Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja poslovnog objekta - upravna zgrada u užoj urbanoj zoni grada Bosanskog Petrovca

Datum objave: 02.03.2017. 12:18 / Izvor: Oslobođenje, 02.03.2017.

Na osnovu člana 99. stav 2. i člana 101. Zakona o stečajnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/03, 32/04, 68/05 i 42/06), te na osnovu Odluke odbora povjerioca od 17.02.2016. godine, stečajni upravnik, objavljuje:

 

OGLAS

O ČETVRTOJ PRODAJI IMOVINE DIP "OŠTRELJ" d.d. Bosanski Petrovac - u stečaju

 

Prodaja imovine će se održati 31.03.2017. godine (Dana: petak) sa početkom u 13 sati u zgradi Općinskog suda u Bihaću, ul. Bosanska broj 4, Bihać, soba broj 49111

 

I.  PREDMET PRODAJE

LOT

OPIS NEKRETNINE

Iznos u KM

1

Poslovni objekt - upravna zgrada izgrađena 1974. godine na osnovu rješenja o građenju: 03-360-11/74 od 28.03.1974. godine. Objekt je lociran u užoj urbanoj zoni grada Bosanskog Petrovca sa potrebnim komunalnim priključcima i vlastitim parkiralištem. Objekt je imao namjenu tehničke pripreme i društvene prehrane. Tlocrtna veličina objekta je 24,41 x 24,41 m - nepravilnog oblika, spretnost Podrum + P + 2.

Poslovni objekt je lociran na k.č.br. 917 zvana "Upravna zgrada", ekonomsko dvorište u površini od 1756 nr, zgrada površine od 526 m2 upisane u KKU Broj 1435 k.o. Petrovac - Grad, ukupno 2282 m2.

255.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Imovina će se prodavati kombiniranom metodom - pisanim ponudama i usmenim nadmetanjem, a početna cijena u pisanoj ponudi od svakog ponuđača, ne može biti manja od ponuđene cijene u oglasu.

- Minimalni iznos podizanje cijene na usmenom dijelu nadmetanja nakon otvaranja ponuda iznosi 1.000,00 KM od posljednje ponuđene cijene, a maksimalni iznos podizanja cijene iznosi 10.000,00 KM od posljednje ponuđene cijene.

- Imovina se može pogledati uz^rethodnu najavu na telefon: 063/697-597.

- Imovina se prodaje u zatečenom stanju po načelu "VIĐENO KUPLJENO" i naknadne reklamacije se neće uvažavati, te svaki kupac ima pravo da prije održavanja prodaje izvrši uvid u javne knjige i to o svom trošku.

- Pravo učešća na javnom nadmetanju za prodaju imovine imaju sva pravna i fizička lica koja najkasnije na ročištu za prodaju, nakon konstatacije od strane suda tko je prisutan na ročištu, a prije proglašenja prodaje otvorenom, predaju sudu ili stečajnom upravniku zatvorenu pisanu ponudu.

- Ponuda ponuđača treba da bude sačinjena na papiru A4 formata, na kojoj će jasno biti navedeni podatci o ponuđaču, predmet ponude i navedena početna cijena, koja ne može biti manja od 255.00,00 KM.

- Pisana ponuda mora biti potpisana od strane ponuđača, te ovjerena pečatom firme ako je ponuđač pravno lice.

- Uz ponudu treba da bude dostavljena originalna uplatnica, odnosno dokaz o uplati depozita u iznosu od 5.000,00 KM, u protivnom ista se neće razmatrati. Uz ponudu koju dostavlja fizičko lice treba da bude dostavljena i kopija lične karte ponuđača, odnosno za pravno lice kopija rješenja o registraciji sa aktuelnim podatcima o pravnom licu.

- Ponuda ponuđača sa potrebnim dokazima (uplatnica, kopija lične karte ili rješenja o registraciji) treba biti zatvorena, u neprovidnoj koverti, na kojoj treba da budu navedeni podatci o ponuđaču, te ispod naziva ponuđača potrebno je navesti tekst "PONUDA ZA UČEŠĆE NA JAVNOJ PRODAJI".

- Uplatu naznačenoga depozita treba izvršiti na račun stečajnog dužnika broj: 1344901001226314 otvoren kod ASA BANKA dd, sa naznakom: Osiguranje za učešće na javnom nadmetanju.

- Pristigle ponude se otvaraju na dan prodaje od strane komisije koja će biti imenovana na dan prodaje.

- Prodaja će biti zaključena kada nakon otvaranja ponude i čitanje cijena, odnosno nakon zadnje usmene ponude na javnom nadmetanju i trećeg upita stečajnog upravnika, odnosno predsjednika komisije nitko od zainteresiranih kupaca ne izjavi da daje novu cijenu uvećanu za dozvoljeni iznos.

- Prvoplasirani kupac dužan je platiti ukupnu kupoprodajnu cijenu u roku od 30 dana od dana prijema zaključka sa kojim se isti proglašava za kupca (umanjenu za dati depozit), te će se isti nakon toga uvesti u posjed temeljem rješenja suda o dosudi i protoka roka za žalbu nakon izdavanja rješenja od strane suda.

- Ukoliko ponuđač sa najvišom ponudom ne uplati prodajnu cijenu u predviđenom roku, gubi pravo na povrat ukupno uplaćenog depozita, a prodaja će se smatrati neuspjelom, a imovina iz Lota će se dodijeliti drugoplasiranom, odnosno trećeplasiranom, ukoliko drugoplasirani ne ispuni propisanu proceduru. Drugoplasirani, odnosno trećeplasirani kupac je dužan najkasnije u roku od 30 dana od dana dostavljanja obavijesti od strane stečajnog upravnika uplatiti kupoprodajnu cijenu, u protivnom isti također gube potpuni iznos uplaćenog depozita. .

- Ponuđačima, osim tri prvoplasirana, vratit će se priloženo osiguranje nakon zaključenja javne prodaje.

- Kupac snosi sve troškove vezane za kupoprodaju i uspostavljanje vlasništva na nekretnini (porez na prije¬nos nepokretnosti, administrativne takse, izlazak geometra na teren i ostalo).

- Prilikom javnog nadmetanja jedan ponuđač može biti rangiran samo na jednom mjesni, bez obzira na broj ponuđenih cijena. Ponuđačima je zabranjeno dostavljati alternativne pisane ponude.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: