Ako ni drugi po redu najbolji ponuđač ne uplati licitirani

iznos u propisanom roku, gubi pravo na povrat učešća-depozita i za kupca se proglašava slijedeći po redu najbolji ponuđač za kog važe ista pravila kao i za prvo i drugo plasiranog ponuđača,

-Licitirana nekretnina se neće predati u posjed kupcu prije zaključena Kupoprodajnog ugovora kod Notara u Sarajevu i Prodavač izda potvrdu da je Kupac u cjelosti isplatio licitiranu cijenu.

 

Svi učesnici na javnom nadmetanju, uplatom depozita potvrđuju da prihvataju uslove iz ovog oglasa

 

4.Kupci su na Usmeno javno nadmetanje, dužni ponijeti i uplatnicu kao dokaz o uplati.

 

Kontakt telefon za sve informacije je 061/262-683.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: