Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 340 KM + PDV.

Javni poziv subjektima male privrede za podnošenje zahtjeva za beskamatnu kreditnu liniju Ministarstva privrede Kantona Sarajevo

Datum objave: 13.09.2022. 09:13 / Izvor: Akta.ba, 12.09.2022.

ASA BANKA

Naša i snažna!

 

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo

 

Na osnovu Ugovora o poslovnoj saradnji Vlade Kantona Sarajevo - Ministarstva privrede i ASA Banka Naša i snažna d.d. Sarajevo potpisanog 26.08.2022. godine, objavljuje se:

 

JAVNI POZIV

SUBJEKTIMA MALE PRIVREDE ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA ODOBRENJE KREDITIRANJA

 

1. PREDMET POZIVA

Predmet poziva je prikupljanje zahtjeva subjekata male privrede za odabir korisnika kreditnih sredstava uz 100% subvencioniranje troškova kamate u skladu sa uslovima iz ovog Javnog poziva.

 

2. PRAVO UČEŠĆA - KORISNICI LINIJE KREDITIRANJA

Pravo učešća imaju subjekti male privrede - fizička i pravna lica koji:

- trajno obavljaju zakonom dozvoljene djelatnosti radi ostvarivanja dohotka odnosno dobiti na način kako je to propisano Zakonom o poticaju razvoja male privrede (''Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 29/15);

- imaju sjedište na području Kantona Sarajevo sa jasno utvrđenom namjenom korištenja sredstava na području Kantona Sarajevo;

- posluju likvidno i zadovoljavajućeg su boniteta;

- na osnovu obavještenja Službe za statistiku o razvrstavanju djelatnosti prema Klasifikaciji djelatnosti KD BiH 2010 ("Službeni glasnik BiH", broj 47/10) imaju registrovanu i aktivno obavljaju osnovnu djelatnost unutar sljedećih područja djelatnosti, i to:

a) Područje C - Prerađivačka industrija, šifre djelatnosti: (10.11-10.92), 11.07, (13.10- 18.20), (20.11-25.30) i (25.50-33.20);

b) Područje E - Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te sanacije okoliša, šifre djelatnosti: 38.11, 38.12, 38.21, 38.22, 38.31 i 38.32;

c) Područje F - Građevinarstvo, šifre djelatnosti: (41.10-43.99);

d) Područje G - Trgovina na veliko i na malo; Popravak motornih vozila i motocikala, šifre djelatnosti: (45.11-45.40), (46.21-46.24), (46.31-46.33), (46.36-46.39), (46.41-46.77), (47.11-47.24) i (47.41-47.79;

e) Područje H - Prijevoz i skladištenje, šifre djelatnosti: 52.10, 52.21, 52.23, 52.24, 52.29, 49.31,49.39, 49.41 i 49.42);

f) Područje I - Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, šifre djelatnosti: (55.10-56.29);

g) Područje J - Informacije i komunikacije, šifre djelatnosti: (58.11-63.99);

h) Područje M - Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, šifre djelatnosti: (69.10- 74.20), 74.90 i 75.00;

i) Područje N - Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti, šifre djelatnosti: (79.11- 79.90), (81.21-81.29), 82.11 i 82.20;

j) Područje Q - Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, šifre djelatnosti: (86.21- 88.99); i

k) Područje S - Ostale uslužne djelatnosti, šifre djelatnosti: (95.11-96.04

Sredstvima iz ove kreditne linije ne mogu se finansirati državne institucije, javna preduzeća, neprofitne fondacije, udruženja i organizacije, kao ni sve vrste finansijskih institucija uključujući i druge banke, te se ista sredstva ne mogu koristiti u svrhu otkupa kreditnih obaveza po ranije preuzetim kreditima kod drugih banaka, kao i za druge djelatnosti koje nisu navedene u ovoj tački Javnog poziva.

 

3. NAMJENA SREDSTAVA

Namjena kredita je finansiranje osnovnih sredstava, obrtnih sredstava i tekuće likvidnosti. Kreditna sredstva uz 100% subvenciju kamatne stope namijenjena su subjektima male privrede za ekonomsku stabilizaciju, nabavku osnovnih sredstava i investicije (dugoročna finansiranja), održavanje likvidnosti, povećanje obima proizvodnje i/ili usluga, te obavezno očuvanje postojećeg broja zaposlenih. Za realizaciju ove linije kredi tanja ASA Banka Naša i snažna d.d. je obezbijedila sredstva u iznosu od 19.000.000,00 KM, a Kanton Sarajevo - Ministarstvo privrede iznos od 1.000.000,00 KM kojim će subvencionirati kamatnu stopu u visini 2,89 p.p. (procentna poena) po svakom pojedinačnom kreditiranju za sve Korisnike sredstava koji ostvare uslove defmisane ovim javnim pozivom.

Korisnik sredstava obavezuje se da poticajna kreditna sredstva koristi na način - da najmanje 30% ovih kreditnih sredstava utroši za osnovna sredstva, a maksimalno do 70% ovih kreditnih sredstava za obrtna sredstva i održavanje tekuće likvidnosti.

Korisnik sredstava je obavezan da poticajna kreditna sredstava koristi za ugovorenu namjenu u skladu sa uslovima ovog Javnog poziva, a u suprotnom Korisnik sredstava je obavezan da izvrši povrat ukupnog iznosa odobrenih sredstava za subvenciju kamate u ovoj kreditnoj liniji.

Korisnik sredstava je obavezan da očuva postojeći broj zaposlenih na dan podnošenja zahtjeva za kredit.

Korisnik sredstava je obavezan da obezbjedi nova zapošljavanja koja je naveo u zahtjevu za kredit, ako je time imao prioritet u postupku ostvarenja prava na poticajna kreditna sredstva.

 

4. KRITERIJI ZA UTVRĐIVANJE ODABIRA KORISNIKA KREDITNE LINIJE

Odabir korisnika sredstva vrši ASA Banka Naša i snažna d.d. Sarajevo u skladu sa kreditnom politikom i internim aktima ASA Banka Naša i snažna d.d. Sarajevo. Prioritet u ostvarivanju prava na poticajna kreditna sredstva imaju oni subjekti koji u podnesenom zahtjevu za kredit navedu da će obezbijediti nova zapošljavanja. Podnosilac zahtjeva za kredit uz subvenciju kamate može ostvariti pravo na ovaj kredit samo kod jedne banke koja je izabrana Odlukom Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-04-31390-15/22 od 18.08.2022. godine.

 

5. INFORMACIJE O USLOVIMA I ROKOVIMA KREDITA IZ KREDITNE LINIJE

Iznos kredita

Odobreni kredit po jednom korisniku se ograničava na maksimalni iznos do 1.000.000,00 KM (slovima: jedan milion konvertibilnih maraka i 00/100).

Korisnik sredstava obavezuje se da poticajna kreditna sredstva koristi na način da najmanje 30% ovih kreditnih sredstava utroši za osnovna sredstva, a maksimalno do 70% ovih kreditnih sredstava za obrtna sredstva i održavanje tekuće likvidnosti.

Rok otplate

Do 84 mjeseca, a koji ne uključuje ugovoreni grace period

Grace period

12 (slovima: dvanaest) mjeseci

Visina kamatne stopa

2.89%

 

Vrsta kamatne stope

Fiksna

Visina troškova obrade kredita

1,00% od visine kreditnog zahtjeva

 

6. INFORMACIJE O USLOVIMA ISPLATE SUBVENCIJE

Korisnik sredstava je obavezan da ASA Banka Naša i snažna d.d. Sarajevo dostavi i redovno dostavlja svu potrebnu dokumentaciju u svrhu dokaza ispunjenja uslova iz ugovora zaključenog između ASA Banka Naša i snažna d.d. i Korisnika sredstava za ostvarivanja prava na subvencioniranu kamatnu stopu.

Korisnik sredstava je u obavezi da ASA Banka Naša i snažna d.d. Sarajevo dostavlja "Izvještaj o implementaciji dodijeljenih sredstava” i svu prateću/neophodnu dokumentaciju, kojim putem će se moći utvrditi uredno izvršavanje obaveza, uključujući namjensko trošenje kreditnih sredstava, uredno izmirenje obaveza plaćanja poreza i doprinosa.

Za sva odobrena kreditiranja je obavezan monitoring od strane ASA Banka Naša i snažna d.d. Sarajevo na kvartalnom nivou. Monitoring se provodi do kraja narednog kvartala za protekli kvartal. Subvencije se obračunavaju i isplaćuju kvartalno, na bazi prethodno urađenog monitoringa.

Uslovi za isplatu subvencije kamate u ovoj kreditnoj liniji su:

a) uredno izmirivanje svih poreznih obaveza i obaveza za doprinose,

b) zadržavanje najmanje jednakog broja zaposlenih u odnosu na dan podnošenja zahtjeva za kredit,

c) obezbjeđenje novog/ih zapošljavanja ukoliko su navedena u zahtjevu za kredit ako je time stečen prioritet u postupku ostvarenja prava na poticajna kreditna sredstva i

d) uredno izmirivanje dospjelih obaveza u otplati kredita.

 

7. KOLATERALI

Korisnici sredstava obavezni su osigurati određenu/propisanu vrstu kolaterala kao obezbjeđenje kreditiranja u ovoj kreditnoj liniji. Vrsta kolaterala će zavisiti od kreditne sposobnosti korisnika sredstava, iznosa kreditiranja i drugih parametara određenih od strane ASA Banka Naša i snažna d.d. Sarajevo. Uobičajene vrste kolaterala koje ASA Banka Naša i snažna d.d. Sarajevo prihvata su:

a) Založno pravo na nekretnine;

b) Založno pravo na pokretnu imovinu;

c) Mjenice firme;

d) Lične mjenice vlasnika privrednog društva ili obrta;

e) Ugovor o asignaciji;

f) Polisa osiguranja vinkulirana u korist ASA Banka Naša i snažna d.d. Sarajevo;

g) Ostalo.

 

8. POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA SAMOSTALNE PODUZETNIKE

1. Rješenje nadležnog organa o dozvoljenom obavljanju djelatnosti (original ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa) za samostalne poduzetnike;

2. Uvjerenje o poreskoj registraciji (JIB) (original/ovjerena kopija);

3. Uvjerenje o registraciji/upisu u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza - PIB (original/ovjerena kopija) ili ovjerena izjava ovlaštenog lica kojom potvrđuje da ne podliježe sistemu PDV-a;

4. Obavještenje Federalnog zavoda za statistiku o razvrstavanju poslovnih i drugih subjekata prema djelatnosti KD BiH 2010; 

5. Uvjerenje Porezne uprave FBiH o nepostojanju dospjelih i neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda sa obaveznom Listom osiguranih lica za obveznika na dan podnošenja zahtjeva za izdavanje predmetnog uvjerenja, ne starije ne starije od zadnjeg dana kvartala za koji se vrši isplata subvencije kamate;

6. Uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje o iznurenim indirektnim porezima, ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za odobrenje kredita;

7. Kopije ličnih karata (pasoša) i CIPS prijava prebivališta za lica ovlaštena za zastupanje i predstavljanje, te za lica ovlaštena za raspolaganje sredstvima na računima, ukoliko su isti rezidenti. Za nerezidentna fizička lica dostavlja se ovjerena kopija pasoša, prevedena na jedan od službenih jezika u BiH od strane ovlaštenog sudskog prevodioca (osim dokumenata iz Hrvatske, Srbije i Crne Gore za koje se prihvata ovjerena kopija pasoša od nadležnog organa u BiH bez popratnog prevoda pasoša), te potvrda o boravku/privremenom boravku u Bosni i Hercegovini ili izjava lica ovlaštenog za zastupanje i predstavljanje da nerezidentno fizičko lice ne boravi u BiH;

8. Dozvola za rad ako je potrebna za obavljanje registrovane djelatnosti (original ili ovjerena kopija);

9. Zahtjev za kredit napisan na memorandumu firme sa pečatom i potpisom ovlaštenog lica, uključujući iznos, namjenu i vremenski rok kredita;

10. Izjava subjekta male privrede daje zahtjev za kredit po ovoj kreditnoj liniji podnio samo kod ove banke koja je izabrana Odlukom Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-04-31390-15/22 od 18.08.2022. godine;

11. Specifikacija za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti koja se podnosi nadležnim institucijama ( kopija) /Godišnja porezna prijava za posljednje dvije godine i ako je aktuelan polugodišnji izvještaj za tekuću godinu;

12. Saglasnost za kreditni izvještaj iz Jedinstvenog registra kredita kod Centralne banke BiH;

13. Dokumenti koji dokazuju namjenu kredita; (fakture, pro fakture, ponude, predračuni i si.)

14. Poslovni plan za dugoročne kredite sa tokovima gotovine i svim drugim detaljima (historijat firme, način finansiranja i ulaganja, učesnici, dozvola za izgradnju, ugovori, projekcije tokova gotovine, potencijalni rizici, konkurenti, dobavljači i klijenti) na period trajanja kredita;

15. Izjava o imovinskom stanju;

16. Opis ponuđenog obezbjeđenja;

17. Ukoliko je obezbjeđenje sudužništvo fizičkog lica za isto je potrebno:

• Fotokopija LK,

• Prijava mjesta boravka,

• Potvrda o visini primanja,

• Izjava o imovinskom stanju,

18. Ukoliko je obezbjeđenje sudužništvo pravnog lica za isto je potrebna dokumentacija navedena pod tačkom: 1., 11. (ako je primjenjivo Računovodstveni set zvaničnih završnih finansijskih izvještaja za posljednje dvije godine i ako je aktuelan polugodišnji izvještaj za tekuću godinu), 12., 15., i kopije ličnih karata/pasoša) i CIPS prijava prebivališta za lica ovlaštena za zastupanje;

19. Ukoliko je obezbjeđenje hipoteka nad nekretninom potrebno je: fotokopija ZK izvatka ne starija od 7 dana sa navedenim eventualnim teretima na listu «C»; vlasnički list ukoliko ZK nije dostupan i procjena vrijednosti nekretnine od strane ovlaštenog sudskog vještaka ne starija od 6 mjeseci;

20. Ukoliko se kao kolateral pod hipoteku uzima zemljište na kome se gradi objekat neophodno je predočiti slijedeće dokumente:

a. Zemljišno knjižni izvadak;

b. Kopiju katastarskog plana;

c. Posjedovni list iz koga se vidi usklađenost zemljišnoknjižnog sa katastarskim stanjem;

d. Građevinska dozvola sa klauzulom pravosnažnosti iz koj e će se vidj eti na kojim parcelama se gradi objekat i to i po starom gruntovnom i po novom posjedovnom stanju;

e. Procjena sudskog vještaka u kojoj je konstatovano da se objekat gradi prema građevinskoj dozvoli i na parcelama kako je navedeno u istoj; 

21. Obrazac subjekta male privrede “Vlasnička struktura pravnog subjekta - organigram”;

22. Uvjerenje nadležnog suda da protiv korisnika kredita nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije;

23. Izjava kojom se povrđuje da osnivač/vlasnik i odgovorna osoba nisu pravosnažno osuđivane za kaznena djela prevare u privrednom poslovanju, davanje i primanje dara, te druga kaznena djela povezana sa korupcijom.

NAPOMENA:

Naprijed navedenu dokumentaciju je potrebno dostaviti ukoliko nije ranije dostavljana radi otvaranja transakcionog računa u ASA Banka Naša i snažna d.d.. ASA Banka Naša i snažna d.d. Sarajevo zadržava pravo da zatraži i dodatne dokumente.

 

9. POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA PRAVNA LICA

1. Rješenje o upisu u sudski registar (ovjerena kopija);

2. Statut za poslovne subjekte koji se upisuju u sudski registar (ovjerena kopija notarski obrađenog ili notarski potvrđenog statuta kao i njegove izmjene i dopune notarski obrađene);

3. Statut ili Pravila poslovanja poslovnog subjekta koji se ne upisuje u sudski registar (ovjerena kopija);

4. Akt nadležnog organa pravnog lica o osnivanju (Odluka/Ugovor) u ovjerenoj kopiji. Ako je pravno lice osnovano neposredno na osnovu propisa: kopija službenih novina u kojima je isti objavljen (ovjerena kopija);

5. Uvjerenje o poreznoj registraciji - JIB (ovjerena kopija);

6. Uvjerenje o registraciji/upisu u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza - PIB (ovjerena kopija) ili ovjerena izjava ovlaštenog lica kojom potvrđuje da ne podliježe sistemu PDV;

7. Obavještenje Federalnog zavoda za statistiku o razvrstavanju poslovnih i drugih subjekata prema djelatnosti KD BiH 2010 (ovjerena kopija);

8. Uvjerenje Porezne uprave FBiH o nepostojanju dospjelih i neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda sa obaveznom Listom osiguranih lica za obveznika na dan podnošenja zahtjeva za izdavanje predmetnog uvjerenja, ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za odobrenje kredita;

9. Uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje o izmirenim indirektnim porezima, ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za odobrenje kredita;

10. Ukoliko iz dostavljene dokumentacije nije moguće utvrditi stvarne vlasnike, neophodno je dostaviti dokumentaciju iz koje će isto biti vidljivo, u suprotnom priložiti Izjavu ovlaštenog lica za zastupanje i predstavljanje o stvarnom vlasniku pravnog lica;

11. Kopije ličnih karata (pasoša) i CIPS prijava prebivališta za lica ovlaštena za zastupanje i raspolaganje sredstvima na računu, ukoliko su isti rezidenti. Za nerezidentna fizička lica dostavlja se ovjerena kopija pasoša. Isti treba biti preveden na jedan od službenih jezika u BiH od strane ovlaštenog sudskog prevodioca (osim dokumenata iz Hrvatske, Srbije i Crne Gore za koje se prihvata ovjerena kopija pasoša od nadležnog organa u BiH bez popratnog prevoda pasoša), te potvrda o boravku/privremenom boravku u Bosni i Hercegovini ili izjava lica ovlaštenog za zastupanje i predstavljanje da nerezidentno fizičko lice ne boravi u BiH;

12. Kopije ličnih karata (pasoša) i CIPS prijava prebivališta za osnivače/ stvarne vlasnike (direktne i krajnje ) sa 20% i više učešća u vlasništvu, ukoliko su isti rezidenti. Za nerezidentna fizička lica dostavlja se ovjerena kopija pasoša koji treba biti preveden na jedan od službenih jezika u BiH od strane ovlaštenog sudskog prevodioca (osim dokumenata iz Hrvatske, Srbije i Crne Gore za koje se prihvata ovjerena kopija pasoša od nadležnog organa u BiH bez popratnog prevoda pasoša), te potvrda o boravku/pri vremenom boravku u Bosni i Hercegovini ili izjava lica ovlaštenog za zastupanje i predstavljanje da nerezidentno fizičko lice ne boravi u BiH; 

13. Zahtjev za kredit napisan na memorandumu subjekta male privrede sa pečatom i potpisom ovlaštenog lica, uključujući iznos, namjenu i vremenski rok kredita;

14. Izjava subjekta male privrede da je zahtjev za kredit po ovoj kreditnoj liniji podnio samo kod ove banke koja je izabrana Odlukom Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-04-31390-15/22 od 18.08.2022. godine;

15. Računovodstveni set zvaničnih završnih finansijskih izvještaja za posljednje dvije godine i ako je aktuelan polugodišnji izvještaj za tekuću godinu: bilans uspjeha, bilans stanja, izvještaj o gotovinskim tokovima, izvještaji o promjenama u kapitalu, statistički aneks, revizorski izvještaj (ukoliko je klijent u obavezi da sačinjava isti);

16. Saglasnost za kreditni izvještaj iz Jedinstvenog registra kredita kod Centralne banke BiH;

17. Analitički bilans na zadnji radni dan u mjesecu, koji je prethodio danu podnošenja zahtjeva za kredit (sa strukturom ročnosti kupaca i dobavljača);

18. Odluka Nadzornog odbora/Skupštine o zaduženju ukoliko je Korisnik plasmana/Klijent dioničko društvo;

19. Dokumenti koji dokazuju namjenu kredita; (fakture, profakture, ponude, predračuni i si.);

20. Poslovni plan za dugoročne kredite sa tokovima gotovine i svim drugim detaljima (historijat firme, način finansiranja i ulaganja, učesnici, dozvola za izgradnju, ugovori, projekcije tokova gotovine, potencijalni rizici, konkurenti, dobavljači i klijenti) na period trajanja kredita;

21. Izjava o imovinskom stanju;

22. Opis ponuđenog obezbjeđenja;

23. Ukoliko je obezbjeđenje sudužništvo fizičkog lica za isto je potrebno:

Fotokopija LK;

Prijava mjesta boravka i Izjava o imovinskom stanju;

24. Ukoliko je obezbjeđenje sudužništvo pravnog lica za isto je potrebna dokumentacija navedena pod tačkom: 1., 11., 15., 16., 17., 18., 21. i kopije ličnih karata (pasoša) i CIPS prijava prebivališta za lica ovlaštena za zastupanje;

25. Ukoliko je obezbjeđenje hipoteka nad nekretninom potrebno je: fotokopija ZK izvatka ne starija od 7 dana sa navedenim eventualnim teretima na listu «C»; vlasnički list ukoliko ZK nije dostupan i procjena vrijednosti nekretnine od strane ovlaštenog sudskog vještaka ne starija od 6 mjeseci;

26. Ukoliko se kao kolateral pod hipoteku uzima zemljište na kome se gradi objekat neophodno je predočiti slijedeće dokumente:

• Zemljišno knjižni izvadak;

• Kopiju katastarskog plana;

• Posjedovni list iz koga se vidi usklađenost zemljišno knjižnog sa katastarskim stanjem;

• Građevinska dozvola sa klauzulom pravosnažnosti iz koje će se vidjeti na kojim parcelama se gradi objekat i to i po starom gruntovnom i po novom posjedovnom stanju;

• Procjena sudskog vještaka u kojoj je konstatovano da se objekat gradi prema građevinskoj dozvoli i na parcelama kako je navedeno u istoj;

27. Obrazac subjekta male privrede “Vlasnička struktura pravnog subjekta - organigram”;

28. Uvjerenje nadležnog suda da protiv Korisnika kredita nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije; i

29. Izjava kojom se povrđuje da osnivač/vlasnik i odgovorna osoba nisu pravosnažno osuđivane za kaznena djela prevare u privrednom poslovanju, davanje i primanje dara, te druga kaznena djela povezana sa korupcijom.

NAPOMENA: 

Naprijed navedenu dokumentaciju je potrebno dostaviti ukoliko nije ranije dostavljana radi otvaranja transakcionog računa u ASA Banka Naša i snažna d.d. Sarajevo. ASA Banka Naša i snažna d.d. Sarajevo zadržava pravo da zatraži i dodatne dokumente.

 

10. ROKOVI

Prijem zahtjeva za kredit, proces obrade i odobravanje kreditiranja iz sredstava ove kreditne linije vršit će ASA Banka Naša i snažna d.d. Sarajevo, u roku od 30 dana od dana podnesenog zahtjeva za kredit.

Uz saglasnost Ministarstva privrede, ASA Banka Naša i snažna d.d. Sarajevo zaključuje ugovor sa korisnikom sredstava, u roku od 30 dana od dana podnesenog zahtjeva za kredit.

Rok za zaključenje odnosnih ugovora sa svim korisnicima sredstava u ovoj kreditnoj liniji je 30.01.2023. godine, a koji rok se, u slučaju opravdanog razloga, po podnesenom pisanom zahtjevu ASA Banka Naša i snažna d.d. Sarajevo može uz saglasnost Vlade Kantona Sarajevo produžiti.

 

11. MJESTO I NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Zahtjevi za kreditranje sa potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenim kovertama sa naznakom “Zahtjev za kreditiranje iz kreditne linije ASA Banka Naša i snažna d.d. Sarajevo uz subvenciju kamatne stope - Kanton Sarajevo” lično na protokol ili preporučenom poštom, na adresu : ASA Banka Naša i snažna d.d. Sarajevo Fra Anđela Zvizdovića 1,71 000 Sarajevo ili putem elektronske pošte: kreditna.linija@asa-banka.ba

 

12. UGOVOR SA KORISNICIMA KREDITIRANJA

Prijem zahtjeva, proces analize, obrade i odobravanja kreditiranja iz sredstava ove finansijske linije vršit će se u skladu sa redovnim procedurama ASA Banka Naša i snažna d.d. Sarajevo. Ugovore o kreditu sa korisnicima sredstava zaključivati će ASA Banka Naša i snažna d.d. Sarajevo. Ugovorom će se defmisati međusobne obaveze i prava ugovornih strana, te način korištenja kredita. Za sva odobrena kreditiranja je obavezan monitoring od strane ASA Banka Naša i snažna d.d. Sarajevo na kvartalnom nivou. Monitoring se provodi najkasnije do kraja narednog kvartala za protekli kvartal. Korisnik sredstava je u obavezi dostaviti ASA Banka Naša i snažna d.d. Sarajevo svu potrebnu dokumentaciju u svrhu dokaza ispunjenja posebnih uslova iz ugovora i ostvarivanja prava na subvencioniranu kamatnu stopu.

 

13. OSTALO

U postupku podnošenja zahtjeva po ovom javnom pozivu ASA Banka Naša i snažna d.d. Sarajevo ne snosi nikakve troškove učesnicima, te zadržava pravo da u slučaju opravdanosti zahtjeve u potpunosti odbije.

 

14. INFORMACIJE

Dodatne informacije prije samog podnošenja zahtjeva u toku ovog Javnog poziva mogu se dobiti pozivom na telefon ili putem e-mail adrese vašeg nadležnog Voditelja poslovnog odnosa / Bankara za pravna lica i na telefone: 033 294-700 i 033 954-700 i e-mail: kreditna.linija@asa-banka.ba

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
javni_poziv.pdf
PODIJELI: