Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 340 KM + PDV.

Javni poziv poslodavcima da se prijave za učešće u Programu javnih radova

Datum objave: 21.03.2022. 08:42 / Izvor: Akta.ba, 21.03.2022.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

KANTON SARAJEVO

Javna ustanova “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo

SARAJEVO

 

Javna ustanova „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo, u skladu sa članom 9. stav 2. Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 4/04, 29/09 i 18/13), te Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti i poboljšanje strukture zaposlenih u Kantonu Sarajevo u 2022. godini broj: 02-04-10691-41.1/22, utvrđen Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo broj:02-04-10691-41/22 od 17.03.2022.godine, o b j a v l j u j e:

 

JAVNI POZIV POSLODAVCIMA

DA SE PRIJAVE ZA UČEŠĆE U PROGRAMU JAVNIH RADOVA

 

I

U cilju realizacije Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti i poboljšanja strukture zaposlenih u Kantonu Sarajevo u 2022. godini, Javna ustanova „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo (u daljem tekstu: Služba), poziva poslodavce sa područja Kantona Sarajevo, koji su registrovani za obavljanje djelatnosti u oblastima uređenja i čišćenja okoline, socijalne zaštite na području Kantona Sarajevo, te kulture, turizma i sajamskih manifestacija da prijave projekte i učestvuju u realizaciji Programa javnih radova.

Cilj Programa Javnih radova je stimulisanje zapošljavanja teško zapošljivih kategorija nezaposlenih osoba, radnim angažovanjem kroz Program javnih radova.

Program javnih radova u Kantonu Sarajevo (u daljem tekstu: Program) se realizuje angažovanjem na period do dva mjeseca ugroženih kategorija nezaposlenih osoba sa evidencije nezaposlenih Službe, a u svrhu izvršavanja poslova od šireg društvenog interesa.

U Programu prednost za učešće imaju nezaposlene osobe: članovi porodica šehida/poginulih, umrlih i nestalih branioca prvenstveno djeca, ratni vojni invalidi i njihova djeca, djeca umrlih ratnih vojnih invalida, dobitnik ratnih priznanja i odlikovanja i njegova djeca i djeca poginulih, umrlih i nestalih dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, branilac, demobilizirani branilac i njegova djeca, dobrovoljac i njegova djeca, organizator otpora i njegova djeca, veteran i njegova djeca sa područja Kantona Sarajevo , civilne žrtve rata, te najugroženije kategorije nezaposlenih lica korisnika prava iz oblasti socijalne zaštite i to: roditelji djece sa invaliditetom od najmanje 80 % invaliditeta, žrtve nasilja u porodici, mlade osobe koje su izašle iz sistema javne brige, liječeni ovisnici o psihoaktivnim supstancama, Romi, lica sa invaliditetom, samohrani roditelji, korisnici javnih kuhinja, kao i osobe sa statusom člana domaćinstva u kome ni jedan član nije zaposlen i nezaposlene osobe iz savjetodavnog procesa, a koje imaju individualni plan zapošljavanja sačinjen od strane savjetodavca u birou.

Pravo učešća u Programu imaju nezaposlene osobe prijavljene na evidenciju nezaposlenih u Kantonu Sarajevo.

II

Programom je planirano angažovanje 500 nezaposlenih osoba, na perid do 2 (dva) mjeseca i obezbjeđena su sredstva za te namjene u iznosu od 884.234,00 KM.

  

U tom cilju Služba će poslodavcima koji budu obuhvaćeni ovim programom, u periodu od 2 (dva) mjeseca, refundirati sredstva u mjesečnom bruto iznosu od 883,00 KM po angažovanoj osobi, a svi drugi eventualni troškovi padaju na teret poslodavca.

Mjesečna neto naknada za rad po ovom programu za angažovane osobe iznosi 800,00 KM.

III

Poslodavci koji žele učestvovati u Programu, dužni su:

1. podnijeti aplikaciju u roku predviđenom u javnom pozivu,

2. priložiti projekat iz jedne ili više oblasti navedenih u članu I, sa preciznim opisom poslova koji će se izvršavati, tačno navedenim brojem i strukturom izvršilaca.

U projektu je potrebno navesti i druge podatke bitne za vrednovanje aplikacija,

3. uz aplikaciju je potrebno priložiti slijedeće: rješenje o registraciji u Kantonu Sarajevo, uvjerenje o poreznoj registraciji sa identifikacionim brojem, uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu poreza i doprinosa sa listingom o trenutnom broju zaposlenih ne starije od 60 dana od dana objave javnog poziva (izdat od strane Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine), uvjerenje o izmirenim obavezama poreza na dodatnu vrijednost ukoliko je podnosilac aplikacije PDV obveznik ne starije od 60 dana od dana objave javnog poziva (izdat od strane Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine), a ako poslodavac nije PDV obveznik, dostavlja izjavu ovjerenu kod nadležnog općinskog organa ili notara da nije PDV obveznik i potvrdu ili ugovor banke o otvorenom glavnom računu poslodavca (ako je poslodavac budžetski korisnik šifra budžetskog

korisnika), sve u orginalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Poslodavci koji redovno ne izmiruju obaveze uplate javnih prihoda, ne mogu učestvovati u Programu, osim u slučaju kad poslodavac ima potpisan ugovor sa Poreznom upravom Federacije Bosne i Hercegovine i Upravom za indirektno oporezivanje o uplati duga na rate u kom slučaju je poslodavac obavezan dostaviti ovjerenu fotokopiju navedenog sporazuma.

IV

Javni poziv ostaje otvoren do 01.04.2022.godine.

Prilikom vrednovanja aplikacija prednost će imati projekti poslodavaca kojima je osnivač općina, Kanton Sarajevo, Federacija Bosne i Hercegovine i Bosna i Hercegovina, projekti od značaja za širu društvenu zajednicu u smislu direktne koristi za veći broj lica, projekti od značaja za širu društvenu zajednicu u smislu direktne koristi za korisnika krajnje usluge, poslodavci sa trenutno većim brojem zaposlenih i poslodavaci koji će angažovati nezaposlene osobe koje imaju prednost za učešće u Programu, te ocjena projekta.

Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće se uzeti u razmatranje.

V

Služba će sa poslodavcima koji budu obuhvaćeni Programom, zaključiti ugovore kojima će biti regulisana sva prava i obaveze ugovornih strana u skladu sa Programom. Rok za realizaciju Programa je 6 mjeseca od dana potpisivanja ugovora sa poslodavcem.

VI

Obrasci za podnošenje Aplikacija mogu se dobiti u Službi u Odjeljenju za podsticajne mjere zapošljavanja, ulica Đoke Mazalića 3, kancelarija br.15/I ili preuzeti sa web stranice Službe www.szks.ba.

VII

 Rezultati ovog javnog poziva biće objavljeni na web stranici Službe.

VIII

Aplikacije sa potrebnom dokumentacijom, podnose se neposredno ili preporučeno putem pošte Javnoj ustanovi „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo, ulica Đoke Mazalića broj 3 u zatvorenoj koverti sa napomenom: „Za Program javnih radova“.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Odjeljenju za podsticajne mjere zapošljavanja, kancelarija broj 15/I i na broj telefona 033/ 569-084.  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENTE:
zahtjev.pdf
javni_radovi.pdf
PODIJELI: