Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Javni poziv subjektima male privrede (MSP) za podnošenje zahtjeva za odobrenje finansiranja

Datum objave: 07.09.2022. 10:25 / Izvor: Akta.ba, 07.09.2022.

MINISTARSTVO PRIVREDE KANTONA SARAJEVO

Bosna Bank International

 

Na osnovu Ugovora o poslovnoj saradnji Kantona Sarajevo - Ministarstva privrede i Bosna Bank International d.d. Sarajevo potpisanog 26.08.2022. objavljuje se:

 

J A V N I P O Z I V

SUBJEKTIMA MALE PRIVREDE (MSP) ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA ODOBRENJE FINANSIRANJA

 

 

1.PREDMET POZIVA

Predmet poziva je prikupljanje zahtjeva subjekata male privrede za odabir korisnika sredstava finansiranja uz subvencioniranje kamatne stope (profitne marže) u skladu s uslovima iz ovog Javnog poziva.

 

2.PRAVO UČEŠĆA - KORISNICI LINIJE FINANSIRANJA

Podnosilac zahtjeva za kredit (finansiranje) uz subvenciju kamate (profitne marže) može ostvariti pravo na ovaj kredit (ovo finansiranje) samo kod jedne banke koja je izabrana Odlukom Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-04-31390-15/22 od 18.08.2022. godine.

Pravo učešća imaju subjekti male privrede - fizička i pravna lica, koji:

•Trajno obavljaju zakonom dozvoljene djelatnosti radi ostvarivanja dohotka, odnosno dobiti na način kako je to propisano Zakonom o poticaju razvoja male privrede ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 29/15);

•Imaju sjedište na području Kantona Sarajevo;

•Po osnovu tekuće kreditne zaduženosti su klasifikovani u Stage 1 (dozvoljena je i Stage 2 kategorija, ukoliko ista nije nastala zbog stvarnog kašnjenja klijenta u otplati kreditnih obaveza);

•Posluju likvidno i zadovoljavajućeg su boniteta;

•Na osnovu obavještenja Službe za statistiku o razvrstavanju djelatnosti prema Klasifikaciji djelatnosti KD BiH 2010 ("Službeni glasnik BiH", broj 47/10) imaju registrovanu i aktivno obavljaju osnovnu djelatnost unutar sljedećih područja djelatnosti, i to:

a)U području C Prerađivačka industrija dozvoljene šifre djelatnosti su: (10.11-10.92), 11.07, (13.10-18.20), (20.11¬25.30) i (25.50-33.20);

b)U području E Opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom, te djelatnosti sanacije okoliša do¬zvoljene šifre djelatnosti su: 38.11;38.12; 38.21;38.22,38.31 i 38.32;

c)U području F Građevinarstvo dozvoljene šifre djelatnosti su: 41.10-43.99;

d)U području G Trgovina na veliko i malo; Popravak motornih vozila i motocikala, šifre djelatnosti: (45.11-45.40), (46.21¬46.24), (46.31-46.33), (46.36-46.39), (46.41-46.77), (47.11-47.24) i (47.41-47.79);

e)U području H Prijevoz i skladištenje šifre djelatnosti: (52.10, 52.21, 52.23, 52.24, 52.29, 49.31, 49.39, 49.41 i 49.42);

f)U području I Djelatnosti pružanja smještaja, pripreme i usluživanja hrane dozvoljene šifre djelatnosti su: (55.10-56.29);

g)U području J Informacije i komunikacije dozvoljene šifre djelatnosti su: (58.11- 63.99);

h)U području M Stručne, naučne i tehničke djelatnosti dozvoljene šifre djelatnosti su: (69.10-74.20), 74.90 i 75.00;

i)U području N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti dozvoljene šifre djelatnosti su: (79.11-79.90), (81.21¬81.29), 82.11 i 82.20;

j) U području Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi dozvoljene šifre djelatnosti su: (86.21-88.99); i k) U području S Ostale uslužne djelatnosti dozvoljene šifre djelatnosti su: (95.11-96.04).

Prioritet u ostvarenju prava na poticajna kreditna sredstva (sredstva finansiranja) ostvaruju poslovni subjekti koji u podnesenom zahtjevu za kredit (finansiranje) navedu da će obezbijediti nova zapošljavanja.

Sredstvima u ovoj kreditnoj liniji (liniji finansiranja) ne mogu se finansirati državne institucije, javna preduzeća, neprofit¬ne fondacije, udruženja i organizacije, kao ni sve vrste finansijskih institucija, uključujući i druge banke, te se ista sredstva ne mogu koristiti u svrhu otkupa kreditnih obaveza po ranije preuzetim kreditima kod drugih banaka.

 

3.NAMJENA SREDSTAVA

Poticajna kreditna sredstva (sredstva finansiranja) namijenjena su subjektima za obezbjeđenje tekuće likvidnosti, produktivnije poslovanje i rast privrednih aktivnosti, nabavku osnovnih sredstava i investicije (dugoročna finansiranja) i finansiranja za trajna obrtna sredstva. Korisnik sredstava je obavezan da poticajna kreditna sredstava (sredstva finansi- ranja ) koristi na način: da najmanje 30% ovih kreditnih sredstava (sredstava finansiranja) utroši za osnovna sredstva, a maksimalno do 70% ovih kreditnih sredstava (sredstava finansiranja) za obrtna sredstva i održavanje tekuće likvidnosti. Korisnik sredstava je obavezan da očuva postojeći broj zaposlenih na dan podnošenja zahtjeva za kredit (finansiranje). Korisnik sredstava je obavezan da obezbijedi nova zapošljavanja koja je naveo u zahtjevu za kredit (finansiranje), ako je time imao prioritet u postupku ostvarenja prava na poticajna kreditna sredstva (sredstva finansiranja). Za realizaciju ovog Ugovora BBI će obezbjediti sredstva minimalno u iznosu od 49.500.000,00 KM (slovima: četrdesetdevetmilionapetstotinahiljada KM), a za subvenciju kamatne stope (profitne stope) Ministarstvo je obezbijedilo iznos od 2.500.000,00 KM (slovima: dvamilionapetstotinahiljada KM).

 

4.KRITERIJI ZA UTVRĐIVANJE ODABIR KORISNIKA LINIJE FINANSIRANJA Osnovni kriteriji za odabir korisnika linije finansiranja su:

•Vrsta djelatnosti;

•Namjena utroška sredstava;

•Broj zaposlenih;

•Povećanje broja zaposlenih;

•Proizvodi i usluge kojima se ostvaruje veća dodatna vrijednost;

•Izvori - način finansiranja projekata;

•Orijentisanost ka izvozu i

•Formalno - pravno uredna dokumenta za obezbjeđenje kredita.

 

5.INFORMACIJE O ROČNOSTI, NAMJENI, IZNOSIMA I VISINI SUBVENCIJE

•Odobreni kredit (finansiranje) po jednom Korisniku sredstava ograničava se iznosom do 1.000.000,00 KM, sa mak¬simalnim rokom otplate u zavisnosti od vrste i visine kreditnog zahtjeva (zahtjeva za finansiranje) do 84 mjeseca, a koji rok ne uključuje ugovoreni grace period do sedam mjeseci.

•Visina subvencionirane kamatne stope (profitne stope) je 0% (2,89% prije subvencije).

•Naknada za obradu zahtjeva iznosi 0,25%.

•Posebni uslovi za isplatu subvencije su: uredno izmirivanje svih obaveza za poreze i doprinose, zadržavanje broja zaposlenika u odnosu na dan podnošenja zahtjeva za kredit (finansiranje), obezbjeđenje novih zapošljavanja navedenih u zahtjevu za kredit (finansiranje) ako je time ostvaren prioritet u ostvarenju prava na poticajna sredstva i uredno izmirenje dospjelih obaveza po kreditima (finansiranjima) koje je u nadležnosti banke.

•Subvencije se obračunavaju i isplaćuju kvartalno, na bazi prethodno urađenog monitoringa.

 

6.POTREBNA DOKUMENTACIJA

Prilikom podnošenja zahtjeva za kredit (finansiranje), podnosilac ovog zahtjeva je obavezan dostaviti izjavu da je taj zahtjev za kredit (finansiranje) jedini zahtjev koji je podnio u kreditnoj liniji (liniji finansiranja) iz stava 1. ovog člana, odnosno da zahtjev za kredit (finansiranje) u ovoj kreditnoj liniji (liniji finansiranja) nije predao bilo kojoj drugoj banci izabranoj Odlukom Vlade KS iz člana 2. Javnog poziva. Potrebna dokumentacija za apliciranje pravnih lica:

•Zahtjev kojim se definiše namjena, iznos i rok otplate finansiranja;

•Rješenje o upisu u sudski registar sa svim izmjenama i dopunama;

•Aktuelni izvod iz sudskog registra ne stariji od 90 dana;

•Statut i Odluka o osnivanju preduzeća;

•Uvjerenje o poreskoj registraciji od Porezne uprave - ID broj;

•Uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost - PDV broj;

•Obavještenje nadležne Službe za statistiku o razvrstavanju pravnog lica prema KD 2010 djelatnosti;

•Uvjerenje Porezne uprave o izmirenim direktnim porezima sa obaveznom Listom osiguranih lica za obveznika na dan podnošenja zahtjeva za izdavanje predmetnog uvjerenja, ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za odobrenje kredita;

•Uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje o izmirenim indirektnim porezima, ne starije od 30 dana;

•Specifikacija uz isplatu plata - Obrazac 2001;

•Kopija lične karte i CIPS-a za lica ovlaštena za zastupanje;

•Izjava o povezanim licima;

•Uvjerenje nadležnog suda da protiv Korisnika kredita nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije;

•Izjava kojom se povrđuje da osnivač/vlasnik i odgovorna osoba nisu pravosnažno osuđivane za kaznena djela preva¬re u privrednom poslovanju, davanje i primanje dara, te druga kaznena djela povezana sa korupcijom;

•Saglasnost za provjeru Centralnog registra kredita (CRK);

•Izvještaj eksternog revizora (samo za dioničarska društva);

•Poslovni plan, projektovani bilansi i gotovinski tokovi za period otplate finansiranja;

•Program ili projekat, sažetak projekta po osnovu kojeg se podnosi zahtjev za finansiranje;

•Očekivani efekti u zapošljavanju, shodno biznis planu;

•Bilans stanja i uspjeha za prethodne dvije godine, te preliminarni finansijski pokazatelji za tekući period;

•Dokumentacija za obezbjeđenje finansiranja i instrumenti obezbjeđenja finansiranja (kolateral) koje određuje Banka, u skladu sa svojom poslovnom politikom i ovisi o bonitetu komitenta; i

•Po zahtjevu Banke i ostale dokumente u skladu sa internim aktima Banke. Potrebna dokumentacija za apliciranje fizičkih lica (obrtnici i samostalne djelatnosti):

•Uredno popunjen i ovjeren Zahtjev kojim se definiše namjena, iznos i rok otplate finansiranja;

•Dokaz o namjenskom korištenju sredstva finansiranja (predračun, faktura, Ugovor o kupoprodaji, potvrda o ostatku duga);

•Rješenje nadležnog općinskog organa za obavljanje djelatnosti;

•Kopija kartona deponovanih potpisa lica ovlaštenih za zastupanje;

•Specifikacija o utvrđivanju dohotka od samostalne djelatnosti za posljednje dvije godine;

•Uvjerenje o poreskoj i PDV registraciji (ukoliko je djelatnost u obavezi);

•Obavještenje nadležne Službe za statistiku o razvrstavanju obrta prema KD 2010 djelatnosti;

•Fotokopija LK - vlasnika samostalne djelatnosti;

•Fotokopija CIPS potvrde - vlasnika samostalne djelatnosti;

•Specifikacija uz isplatu plata - Obrazac 2001 i 2002;

•Uvjerenje Porezne uprave o izmirenim direktnim porezima, ne starije od 30 dana;

•Uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje o izmirenim indirektnim porezima, ne starije od 30 dana (ukoliko je djelatnost u PDV sistemu);

•Odgovarajući dokument koji dokazuje da vlasnik samostalne djelatnosti ima nekretninu u svom vlasništvu (stan, kuća, zemljište, poslovni prostor); odgovarajući dokument koji dokazuje vlasništvo - ZK izvadak, list nepokretnosti, posjedovni list (samo za ona područja u kojima nisu uspostavljene zemljišne knjige) i

•Po zahtjevu Banke i ostala dokumenta u skladu sa internim aktima Banke. Potrebna dokumentacija za založno pravo:

Korisnici sredstava obavezni su osigurati određenu/propisanu vrstu kolaterala kao obezbjeđenje kreditiranja (finansi- ranja) u ovoj kreditnoj liniji (liniji finansiranja). Vrsta kolaterala će zavisiti od kreditne sposobnosti Korisnika sredstava, iznosa kreditiranja (finansiranja) i drugih parmetara određenih od strane BBI banke.

Uobičajene vrste kolaterala koje BBI banka prihvata su:

•Založno pravo na nekretnine;

•Založno pravo na opremu;

•Mjenice poslovnog subjekta;

•Lične mjenice vlasnika privrednog društva ili obrta;

•Ugovor o asignaciji;

•Polisa osiguranja vinkulirana u korist BBI banke i

•Ostalo u dogovoru sa BBI bankom.

 

7.ROKOVI

Prijem zahtjeva za kredit (finansiranje), proces obrade i odobravanje kreditiranja (finansiranja) iz sredstava ove kreditne linije (linije finansiranja) vršit će BBI banka, u roku ne dužem od 30 dana od dana podnesenog zahtjeva za kredit (finansiranje).

Uz saglasnost Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, BBI banka zaključuje ugovor sa Korisnikom sredstava, u roku od 30 (trideset) dana od dana podnesenog zahtjeva za kredit (finansiranje).

Rok za zaključenje odnosnih ugovora sa svim Korisnicima sredstava u ovoj kreditnoj liniji (liniji finansiranja) je 30.01.2023. godine, a koji rok se, u slučaju opravdanog razloga, po pisanom zahtjevu BBI banke može, uz saglasnost Ministarstva privrede Kantona Sarajevo produžiti, a o čemu će ugovorne strane zaključiti aneks ovog Ugovora.

 

8.MJESTO I NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Zahtjevi za finansiranja sa potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenim kovertama sa naznakom: "Zahtjev za finansiranje iz linije Kantona Sarajevo" lično na protokol ili preporučenom poštom, na adresu: BOSNA BANK INTERNATIONAL d.d. Sarajevo, Trg djece Sarajeva bb, 71000 Sarajevo ili putem elektronske pošte: linijakantonasarajevo@bbi.ba.

 

9.UGOVOR SA KORISNICIMA FINANSIRANJA

Prijem zahtjeva, proces analize, obrade i odobravanja za finansiranje iz sredstava finansijske linije vršit će se u skladu sa redovnim procedurama BBI Banke. Ugovore o finansiranjima sa korisnicima sredstava zaključivat će BOSNA BANK INTERNATIONAL d.d. Sarajevo. Ugovorom će se definisati međusobne obaveze i prava ugovornih strana, te način kori¬štenja finansiranja. Za sva finansiranja je obavezan monitoring od strane BBI banke na kvartalnom nivou. Monitoring se provodi do kraja narednog kvartala za protekli kvartal.

Korisnik sredstava je obavezan da BBI banci dostavi i redovno dostavlja svu potrebnu dokumentaciju u svrhu dokaza is¬punjenja uslova iz ugovora zaključenog između BBI banke i Korisnika sredstava za ostvarivanja prava na subvencioniranu kamatnu stopu (profitnu stopu).

Korisnik sredstava je u obavezi da BBI banci dostavlja "Izvještaj o implementaciji dodijeljenih sredstava" i svu prateću/neophodnu dokumentaciju, kojim putem će se moći utvrditi uredno izvršavanje obaveza, iz stava 1. ovog člana, uključujući namjensko trošenje kreditnih sredstava (sredstava finansiranja), uredno izmirenje obaveza plaćanja poreza i dokaz o broju zaposlenih (zadržavanje postojećih ili povećanje broja zaposlenih).

Uslovi za isplatu subvencije kamate (profitne marže) u ovoj kreditnoj liniji (liniji finansiranja) su:

a)uredno izmirivanje svih poreznih obaveza i obaveza za doprinose,

b)zadržavanje jednakog broja zaposlenih u odnosu na dan podnošenja zahtjeva za kredit (finansiranje),

c)dokaz o novim zapošljavanjima navedenim u zahtjevu za kredit (finansiranje) ako je time stečen prioritet u postupku ostvarenja prava na poticajna kreditna sredstva (sredstva finansiranja) i

d)uredno izmirivanje dospjelih obaveza u otplati kredita (finansiranja).

Saglasnost Ministarstva privrede Kantona Sarajevo za odobrenje isplate subvencije kamate (profitne marže) za odnosni period može se dati samo u slučaju da je Korisnik sredstava ispunio navedene uslove, a po podnesenom pisanom zahtjevu sa potrebnim dokazima, u kojem BBI izjavom potvrđuje da su uslovi ispunjeni.

Uredno izmirenje svih dospjelih obaveza u otplati kredita (finansiranja) u ovoj kreditnoj liniji (liniji finansiranja) je pot¬puno u odgovornosti BBI banke.

Korisnik sredstava je obavezan da poticajna kreditna sredstava (sredstva finansiranja) koristi za namjenu iz ugovora o finansiranju, a u suprotnom je obavezan da izvrši povrat ukupnog iznosa odobrenih sredstava za subvenciju kamate (profitne marže) u ovoj kreditnoj liniji (liniji finansiranja).

 

10.OSTALO

U postupku podnošenja zahtjeva po javnom pozivu BBI banka ne snosi nikakve troškove učesnicima, te zadržava pravo da u slučaju opravdanosti zahtjeve u potpunosti odbije. Dostavljena dokumentacija se neće vraćati.

 

11.INFORMACIJE

Dodatne informacije prije samog podnošenja zahtjeva u toku javnog poziva mogu se dobiti pozivom na telefone: 033 275-259, 033 275-507 i 033 275 289 ili na e-mail: linijakantonasarajevo@bbi.ba.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: