Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja nekretnina, zemljišta i građevinskih objekata u krugu stečajnog dužnika u Ljubinju

Datum objave: 17.02.2017. 09:57 / Izvor: SuperOGLASI, 17.02.2017.

"SOKO GUMA" a.d. Ljubinje u Stečaju

Ljubinje, ul. Crnogorski put bb

Ljubinje, 14.02.2017. godine

 

Na osnovu odluke Skupštine povjerilaca stečajnog dužnika "SOKO GUMA" A.D. Ljubinje - u Stečaju, a u skladu sa Zakonom o stečajnom postupku SI. gl. RS 26/10, stečajni upravnik "SOKO GUMA" A.D. Ljubinje objavljuje

 

JAVNI OGLAS

za treću prodaju nepokretne imovine stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda

 

Nekretnine, zemljište i građevinski objekat koji se nalazi u krugu stečajnog dužnika u Ljubinju Ul. Crnogorski put bb. upisan u list nepokretnostj broj: 870/0 broj parcele 1786 KO Ljubinje površina zemljišta 9.0272, ukupna površina poslovnih zgrada 2.152m2, i ukupna površina pomoćnih zgrada 180m2 sa upisanim pravom korištenja u korist "SOKO GUMA" A.D. Ljubinje. Sva nepokretna imovina se prodaje se kao cjelina po početnoj cijeni od 171.674,50 KM. Pravo na učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja,uredno dostave ponudu i dokaz o uplati depozita koji iznosi 10% od početne cijene. Depozit uplatiti na račun stečajnog dužnika broj: 5620128135835913 koji se vodi kod NLB Razvojna banka filijala Istočno Sarajevo. Ponudu dostaviti u zatvorenim kovertama sa naznakom "PONUDA-NE OTVARATI", na adresu: Okružni privredni sud Trebinje, na broj 62 0 St 010894 16 SI, 89101 Trebinje do 27.02.2016.god. U ponudi navesti predmet koji se licitira, ponuđenu cijenu, dokaz o uplaćenom depozitu, kao i osnovne podatke o ponuđaču. U razmatranje će se uzeti samo one ponude gdje je ponuđač ponudio početnu cijenu i veću od početne. Stečajni upravnik će u prisustvu tri člana skupštine povjerilaca izvršiti otvaranje ponuda dana 03. marta u 15 h u prostorijama stečajnog dužnika. Kupac, koji je najpovoljniji ponuđač, dužan je najkasnije u roku od 30 dana od kupovine da položi cjelokupan iznos prodajne cijene na žiro račun, te da zaključi ugovor o kupovini. Kupac stiče pravo na prenos prava nad imovinom kada u cjelostj izvrši obavezu isplate kupoprodajne cijene. Ukoliko kupac u roku ne ispuni svoju obavezu smatraće se da je odustao od kupovine, i gubi pravo na povrat uplaćenog obezbjeđenja, a sljedeći kupac se utvrđuje redoslijedom. Ponuđačima čije ponude nisu prihvaćene, vratiće se uplaćeno obezbjeđenje nakon zaključenja ugovora sa kupcem. Predmetna nepokretna imovina se prodaje u postojećem pravnom i faktičkom statusu i u viđenom stanju, bez prava na prigovor u pogledu površina ili drugih fizičkih nedostataka, te se na kupca prenose ista prava kojima je raspolagalo preduzeće. Sve troškove oko zaključenja kupoprodajnog ugovora, kao i pripadajuće poreze i takse za promet nepokretnosti, snosi kupac, a prodavač nakon završene prodaje nema nikakvih obaveza u odnosu na prodate nekretnine. Imovina se može pogledati svakim danom, a sva bliža obavještenja se mogu dobiti na telefon broj 066 724 472.

 

Stečajni upravnik

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: