Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 340 KM + PDV.

Javni poziv za dostavljanje prijava po osnovu Programa: Poticaj projektima promocije obrtništva

Datum objave: 20.07.2022. 11:14 / Izvor: Akta.ba, 20.07.2022.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

KANTON SARAJEVO

Ministarstvo privrede

 

Broj: 07-04-11-27888/22

Sarajevo, 18.07.2022. godine

 

Na osnovu Zakona o poticaju razvoja male privrede („Službene novine Kantona Sarajevo", broj 29/15), Zakona o izvršenju Budžeta Kantona Sarajevo za 2022. godinu ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 5/22) i člana 4. stav (1) i (2) Pravilnika o postupcima u provođenju programa razvoja male privrede („Službene novine Kantona Sarajevo", broj 20/21), a u skladu sa Odlukom o usvajanju Godišnjeg plana provođenja Programa razvoja male privrede za 2022. godinu („Službene novine Kantona Sarajevo", broj 25/22) i Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava "Poticaj razvoju male privrede" za 2022. godinu, broj: 07-04-15-24632/22 od 27.06.2022. godine, Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo objavljuje

 

JAVNI POZIV

za dostavljanje prijava po osnovu Programa:

„Poticaj projektima promocije obrtništva"

 

I PREDMET JAVNOG POZIVA

Poticaj za promociju obrtništva je program namijenjen za očuvanje obrtničke tradicije, očuvanje kulturnog i historijskog nasljeđa tradicionalnih i starih obrtničkih djelatnosti, održavanje edukacija i promocija u cilju jačanja veza između obrazovnog sistema i obrtništva, subvencioniranje troškova za učešće na sajmovima i izložbama, interesno umrežavanje obrtnika i organizovano zastupanje i predstavljanje interesa obrtnika.

 

II PRAVO UČEŠĆA

Temeljem ovog javnog poziva, a u skladu sa članom 12. tačka k) Zakona i strateškim ciljem davanje podrške zaštiti i revitalizaciji tradicionalnih starih zanata i drugih obrta, pravo na dodjelu poticajnih grant sredstava za sufinansiranje/finansiranje prihvatljivih aktivnosti projekta ostvaruju subjekti: Obrtnička Komora Kantona Sarajevo i udruženja obrtnika koja su uredno registrovana u Kantonu Sarajevo (u daljnjem tekstu: subjekt ili podnosilac prijave) i koja djeluju na području Kantona Sarajevo. Subjekt - podnosilac prijave mora obezbjediti vlastito učešće u visini od najmanje 10% od ukupne vrijednosti projekta, te isti nakon dana objave javnog poziva po ovom programu u 2022. godini realizovati u roku od najduže šest mjeseci od dana uplate sredstava na račun izabranog korisnika sredstava.

 

III NAMJENA I CILJ POTICAJNIH SREDSTAVA

Za provođenje ovog programa predviđen je iznos od 50.000,00 KM. Maksimalan iznos poticaja po jednom prihvaćenom programu/projektu može iznositi najviše do 20.000,00 KM, a sredstva su obezbijeđena u Budžetu Kantona Sarajevo na poziciji "Podsticaj razvoju male privrede" i biće raspoređena na projekte u skladu sa kriterijima iz Javnog poziva. Ciljevi dodjele poticajnih sredstava po ovom javnom pozivu su razvoj i afirmacija poduzetništva i obrta; interesno umrežavanje obrazovanja, poduzetnika i obrtnika, organizirano zastupanje interesa obrtnika i ravnomjerniji lokalni razvoj obrtništva.

 

IV USLOVII KRITERIJI ZA IZBOR KORISNIKA POTICAJNIH SREDSTAVA

Uslovi i kriteriji za izbor korisnika poticajnih grant sredstava podrazumijevaju obavezno dostavljanje projekta usklađenog sa namjenom sredstava. Projekat mora sadržavati slijedeće elemente: izvor i način finansiranja, broj članova udruženja obrtnika, organiziranost podnosioca prijave, ravnomjerniji lokalni razvoj, iznose i namjenu dosadašnjih poticaja od strane Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta. Podnesene prijave (aktivnosti dostavljenog programa/ projekata) na osnovu kojih se iste evaluiraju odnose se na: usklađenost ciljeva programa ili projekta sa ciljevima i prioritetnim oblastima iz strateških dokumenata, organizacijske kapacitete podnosilaca prijave, dosadašnja iskustva podnosilaca prijave u provođenju istog ili sličnih aktivnosti/ programa/projekata, učešća drugih partnera u realizaciji, budžeta programa/projekta koji treba biti razrađen/specificiran sa informacijama o ukupnom iznosu finansijskih sredstava potrebnih za provođenje aktivnosti programa/projekta, iznosu koji se traži od davaoca sredstava, iznosu i namjeni vlastitih sredstava koje će podnosilac prijave sam uložiti u provođenje aktivnosti programa/projekta (sufinansiranje) i sl.

 

V PRIHVATLJIVI I NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Po osnovu ovog Programa, prihvatljivi troškovi su:

•Treninzi i specijalizirane obuke;

•Troškovi anganžmana eksperata i predavača;

•Troškovi radnih materijala za obuke;

•Troškovi iznajmljivanja specijalizirane opreme neophodne za obuke;

•Troškovi nabavke IT opreme i uredskog namještaja koji su u direktnoj vezi sa predloženim projektom provođenja obuke.

 

Neprihvatljivi troškovi su:

•Nabavka usluga i opreme od lica koja nisu registrovani poslovni subjekti;

•Nabavka polovne opreme;

•Troškovi putovanja;

•Troškovi režija i održavanja;

•Ostali troškovi koji nisu relevantni za implementaciju dostavljenog programa/projekta.

 

VI NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE

U skladu sa članom 7. Pravilnika o postupcima u provođenju Programa razvoja male privrede, Prijava će se razmatrati, ako su dostavljeni sljedeći dokumenti: uredno popunjen prijavni obrazac za odnosni program, opća i posebna dokumentacija i ostali zahtjevani prilozi. Svi podnosioci prijava obavezni su u potpunosti dostaviti traženu dokumentaciju. Prijava koja ne sadrži kumulativno i opće i posebne priloge (prijavni obrazac, opće i posebne priloge koji se zahtijevaju Javnim pozivom), zbog neispunjavanja formalno-pravnih uslova se odbacuje bez obaveze daljeg razmatranja.

 

A) PRIJAVNI OBRAZAC za odnosni program može se preuzeti direktno na web stranici: Ministarstva privrede http://mp.ks.gov.ba/. Podnosilac prijave obavezno popunjava sve rubrike prijavnog obrasca i odgovara za vjerodostojnost svih navedenih podataka.

B) PROJEKAT, u skladu sa članom 7. stav (2) tačka b) Pravilnika, je potrebno dostaviti sa sljedećim sadržajem: naziv projekta, detaljan opis plana realizacije, ključne aktivnosti, plan implementacije projektnih aktivnosti, pregled budžeta projekta koji uključuje sve aktivnosti koje treba realizovati iz sredstava poticaja, te na jasan način objasniti o kakvom projektu se radi. Projekat mora predvidjeti broj mjerljivih rezultata na koje će realizacija projekta imati najviše efekta. U pregledu budžeta projekta predstavljaju se troškovi do kojih implementator projekta očekuje da će doći za vrijeme trajanja projekta. Pregled budžeta treba da govori isto što i opis prijedloga projekta, a stavke budžeta treba da prate logičan slijed aktivnosti na način kako je projektom navedeno. Projekat - budžet projekta mora da uključuje minimalni iznos podnosioca prijave za sufinansiranje projekta, planirani broj polaznika obuke, planirani broj zaposlenih nakon obuke, vrijeme trajanja obuke, ukupan budžet projekta, traženi iznos poticajnih sredstva Ministarstva za nova zapošljavanja, iznos i namjena vlastitih ulaganja i si.). Potrebno je da što više budžetskih stavki bude zasnovano 11a tačno utvrđenim troškovima, a ne na približnim procjenama. Također, obzirom da je predviđeno sufinansiranje projekta od najmanje 10%, potrebno je specificirati planirane aktivnosti i navesti izvore finansiranja navedenih aktivnosti iz sopstvenih i/ili drugih izvora. U sklopu projektnog prijedloga dostavljaju se dodatna pojašnjenja budžetskih stavki navedenih u formi pregleda budžeta. Tabelarni prikaz planiranog utroška sredstava mora obuhvatiti sve stavke jasno i kratko opisane, sa definisanom mjernom jedinicom, brojem jedinica i jediničnom cijenom, gdje njihov rezultat daje ukupnu vrijednost svake takve budžetske stavke. Poticajnim sredstvima koja se dodjeljuju mogu se finansirati administrativni troškovi i troškovi osoblja u maksimalnom iznosu do 35% od zahtjevanog iznosa sredstava za realizaciju projekta. Ostali dio fmansijskih sredstava predviđen je za programske aktivnosti projekta. Odobreni projekat po ovom Javnom pozivu se mora provesti najkasnije u roku od šest mjeseci od dana doznake sredstava korisniku sredstava.

 

C)DOKUMENTACIJA

C.1) Opća dokumentacija:

Podrazumjeva obaveznu dokumentaciju koju podnose svi aplikanti:

a)Rješenje o registraciji pravnog lica (fotokopija ovjerena od nadležnog organa - općina/notar) i Aktuelni izvod iz sudskog registra za pravno lice (original ili fotokopija ovjerena od nadležnog organa - općina/notar), a Rješenje o registraciji udruženja obrtnika izdato od nadležnog organa koje obavlja registrovanu djelatnost (fotokopija ovjerena od nadležnog organa - općina/notar);

b)Uvjerenje o poreskoj registraciji - identifikacijski broj (ID broj) (fotokopija ovjerena od nadležnog organa - općina/notar);

c)Uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost (fotokopija ovjerena od nadležnog organa - općina/notar) ili u slučaju da podnosilac prijave nije obveznik po ovom osnovu potrebno je dostaviti uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje da isti nije upisan u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza ne starije od 60 dana od dana objave javnog poziva (original ili fotokopija ovjerena od nadležnog organa - općina/notar);

d) Obavještenje o razvrstavanju podnosioca prijave prema klasifikaciji osnovne djelatnosti, koje izdaje Federalni zavod za statistiku - Služba za statistiku za područje Kantona Sarajevo prema Klasifikaciji djelatnosti KD BiH 2010 („Službeni glasnik BiH", broj 47/10) (fotokopija ovjerena od nadležnog organa - općina/notar);

e) Bilans stanja na dan 31.12.2021. godine i bilans uspjeha za period od 01.01.2021. do 31.12.2021. godine za podnosioca prijave (fotokopije ovjerene od nadležnog organa - općina/notar), odnosno Specifikacija za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti SPR - 1053 i Godišnja prijava poreza na dohodak za 2021. godinu za podnosioca prijave koji obavlja registrovanu djelatnost (fotokopije ovjerene od nadležnog organa - općina/notar).

f) Uvjerenje Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine o izmirenim direktnim porezima (doprinosi za PIO/MIO i doprinosi za zdravstveno osiguranje) ne starije od 60 dana od dana objave ovog javnog poziva sa obaveznim prilogom - Lista osiguranih za obveznika (original ili fotokopija ovjerena od nadležnog organa - općina/notar);

g) Uvjerenje o izmirenim indirektnim porezima izdato od Uprave za indirektno oporezivanje, ne starije od 60 dana od dana objave javnog poziva (original ili fotokopija ovjerena od nadležnog organa - općina/notar);

h) Izjava u originalu na memorandumu podnosioca prijave, ovjerena i potpisana od ovlaštene osobe podnosioca prijave, o namjenskom utrošku sredstava u skladu sa ovim programom i da za predmet poticanja za koji je podnesena prijava nisu primljena poticajna sredstva putem drugih programa finansiranja/sufinansiranja: Vlade Kantona, neke druge institucije u FBiH ili nevladine organizacije;

i) Izjava u originalu na memorandumu podnosioca prijave, ovjerena i potpisana od ovlaštene osobe podnosioca prijave daje saglasan da rezultat ovog Javnog poziva bude objavljen na web stranici Ministarstva privrede Kantona Sarajevo;

j) Ugovor o otvorenom transakcijskom računu podnosioca prijave kod banke (fotokopija ovjerena od nadležnog organa - općina/notar); i

k) Izjava ovlaštenog lica za zastupanje - podnosioca prijave u originalu na memorandumu podnosioca prijave ovjerena i potpisana, te nakon toga ovjerena od nadležnog organa (općina/notar), a kojom ovlašteno lice pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđuje da se protiv njega ne vodi krivični postupak, kao i da nije pravosnažno osuđen za počinjenje krivičnog djela i/ili privredni prijestup.

Napomena: U slučaju potrebe, podnosilac prijave je obavezan dostaviti i drugu dokumentaciju na zahtjev Ministarstva privrede.

 

C.2) Posebna dokumentacija:

a) Projekat urađen, potpisan i ovjeren pečatom podnosioca prijave u skladu sa uputama navedenim u Poglavlju IV i u tački B) Poglavlja VI Javnog poziva;

b) Izjava na memorandumu subjekta (u originalu) o organizovanosti, broju i kvalifikacionoj strukturi, ovjerena i potpisana od ovlaštene osobe subjekta;

c) Izjava na memorandumu subjekta (u originalu o broju i kvalifikacionoj strukturi lica angažovanih za provedbu projekta, ovjerena i potpisana od ovlaštene osobe subjekta;

d) Odluka/e o imenovanju članova Upravnog odbora i licu ovlaštenom za zastupanje (fotokopija ovjerena od nadležnog organa - općina/notar); i

 d) Pisana saglasnost odgovarajućeg organa/institucije ukoliko se projekat implementira u saradnji sa obrazovnim ili drugim institucijama (original ili fotokopija ovjerena od nadležnog organa - općina/notar).

 

VII ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Rok za dostavljanje prijava je 30 (trideset) dana od dana objave Obavještenja o Javnom pozivu u "Službenim novinama Kantona Sarajevo". Javni poziv i prijavni obrazac objavljeni su na web stranici Ministarstva http://mp.ks.gov.ba/. Prijave primljene nakon isteka roka neće biti uzete u razmatranje.

 

VIII MJESTO I NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVA

Prijave se podnose u zatvorenoj koverti direktno na protokol Kantona Sarajevo ili preporučeno putem pošte na adresu: Ministrarstvo privrede Kantona Sarajevo, ulica Reisa Džemaludina Čauševića broj 1, sa naznakom "Ne otvarati - po Javnom pozivu za Program: "Poticaj projektima promocije obrtništva". Na poleđini koverte obavezno je navesti sljedeće: puni naziv podnosioca prijave, adresa i kontakt telefon, te ovjeriti pečatom subjekta.

 

IX KRITERIJI ZA IZBOR KORISNIKA

Sve dostavljene prijave će se razmatrati komisijski u dva koraka, a u skladu sa propisanim uslovima i kriterijima, pri čemu je prvi korak eliminatoran, dok se u drugom koraku ocjenjuje kvaliteta podnesenog prijedloga projekta i kapaciteti podnosioca prijave za njegovu realizaciju. Po ovom pojedinačnom programu, Ministarstvo privrede Kantona će odbiti projekt podnosioca prijave ako isti ne zadovoljava odnosne uslove i kriterije.

 

a) Ispunjenost uslova

U sklopu ovog koraka, po prijemu i otvaranju prijava, ocjenjuju se sljedeći elementi:

- Da li je prijava stigla u utvrđenom roku. Ukoliko nije, prijava se odbija.

- Da li je dostavljena opća i posebna dokumentacija u skladu sa ovim ravnim pozivom.

 

Ispunjenost uslova:

DA

NE

Prijavni obrazac (u originalu), ovjeren potpisom ovlaštenog lica i pečatom podnosioca prijave.

 

 

Projekat (u originalu) urađen, potpisan i ovjeren pečatom podnosioca prijave u skladu sa uputama navedenim u Poglavlju IV i u tački B) Poglavlja VI ovog Javnog poziva.

 

 

Budžet projekta sadrži isključivo prihvatljive troškove.

 

 

Podnosilac prijave je obezbijedio vlastita finansijska sredstva za sufmansiranje projekta u minimalnom iznosu zahtjevanom kroz ovaj Javni poziv (minimalno 10% ukupnog iznosa za realizaciju predloženog projekta).

 

 

Podnosilac prijave je podnio ispravno ispunjen prijavni obrazac.

 

 

Podnosilac prijave je podnio ispravno ispunjen budžet projektnog prijedoga koji uključuje minimalni iznos za sufmansiranje, planirani broj polaznika obuke, planirani broj zaposlenih nakon obuke, vrijeme trajanja obuke, ukupan budžet projekta, traženi iznos poticajnih sredstva Ministarstva i namjena vlastitih ulaganja i si.).

 

 

 

Rješenje o registraciji pravnog lica (fotokopija ovjerena od nadležnog organa - općina/notar) i Aktuelni izvod iz sudskog registra za pravno lice (original ili fotokopija ovjerena od nadležnog organa - općina/notar), a Rješenje o registraciji udruženja obrtnika izdato od nadležnog organa koje obavlja registrovanu djelatnost (fotokopija ovjerena od nadležnog organa - općina/notar).

 

 

Uvjerenje o poreskoj registraciji - identifikacijski broj (ID broj) (fotokopija ovjerena od nadležnog organa - općina/notar).

 

 

Uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost (fotokopija ovjerena od nadležnog organa - općina/notar) ili u slučaju da podnosilac prijave nije obveznik po ovom osnovu potrebno je dostaviti uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje da isti nije upisan u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza ne starije od 60 dana od dana objave javnog poziva (original ili fotokopija ovjerena od nadležnog organa - općina/notar).

 

 

Obavještenje o razvrstavanju podnosioca prijave prema klasifikaciji osnovne djelatnosti, koje izdaje Federalni zavod za statistiku - Služba za statistiku za područje Kantona Sarajevo prema Klasifikaciji djelatnosti KD BiH 2010 („Službeni glasnik BiH", broj 47/10) (fotokopija ovjerena od nadležnog organa - općina/notar).

 

 

Bilans stanja na dan 31.12.2021. godine i bilans uspjeha za period od 01.01.2021. do 31.12.2021. godine za podnosioca prijave (fotokopije ovjerene od nadležnog organa - općina/notar), odnosno Specifikacija za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti SPR - 1053 i Godišnja prijava poreza na dohodak za 2021. godinu za podnosioca prijave koji obavlja registrovanu djelatnost (fotokopije ovjerene od nadležnog organa - općina/notar).

 

 

Uvjerenje Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine o izmirenim direktnim porezima (doprinosi za PIO/MIO i doprinosi za zdravstveno osiguranje) ne starije od 60 dana od dana objave ovog javnog poziva sa obaveznim prilogom - Lista osiguranih za obveznika (original ili fotokopija ovjerena od nadležnog organa - općina/notar).

 

 

Uvjerenje o izmirenim indirektnim porezima izdato od Uprave za indirektno oporezivanje, ne starije od 60 dana od dana objave javnog poziva (original ili fotokopija ovjerena od nadležnog organa - općina/notar).

 

 

Izjava u originalu na memorandumu podnosioca prijave, ovjerena i potpisana od ovlaštene osobe podnosioca prijave, o namjenskom utrošku sredstava u skladu sa ovim programom i da za predmet poticanja za koji je podnesena prijava nisu primljena poticajna sredstva putem drugih programa finansiranja/sufinansiranja: Vlade Kantona, neke druge institucije u FBiH ili nevladine organizacije.

 

 

Izjava u originalu na memorandumu podnosioca prijave, ovjerena i potpisana od ovlaštene osobe podnosioca prijave daje saglasan da rezultat ovog Javnog poziva bude objavljen na web stranici Ministarstva privrede Kantona Sarajevo.

 

 

Ugovor o otvorenom transakcijskom računu podnosioca prijave kod banke (fotokopija ovjerena od nadležnog organa - općina/notar).

 

 

Izjava na memorandumu subjekta (u originalu) o organizovanosti, broju i kvalifikacionoj strukturi, ovjerena i potpisana od ovlaštene osobe subjekta.

 

 

Izjava na memorandumu subjekta (u originalu o broju i kvalifikacionoj strukturi lica angažovanih za provedbu projekta, ovjerena i potpisana od ovlaštene osobe subjekta.

 

 

Odluka/e o imenovanju članova Upravnog odbora i licu ovlaštenom za zastupanje subjekta (fotokopija ovjerena od nadležnog organa - općina/notar).

 

 

Pisana saglasnost odgovarajućeg organa/institucije ukoliko se projekat implementira u saradnji sa obrazovnim ili drugim institucijama (original ili fotokopija ovjerena od nadležnog organa - općina/notar).

 

 

Izjava ovlaštenog lica za zastupanje - podnosioca prijave u originalu na memorandumu podnosioca prijave ovjerena i potpisana, te nakon toga ovjerena od nadležnog organa (općina/notar), a kojom ovlašteno lice pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđuje da se protiv njega ne vodi krivični postupak, kao i da nije pravosnažno osuđen za nočinjenje krivičnog djela i/ili privredni prijestup.

 

 

 

b) Evaluacija prijedloga projekata

Evaluaciju prijedloga projekata koji su prošli administrativnu provjeru će vršiti Komisija vodeći računa o sljedećem: Da li je prijedlog projekta jasan, logičan i relevantan u odnosu na očekivane rezultate; Da li je plan aktivnosti izvodljiv i logičan; Da li su očekivani rezultati izvodljivi, dobro opisani (mjerljivi i kvantificirani) te logički povezani; Da li prijedlog projekta predviđa vidljivost i promotivne aktivnosti; i Koliki je iznos i koja je namjena vlastitog sufinansiranja u odnosu na ukupnu vrijednost projekta.

 

c) Kriteriji za izbor u slučaju nedostatnih sredstava po pojedinačnom programu

U slučaju da se nakon obrađenih svih prijava po pojedinačnim programima od 4.2.3 do 4.2.9 iz Programa utroška sredstava "Poticaj razvoju male privrede" za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Program), u postupku izbora korisnika poticajnih sredstava po svakom odnosnom pojedinačnom programu utvrdi daje planirani iznos sredstava za taj pojedinačni program veći od iznosa sredstava utvrđenog nakon svih obrađenih prijava za taj pojedinačni program, taj dio sredstava može se preraspodijeliti i odobriti na one pojedinačne programe za koje planirana sredstva nisu dostatna, tj. dovoljna shodno zaprimljenim i obrađenim urednim prijavama. Odnosna preraspodjela sredstava po pojedinačnim programima utvrđuje se odlukom Ministarstva i odnosi se na sve javne pozive za izbor korisnika poticajnih sredstava po odnosnim pojedinačnim programima od 4.2.3 do 4.2.9 koji su do dana donošenja ove odluke objavljeni u 2022. godini. Ukoliko ovom preraspodjelom sredstava nije moguće obezbijediti iznose sredstava koji su dostatni, tj. dovoljni shodno zaprimljenim i obrađenim urednim prijavama za pojedinačne programe od 4.2.3 do 4.2.9 iz ovog Godišnjeg plana, preraspodjela sredstava u cilju obezbjeđenja sredstava do potrebnog iznosa po pojedinačnom programu, izvršit će se prema sljedećem redoslijedu pojedinačnih programa, i to: Program 4.2.3; Program 4.2.6; Program 4.2.7; Program 4.2.8; Program 4.2.4; Program 4.2.5; i Program 4.2.9. Ako se preraspodjelama sredstava ne obezbijedi potreban iznos sredstava po određenim pojedinačnim programima iz navedenog redoslijeda, podnosioci prijave po tim pojedinačnim programima mogu ostvariti pravo na poticajna sredstva u proceduri ocjenjivanja prijava prema kriterijima navedenim u sljedećoj tabeli:

 

Tabela 1.  Kriteriji za izbor korisnika sredstava

 

R/b

Kriterij

Vrsta djelatnosti

Broj bodova

Izvor verifikacije

1.

Vrsta djelatnosti

Obrtnička Komora Kantona Sarajevo

40

Obavještenje o razvrstavanju poslovnog subjekta prema KD 2010

Udruženja obrtnika koja su uredno registrovana i djeluju na području Kantona Sarajevo

35

2.

Broj zaposlenih

Više od 5

30

Potvrda PU i Lista osiguranih lica za obveznika

3-5

28

1-2

26

1

25

3

Dobit

Više od 15.000,00

30

Bilans stanja i bilans uspjeha ili

Specifikacija za utvrđivanje dohotka (obrazac SPR -1053)

Od 10.000 do 15.000,00

29

Od 5.000 do 10.000,00

28

Do 5.000,00

27

 

Napomena: Podnosilac prijave koji u dostavljenim finansijskim izvještajima ima iskazan gubitak se po osnovu kriterija iz tačke 3. Tabele 1. ocjenjuje sa 0 bodova.

 

X. OSTALE ODREDBE

Sa odabranim korisnicima Ministarstvo privrede zaključuje ugovor, nakon čega se sredstva doznačavaju na dostavljene račune korisnika. U skladu sa ugovorom korisnici sredstava dužni su u roku i na način propisan ugovorom za sve aktivnosti dostaviti Izvještaj sa traženim dokazima o namjenskom utrošku sredstava. Podnosilac prijave, tj. korisnik je obavezan da se prilikom implementacije sredstava pridržava svih pozitivnih zakonskih propisa koji se primjenjuju u Bosni i Hercegovini, Federaciji Bosne i Hercegovine i Kantonu Sarajevo, a Ministarstvo privrede se obavezuje da vrši nadzor nad provođenjem ugovornih obaveza iz ovog Ugovora, uvidom u odnosnu dokumentaciju u vlastitim prostorijama i kod Korisnika sredstava, a u slučaju potrebe i uvidom u podatke pribavljene službenim putem od strane odnosnog nadležnog organa. Ministarstvo privrede pri vršenju nadzora poduzima mjere iz svoje nadležnosti, a u slučaju kada činjenično utvrdi razlog za poduzimanje odnosne mjere ili utvrdi postojanje osnovane sumnje da postoji krivična odgovornost određenog lica, u njegovom postupanju prije i nakon zaključenja Ugovora, ovo ministarstvo će bez odgađanja pokrenuti postupak utvrđivanja krivične odgovornosti tog lica. U postupku po ovom Javnom pozivu Ministarstvo privrede zadržava pravo da programe/projekte podnosioca prijave prihvati u  cijelosti, djelomično, ili ih odbije, te da poništi ovaj Javni poziv, ili da odbaci sve programe/projekte, u bilo koje vrijeme prije zaključenja ugovora. Ministarstvo privrede ne snosi odgovornost prema učesnicima ovog Javnog poziva, u pogledu aktivnosti koje su preduzeli u cilju podnošenja prijave za određeni program. Podnosilac prijave po ovom Javnom pozivu, u cilju zaštite svojih prava, može dostaviti pisani prigovor Ministarstvu privrede, u roku od osam dana od dana objave preliminarnog prijedloga korisnika poticajnih sredstava. Po ovom prigovoru rješava Ministarstvo privrede, najkasnije u roku od 15 dana. Napomena: Zahtjev za dodatne informacije po određenim pitanjima iz ovog Javnog poziva se može podnijeti putem telefona: 033/562-218, svakim radnom danom od 10:00 do 12:00 sati ili elektronskim putem na e-mail adresu: mp@mp.ks.gov.ba., a po ovom zahtjevu

Ministarstvo privrede KS će dati blagovremen odgovor putem telefona ili e-maila.

 

MINISTAR

Adnan Delić

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENTE:
javni_poziv_za_program_poticaj_projektima_obrtnistva.pdf
prijavni_obrazac_za_program_poticaj_razvoja_obrtnistva.pdf
PODIJELI: