Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Poziv za odabir partnerskih jedinica lokalne samouprave (JLS) u sklopu USAID Diaspora Invest projekta

Datum objave: 21.02.2023. 08:18 / Izvor: Akta.ba, 17.02.2023.

USAID Diaspora Invest Projekat

 

Poziv za dostavljanje prijava

 

Broj: RFA-2023-01 za odabir partnerskih jedinica lokalne samouprave (JLS) u sklopu

USAID Diaspora Invest projekta

Financira: Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) Datum objave: 17. februar 2023. godine

Datum zatvaranja/vrijeme za podnošenje prijava: Krajnji rok za podnošenje prijava u okviru ovog poziva je 10. mart 2023. godine u 16:00 CET.

Rok za slanje pitanja: Rok za slanje pitanja je 27. februar 2023. godine. Sva pitanja šaljite na info@diasporainvest.ba  (molimo da u predmetu e-maila navedete "Pitanje RFA-2023-01").

 

PREDMET:

Poziv za prijavu broj: RFA-2023-01 za male grantove dodijeljene u okviru USAID Diaspora Invest Projekta Fonda za male grantove

 

POZIV ZA PRIJAVE br. RFA-2023-01

 

Za izbor partnerskih jedinica lokalne samouprave u sklopu USAID Diaspora Invest projekta

Objavljeno dana 17. februara 2023.godine

 

1.Svrha

USAID Diaspora Invest projekat ("DI" ili "Projekat") objavljuje poziv za jedinice lokalne samouprave (JLS) u Bosni i Hercegovini koje su zainteresovane za partnerstvo s USAID Diaspora Invest projektom. Poziv je usmjeren na jačanje kapaciteta JLS da uključe dijasporu u aktivnosti fokusirane na lokalni ekonomski razvoj.

USAID DI očekuje prijave od JLS koje jasno pokazuju: (i) predanost da uključe dijasporu u lokalnim razvojnim inicijativama, (ii) spremnost izdvajanja ljudskih i finansijskih resursa za angažman dijaspore, (II) usklađivanje inicijativa za angažman dijaspore s postojećim ili planiranim strateškim smijernicama, (III) komplementarnost planiranih intervencija s postojećim naporima za potporu preduzetništvu i inkluzivnom razvoju, i (iv) raspoloživost kapaciteta za sprovođenje aktivnosti u cilju uključivanja dijaspore u lokalni razvoj

Sve jedinice lokalne samouprave pozvane su da podnesu prijave.

 

2.Pozadina i opis projekta

c)Pozadina

Bosanskohercegovačka dijaspora s najmanje 2 miliona ljudi jedna je od najvećih u svijetu u odnosu na ukupan broj stanovništva u zemlji porijekla. Visoko kvalificirana, preduzetna i ekonomski uspješna u zemljama prijema, bh. dijaspora u velikoj mjeri održava porodične, prijateljske i poslovne veze sa svojim mjestima porijekla, o čemu svjedoče i novčane doznake dijaspore koje su samo u 2021 .godini iznosile preko 1,84 milijarde dolara. Uključivanjem dijaspore u ekonomski razvoj i društvene promjene, BiH može imati socio-ekonomske koristi od znanja, resursa i mreža stečenih u inostranstvu, gdje dijaspora ima ključnu ulogu.

USAID Diaspora Invest Projekat nastavlja prethodne uspješne napore USAID-a u angažmanu dijaspore koji su rezultirali u više od 28 miliona dolara ulaganja u BiH u proteklih pet godina.

 

d)Opis projekta

USAID DI Projekat, koji je započeo u oktobru 2022. godine, potiče angažman dijaspore u kontekstu socio¬ekonomskog razvoja i katalizira ulaganja dijaspore i prenos znanja kako bi se potaknuo ekonomski i društveni razvoj BiH. Ovaj petogodišnji projekat vrijedan 15,7 miliona dolara provodi Financial Markets International, Inc.

Kako bi se stvorile mogućnosti za bh. dijasporu i njezine građane, Projekat radi na privlačenju i olakšavanju ulaganja i znanja dijaspore u lokalne zajednice, pružanju finansijske i tehničke podrške investitorima iz dijaspore, prenosu znanja iz dijaspore i proširenju pristupa finansiranju za mala i srednja preduzeća povezana s dijasporom.

 

Ukupni ciljevi projekta su :

• Jačanje sposobnosti lokalnih vlasti da uključe dijasporu u lokalni ekonomski razvoj

•Povećanje mogućnosti direktnih ulaganja prema perspektivnim članovima dijaspore i/ili malih i srednjih preduzeća, te zajedničkih ulaganja (joint ventures) koja uključuju dijasporu

•Poticanje prenosa znanja i investicijskog kapitala dijaspore lokalnim kompanijama kako bi se podržao privredni razvoj i potaknula društvena promjena

•Omogućavanje širenje pristupa postojećim i novim finansijskim instrumentima koji omogućavaju protok privatnog kapitala u bosanskohercegovačka MMSP i startup preduzeća.

Od Projekta se očekuju sljedeći rezultati:

•Potaknuti 50 miliona dolara novih investicija, dijasporskih i drugih, u BiH

•Otvoriti 2000 novih radnih mjesta u kompanijama koje uključuju angažman dijaspore

•Podržati ukupno 500 malih i srednjih preduzeća, startupa i zajedničkih ulaganja dijaspore

•Podržati 30 lokalnih zajednica u cilju privlačenja znanja i kapitala dijaspore

•Povećati prodaju i izvoz iz unprijeđenog pristupa tržištima omogućenog kroz angažman dijaspore

•Stvoriti povoljnije poslovno okruženje kroz javno-privatni dijalog kako sa dijasporom tako i sapredstavnicima poslovne zajednice i vladama na lokalnom nivou

•Proširenje postojećih i stvaranje novih finansijskih instrumenata za potporu privrednom razvoju.

 

3. Opis programa

Poziv za prijavu partnerskih JLS za Projekat direktno je povezan s Ciljem 1 - rad s JLS na podršci socioekonomskom razvoju kroz angažman dijaspore, ciljajući na konkretne razvojne rezultate u saradnji s dijasporom. U okviru DI Projekta odabrat će se 30 partnerskih JLS koje će se podržati u nastojanjima poticanja direktnih ulaganja dijaspore i drugih oblika doprinosa dijaspore lokalni socioekonomski razvoj kroz olakšanje novih ulaganja, otvaranje radnih mjesta i stimulisanje prenosa znanja. U tu svrhu, unutar DI Projekta, pružit će se skup intervencija potpore partnerskim JLS, uključujući podršku mapiranju dijaspore, djelotvornom i efikasnom informisanju javnosti (outreach) i komunikaciji, spremnosti za lokalna ulaganja i mapiranju komercijalnih prilika za angažman dijaspore, organizaciji B2B događaja za razvoj poslovanja, izgradnji internih kapaciteta lokalnih jedinica za uključivanje dijaspore u lokalni razvoj, stvaranju mreže praktičara dijaspore za širenje najboljih praksi, te rješavanju izazova i potporu zajedničkim programskim naporima. Osim tehničke pomoći, partnerske lokalne jedinice će, zajedno sa DI Projektom, oformiti Lokalni investicijski fond dijaspore koji će se koristiti za potporu kompanijama ne starijim od tri godine a koja su povezana sa članovima dijaspore.

Kako bi podržao napore u pogledu održivosti i stabilnosti, DI Projekat će ostvariti saradnju s Udruženjem Naša perspektiva (NP) - korisnikom DI Projekta, koji će raditi zajedno s DI timom i pružati podršku integrisanom lokalnom razvoju kroz angažman dijaspore. Unutar NP-a, Biznis centar bh. dijaspore (DBC) služit će kao središte znanja te će pružiti podršku JLS u cilju iskorištavanja potencijala dijaspore na lokalnom nivou, pružajući im alate i metodologije koje će biti dostupne lokalnim jedinicama širom zemlje. DBC kontinuirano radi na širenju mreže partnerskih JLS, te je već ostvarilo saradnju sa 15 JLS širom BiH.

Ovaj RFA pruža smjernice za prijavu zainteresovanim JLS koje žele sarađivati s DI Projektom, ujedno pojašnjavajući obaveze i očekivanja svih strana.

d) Očekivani rezultati

Cilj ovog Poziva za dostavljanje prijava je odabrati najmanje 15 partnerskih lokalnih jedinica koje će raditi zajedno s DI Projektom raditi na podršci lokalnom razvoju kroz angažman dijaspore. JLS će povećati svoje kapacitete za uključivanje dijaspore u lokalni razvoj, iskorištavajući razvojni potencijal dijaspore i samim tim doprinoseći boljoj kvaliteti života u partnerskim JLS.

Partnerske JLS koje budu odabrane putem ovog poziva dobit će i) tehničku pomoć u cilju privlačenja ljudskog, društvenog i finansijskog kapitala dijaspore i ii) sudjelovat će u uspostavljanju Lokalnog dijasporskog invsticijskog fonda (sufinansiran od Projekta a namijenjen za finansiranje investicija koje uključuju učešće dijaspore).

Tehnička pomoć bit će strukturirana oko ključnih područja navedenih u nastavku.

•Sistemski angažman i izgradnja kapaciteta lokalnih jedinica u svim relevantnim aspektima angažmana dijaspore, promovisanja ulaganja, informisanja javnosti (outreach) i komunikacije. Kako bi se identificirali ključni stubovi izgradnje kapaciteta, razvit će se metodologija procjene kapaciteta koja će se pratiti tokom implementacije projekta. Metodologija procjene će obuhvatiti ključne elemente za uključivanje dijaspore u lokalni razvoj, uključujući institucionalnu i organizacijsku postavku unutar lokalne jedinice, informisanje javnosti (outreach) i komunikaciju, poslovno uključivanje dijaspore uključujući i B2B susrete, poticajno okruženje za iskorištavanje potencijala dijaspore itd. Na temelju potreba svake lokalne jedinice i u skladu s procjenom stanja, pružit će se pomoć u izgradnji kapaciteta. Osim toga, lokalne jedinice bit će izložene najboljim svjetskim praksama za uključivanje dijaspore u lokalni razvoj (npr. Iskustvima i resursima Instituta za umrežavanje, Irska).

•Kako bi se dodatno iskoristila razmjena najboljih praksi i raspravljalo o izazovima i načinima njihovog prevladavanja, DI će podržati stvaranje zajednice praktičara lokalnih jedinica, neformalne zajednice JLS koje se aktivno bave uključivanjem dijaspore u razvoj. Mreža će biti organizovana i vođena od strane NP-a, s najmanje jednim sastankom godišnje koji će okupiti sve članice mreže. Mreža će služiti kao platforma za razmjenu najboljih praksi za uključivanje dijaspore u lokalni razvoj, uključujući promicanje inovativnih modela partnerstva - kao što su tripartitni odnosi između akademskih institucija, lokalne uprave i privatnog sektora.

•Pomoć partnerskim lokalnim jedinicama da provedu mapiranje dijaspore kao prvi korak prema ponovnom povezivanju s dijasporom. Lokalne jedinice uključit će se u aktivnosti vezane za mapiranje dijaspore, uz tehničku podršku i prenos znanja koje će osigurati DI. Upitnik za mapiranje dijaspore koji odgovara kreiranoj strukturi baze podataka izradit će se i koristiti od strane lokalnih jedinica za izradu ili ažuriranje postojećih baza dijaspore. Sva podrška za implementaciju ove aktivnosti biće pružena od strane Projekta.

•DI će raditi sa svakom partnerskom JLS na pripremi popisa potencijalnih investicijskih projekata i malih i srednjih preduzeća koji, uz pomoć dijaspre, mogu unaprijediti poslovanje i izvoz na tržišta izvan granica BiH. Anketiranjem lokalnih preduzeća kako bi se procijenila njihova spremnost za saradnju s članovima dijaspore, uključujući njihovu sposobnost snabdijevanja robom i uslugama na stranim tržištima, podržat će se stvaranje lanaca vrijednosti uz pomoć angažmana dijaspore. Na temelju razvijene metodologije, kreirat će se baza podataka za svaku JLS, što će pomoći zainteresiranim članovima dijaspore da pronađu pravu priliku za ulaganje, ili pronađu odgovarajući proizvod u BiH, kao i da razumiju potencijal za lokalne društvene promjene.

•Za svaku partnersku JLS, izradit će se prijedlog investicijskih prednoski i komercijalnih uslova podrške za privlačenje dijasporskog kapitala, ističući dostupne investicijske poticaje i prakse pogodne za poslovanje, kao i specifične investicijske potencijale svakog lokaliteta (koje koriste JLS kao alat za promicanje i privlačenje ulaganja, a DBC za potporu poslovnoj dijaspori). Nadalje, izradit će se model za poređenje lokalne konkurentnosti kako bi se podržalo promovisanje ulaganja dijaspore.

•Stvaranje komunikacijskih strategija za proaktivnu saradnju sa dijasporom biće jedna od planiranih aktivnosti, gdje će Projekat će pružiti tehničku pomoć partnerskim JLS u ovom procesu, gradeći kapacitete JLS za provedbu ciljane komunikacije usmjerene na dijasporu u cilju jačanja angažmana dijaspore u kontekstu lokalnog razvoja. Proces uključuje definisanje osnovnih komunikacijskih pravaca i alata, ključnih poruka, obuku općinskog osoblja da se uključi u učinkovitu komunikaciju s dijasporom i pomoć u razvoju sadržaja usmjerenog na dijasporu kroz različite medije uključujući web stranice, društvene medije, mobilne aplikacije itd.

•Podrška razvoju poslovanja i umrežavanja poslovne dijaspore sa lokalnim kompanijama (B2B susreti), koja uključuje širi skup učesnika kao što su lokalne razvojne agencije, privredne komore FBiH i RS, sektorska poslovna udruženja, tehnološke parkove i poslovne inkubatore, akademski i bankarski sektor, FIPA-u itd. Ovi događaji će imati za cilj umrežavanje dijaspore sa predstavnicima lokalnih firmi, u cilju stvaranja prilika za nove investicije, jačanje lanca vrijednosti kroz uvezivanje novih snabjevača, izvoz i pristup novim tržistima posredstvom dijasproe itd. Iako će se planirani događaji usredotočiti na poslovni razvoj, Projekat će također identificirati mogućnosti za uključivanje dijaspore kontekstu društvenog razvoja (kao što su ljetne škole, STAM kampovi itd.).

Pored tehničke podrške, očekuje se da će partnerske lokalne jedinice obezbjediti sredstva za uspostavljanje

Lokalnog dijasporskog investicijskog fonda koji će se koristiti za kataliziranje privrednih aktivnosti s

dijasporom na lokalnom nivou, direktno pridonoseći novim ulaganjima, zapošljavanju i ekonomskom razvoju.

•Lokalni dijasporski investicijski fond koristit će se za poticanje i sufinanciranje investicijskih projekata dijaspore, prvenstveno kroz izdavanje malih grantova/bespovratnih sredstava lokalnim kompanijama koje uključuju učešće dijaspore, ali i drugim događajima povezanim s dijasporom koji podupiru poslovno okruženje, podršku dijaspore prema stvaranju radnih mjesta i incijativama od društvenog značaja koji angažiraju dijasporu i koji vode ka društvenom učinku. Ukupna očekivana vrijednost fonda (Diaspora Municipal Facility) nakon njegove pune kapitalizacije je 2 miliona USD, pri čemu bi 50% (1 milion USD) bilo prikupljeno kroz doprinose 30 partnerskih JLS, a 50% (1 milion USD) kroz direktni doprinos Projekta. Kroz ovaj fond, predviđena je podrška najmanje 100 kompanija u 30 partnerskih JLS.

Sve aktivnosti koje se provode u okviru ovog Poziva za dostavljanje prijava bit će zajednički brendirane u skladu s Planom brendiranja i označavanja USAID DI (i isti će biti dio Ugovora o partnerstvu sklopljenog s odabranim

JLS).

USAID DI Projekat naglašava principe inkluzivnosti u svim projektnim intervencijama. Jedinice lokalne samouprave se podstiču da razmotre intervencije koje uključuju žene, mlade, osobe sa invaliditetom ili druge neprivilegovane kategorije u intervencije lokalnog razvoja u saradnji sa dijasporom.

 

e)Uslovi izvještavanja

Lokalne jedinice koje su odabrane putem ovog Poziva za dostavljanje prijava su obavezne podnjeti izvještaj na polugodišnjoj osnovi :

•JLS će izvještavati o ukupnom napretku provedenih aktivnosti. Izvještaj će sadržavati izazove i prijedloge za buduće inicijative.

•JLS će izvijestiti o postignutom napretku u skladu s procjenom kapaciteta JLS i ciljevima za unapređenje.

 

f)Informisanje o pozivu

Kako bi se osiguralo adekvatno informisanje o ovom pozivu, planira se sljedeće:

 

Datum

Opis

Vrijeme

Za dodatne informacije kontaktirajte ured Diaspora Investa:

17-24.

februar

2023

Saopštenje za javnost izrađeno s referencom na Poziv za dostavljanje prijava i distribuirano medijima i putem relevantnih aktera.

Sedmica 1

email: info@diasporainvest.ba

17-24.

februaru

2023

Pokrenuta medijska kampanja i Poziv za dostavljanje prijava promovisan kroz:

  • medijske kuće (portali, štampa, TV, radio)
  • društvene mreže lokalnih partnera.

Sedmica 1

email: info@diasporainvest.ba

 

22 - 28.

februar

2023

- Direktna elektronska pošta jedinicama lokalne samouprave u BiH u cilju obavještavanja o Pozivu (i pratećim aktivnostima).

Sedmica 1 - Sedmica 2

email: info@diasporainvest.ba

23.

februar 2023

Organizirana online sesija informisanja predstavnika JLS o Pozivu / Q&A sesija.

  • Informativna sesija će se održati online u četvrtak, 23. februara 2023. godine, od 14:00 - 15:30 CET. Sesija će se održati na b/h/s jezicima.
  • Svi zainteresirani aplikanti koji žele prisustvovati informativnoj sesiji trebaju izraziti svoje interesovanje do 22. februara 2023. godine na mail info@diasporainvest.ba, a link za sastanak će biti poslan svim zainteresiranim podnosiocima prijava.

Sedmica 2

email: info@diasporainvest.ba

 

 

4.Pravo na prijavu

Sve JLS (gradovi i općine) u BiH imaju pravo na prijavu .

 

5.Učešće u finansiranju

Finansijsko učešće JLS za Lokalni dijasporski investicijski fond je obavezno, u omjeru 1: 1 (što znači da će Projekat doprinijeti finansijskim doprinosom koji odgovara 1:1 finansijskom doprinosu JLS). Partnerskim JLS na raspolaganju su tri paketa sufinansiranja:

I.Doprinos JLS u Lokalni dijasporski fond u iznosu od 50.000 KM

II.Doprinos JLS u Lokalni dijasporski fond u iznosu od 60.000 KM

III.Doprinos JLS u Lokalni dijasporski fond u iznosu od 70.000 KM.

Ukoliko je JLS zainteresovana za finansiranje iznad navedenih iznosa, ovi, kao i drugi uslovi finansijskog učešća JLS će biti usaglašeni prije zaključivanja Ugovora o partnerstvu.

Predviđeno trajanje fonda je 5 godina, pri čemu gore navedeni finansijski paketi predstavljaju minimalni doprinos za cijelo vreme trajanja programa. Međutim, ako se dodijeljena sredstva potroše prije kraja trajanja projekta, dodatna sredstva se mogu obezbjediti od strane JLS. USAID Diaspora Invest Projekat će vršiti finansiranje JLS u zavisnosti od dostupnosti sredstava. Sva neiskorištena sredstva bit će vraćena lokalnoj jedinici nakon završetka Ugovora o partnerstvu.

 

6.Trajanje implementacije

Planirani vremenski okvir za realizaciju svih aktivnosti predviđenih ovim pozivom je od aprila 2023. do jula 2027. godine.

 

7. Proces podnošenja prijava

Ovaj Poziv otvara se 17. februara 2023. i zatvara se 10. marta 2023. u 16:00 po srednjoevropskom vremenu.

Svaka JLS koja je zainteresirana da se prijavi mora podnijeti prijavu (popuniti aplikaciju), popunjenu na engleskom ili B/H/S jezicima. Popunjenu aplikaciju/prijavu treba dostaviti u i) elektronskoj formi i ii) papirnoj formi (dostaviti poštom).

Aplikaciju treba preuzeti na linku: https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.fmi-inc.net%2Fwp-content%2Fuploads%2F2023%2F02%2FRFA-2023-01-Aplikacija-za-partnerske-JLS.docx&wdOrigin=BROWSELINK  i popuniti (tip fonta Calibri, veličina 11).

Popunjenu aplikaciju potrebno je dostaviti elektronskim putem na mail: info@diasporainvest.ba  (e-pošta) i dostaviti originalne dokumente poštom na adresu:

USAID Diaspora Invest Projekat

Maršala Tita 28

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Prijava uključuje potpisano Pismo namjere od strane načelnika/ice (prva stranica aplikacije).

Napomena: Sve prijave moraju se podnijeti do krajnjeg datuma navedenog u ovom pozivu. Nepotpune prijave neće biti razmatrane. Po prijemu kompletne aplikacije, Projekat će izvršiti primitak aplikacija i njihovo numerisanje te pravoshodno obavijestiti JLS o prijemu iste. Sve prijave koje ispunjavaju uslove će pregledati Komisija za reviziju i evaluaciju (REC) koja se može sastojati od članova osoblja USAID Diaspora Invest Projekta i predstavnika USAID-a, ili drugih predstavnika, po potrebi. Svi podnosioci prijava biće obaviješteni najkasnije do 15. aprila 2023. godine.

Savjetujemo sve zainteresirane podnosioce prijava da prisustvuju info sesiji navedenoj u ovom pozivu.

 

8.Kontakt informacije

Podnosioci prijava mogu podnijeti pitanja koja se odnose na ovaj Poziv. Sva pitanja trebaju biti dostavljena na info@diasporainvest.ba  (molimo uključite riječi "RFA-2023-01 JLS Poziv za dostavljanje prijava - Pitanje" u naslovu e-maila), dok će svi odgovori biti dostupni i objavljeni online Request for Applications: Selection of Local Government Partners Under the USAID Diaspora Invest Project - Financial Markets International, Inc. (FMI) (fmi-inc.net). Krajnji rok za podnošenje pitanja je 27. februar 2023. godine, dok će svi odgovori biti dostavljeni do 3. marta 2023. godine.

 

9.Kriteriji za dodjelu sredstava

Kriteriji ocjenjivanja i odabira će sadržavati obavezne i dopunske tehničke kriterije. (iii) Obavezni kriteriji

• Obavezni kriteriji će uključivati obavezu svake JLS da sufinansira projekte kroz Lokalni dijasporski investicijski fond, koji se sastoji od malih grantova investitorima/lokalnim firmama koje uključuju dijasporu. Svaki odobreni investicioni projekat će biti sufinansiran od strane DI granta sa 25% učešća, 25% učešća od strane JLS (finansijskih i u naturi), i najmanje 50 % od strane investitora. Pored toga, svaka JLS mora imenovati koordinatora/icu za dijasporu u svrhu implementacije projekta.

Sljedeći ključni kriteriji će biti uzeti obzir prilikom dodjele sredstava:

 

(IV) Tehničke karakteristike

•Kvaliteta prijave (60%): Prijedlozi moraju pokazati motivaciju podnosilaca prijava (JLS) da uključe dijasporu u lokalni razvoj. U svojim odgovorima, uspješni prijedlozi će sažeto i jasno artikulisati na koji način dijaspora može doprinijeti izgradnji prosperitetnijih i održivijih (ekonomski, socijalno i ekološki) zajednica. Primjerice, prijedlozi mogu naglasiti način na koji će dijaspora doprinijeti postizanju ciljeva u okviru postojećih ključnih strateških razvojnih dokumenata lokalne zajednice u kontekstu socio¬ekonomskog razvoja. JLS moraju pokazati sposobnost da postignu opipljive rezultate u smislu uključivanja dijaspore u razvoj tokom tokom trajanja Projekta, ali i nakon toga. Potrebno je pružiti informacije o već provedenim aktivnostima i naporima sa dijasporom, ukoliko ih ima.

•Sinergija s drugim aktivnostima usmjerenim na razvoj preduzetništva i socio-ekonomskim intervencijama (20%): Prijedlog bi trebao naznačiti kako je angažman dijaspore u sinergiji s drugim društveno- ekonomskim intervencijama koje podržavaju razvoj preduzetništva, osnaživanje i angažman žena, inicijative za razvoj mladih, otpornost na klimatske uslove i druge aktivnosti usmjerene na socio¬ekonomski lokalni razvoj. Također, prijedlozi moraju pokazati kako će se ovi programi koristiti za jačanje održive saradnje sa dijasporom.

•Kapacitet lokalnog upravljanja (20%): Prijedlozi moraju pokazati postojanje lokalnih kapaciteta za uspješnu implementaciju aktivnosti vezanih za dijasporu. Prijedlozi moraju pokazati sposobnost da se iskoriste postojeći resursi u smislu poslovanja, finansiranja, stručnosti, postojećeg i raspoloživog osoblja i umrežavanja, kao i spremnost JLS da daju prioritet angažmanu dijaspore u okviru lokalnog razvoja.

Indeks razvijenosti: U procesu razmatranja Poziva za dostavljanje prijava uzet će se u obzir stepen razvijenosti svake JLS koja se primjenjuje (kako je utvrđeno Socioekonomskim pokazateljima po općinama u FBiH u 2021. godini, te Odlukom Vlade RS o stepenu razvijenosti jedinica lokalne samouprave RS-a u 2021. godini) na osnovu šeme ponderisanja, pri čemu manje razvijene lokalne jedinice dobivaju dodatne bodove tokom procesa selekcije. Stoga se manje razvijene lokalne jedinice ohrabruju da se prijave. Ovaj model će podržati izbor partnerskih JLS sa različitim stepenom razvoja u cijeloj BiH - osiguravajući dugoročne razvojne rezultate.

 

Prijedlozi koji sadrže sljedeće bit će pozitivno ocijenjeni:

•JLS koje su pokazale jasnu namjeru da angažuju dijasporu u svom lokalnom razvoju, izvan okvira Projekta.

•JLS sa jakim fokusom na rast preduzetništva, generisanje i stimulisanje start-up preduzeća.

•JLS s pažnjom na rodnu ravnopravnost i principe osnaživanja žena, angažmana mladih, te drugih relevantnih polja kao što intervencije u cilju taštite životne sredine, itd.

 

10. Dostupnost sredstava i druga razmatranja

Izdavanje ovog poziva ne predstavlja obavezu pomoći od strane USAID Diaspora Invest Projekta, USAID-a, Vlade Sjedinjenih Država ili Financial Markets International, Inc (FMI) kao izvođača, niti obavezuje USAID, Vladu SAD¬a ili FMI da snosi troškove nastale u pripremi i podnošenju zahtjeva.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
rfa-2023-01-public-call-for-partner-lgus-eng-and-bcs.pdf
PODIJELI: