Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Javni poziv za dodjelu sredstava veterinarskim organizacijama iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2023. godinu sa pozicije Ministarstva privrede za aktivnosti u oblasti veterinarsko zdravstvene zaštite pasa i mačaka lutalica (vakcinacija, dehelmintizacija i identifikacija) i mjera sterilizacije/kastracije pasa i mačaka

Datum objave: 06.06.2023. 12:57 / Izvor: Akta.ba, 06.06.2023.

06.06.2023

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

KANTON SARAJEVO

Ministarstvo privrede

 

Broj: 07-06-45-25344/23

 Sarajevo, 01.06.2023. godine

 

Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", broj 35/05), člana 124. Zakona o veterinarstvu Federacije BiH („Službene novine Kantona Federacije BiH", broj 46/00) i Odluke Vlade Kantona Sarajevo o usvajanju Programa utroška sredstava prikupljenih od naknada za obavljene veterinarsko zdravstvene preglede i kontrolu, namjenjenih za provođenje mjera zdravstvene zaštite životinja i sigurnosti hrane na području Kantona Sarajevo za 2023. godinu broj: 02-04-23639-6/23 od 25.05.2023. godine, Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo objavljuje

 

JAVNI POZIV

za dodjelu sredstava veterinarskim organizacijama iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2023. godinu

sa pozicije Ministarstva privrede za aktivnosti u oblasti veterinarsko zdravstvene

zaštite pasa i mačaka lutalica (vakcinacija, dehelmintizacija i identifikacija) i mjera sterilizacije/kastracije pasa i mačaka lutalica

 

1. Predmet Javnog poziva

Dodjela finansijskih sredstava veterinarskim organizacijama iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2023. godinu sa pozicije Ministarstva privrede radi podmirenje troškova veterinarsko zdravstvene zaštite pasa i mačaka lutalica (vakcinacija, dehelmintizacija i identifikacija) i mjera sterilizacije/kastracije pasa i mačaka lutalica.

 

Ukupan iznos sredstava za podmirenje troškova veterinarskim organizacijama za aktivnosti veterinarsko zdravstvene zaštite pasa i mačaka lutalica (vakcinacija, dehelmintizacija i identifikacija) i mjera sterilizacije/kastracije pasa i mačaka lutalica ukupno iznosi 160.000,00 KM.

 

2. Pravo učešća na Javnom pozivu

Pravo učešća po ovom javnom pozivu imaju veterinarske organizacije koje imaju sjedište i obavljaju djelatnost na području Kantona Sarajevo. 

 

- 3. Uslovi koje moraju ispunjavati veterinarske organizacije:

da je registrovana za obavljanj e poslova veterinarske djelatnosti,

- da u radnom odnosu na neodređeno vrijeme ima u veterinarskoj ambulanti/veterinarskim ambulantama zaposlena najmanje dva veterinara s odobrenjem za rad (licencom), tenajmanje jednog veterinarskog tehničara,

- da je izmirila porezne obaveze i obaveze PIO/MIO u 2022. godini.

 

4. Potrebna dokumentacija:

Kandidati su uz prijavu, dužni dostaviti i slijedeću dokumentaciju:

a) uvjerenje nadležnog suda da u krivičnom postupku nije izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđen za krivično djelo učešća u kriminalnoj organizaciji, za korupciju, prevaru ili pranje novca ne starije od 3 mjeseca od dana podnošenja prijave;

b) aktuelni izvod iz sudskog registra, ne stariji od 3 mjeseca od dana podnošenja prijave, iz kojeg je vidljivo da su registrovani za obavljanje veterinarskih djelatnosti;

c) važeće rješenje Ministarstva privrede Kantona Sarajevo da kandidat ispunjava uslove za osnivanje i obavljanje veterinarske djelatnosti;

d) licencu za zaposlene veterinare;

e) pojedinačna uvjerenja o podacima registrovanim u matičnoj evidenciji osiguranika za najmanje dva (2) veterinara koji su zaposleni na neodređeno vrijeme kod kandidata, a koja izdaje nadležni organ PIO/MIO (penzijsko/mirovinsko invalidskog osiguranja);

f) pojedinačna uvjerenja o šifri zanimanja osipuranika za najmanje dva (2) vetrinara koji su zaposleni na neodređeno vrijeme kod kandidata, a koja također izdaje nadležni organ PIO/MIO (penzijsko/mirovinsko invalidskog osiguranja);

g) uvjerenje/potvrdu o urednom izmirenju direktnih poreza, doprinosa za PIO/MIO i doprinosa za zdravstveno osiguranje izdato od Poreske uprave FBIH ne starije od 3 mjeseca od dana podnošenja prijave;

h) uvjerenje/potvrdu o urednom izmirenju indirektnih poreza, izdato od Uprave za indirektno oporezivanje ne starije od 3 mjeseca od dana podnošenja prijave (ukoliko je u sistemu PDV-a u skladu sa Zakonom o porezu na dodanu vrijednost, a ako nije u sistemu PDV-a uvjerenje/potvrdu izdato od Uprave za indirektno oporezivanje da nije u sistemu PDV-a).

 

Dokumenti se prilažu u originalu ili ovjerenoj kopiji.

 

6. Rok za podnošenje prijava i način podnošenja prijava:

 Rok za dostavu prijava sa potrebnom dokumentacijom, po ovom javnom pozivu je 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u dnevnim novinama i na web stranici Ministarstva privrede Kantona Sarajevo www.mp.ks.gov.ba

Prijave na Javni poziv sa potrebnom dokumentacijom podnose se isključivo na centralni protokol Kantona Sarajevo, u zatvorenoj koverti, sa naznakom:

 

Kanton Sarajevo

Ministarstvo privrede

Reisa Džemaludina Čauševića 1

 71 000 Sarajevo

 

"Prijava po Javnom pozivu za dodjelu sredstava iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2023. godinu sa pozicije Ministarstva privrede za aktivnosti u oblasti veterinarstva koje se odnose na veterinarsko zdravstvenu zaštitu pasa i mačaka lutalica (vakcinacija, dehelmintizacija i identifikacija) i mjera sterilizacijeAastracijepasa i mačaka lutalica"

-NE OTVARATI-

 

Napomena: sa odabranim veterinarskim organizacijama zaključit će se sporazumi. Ukupna vrijednost sporazuma je do 160.000,00 KM. Sporazum će se zaključiti na period do finansijskog ispunjenja.

 

Kontakt telefon za dodatne informacije je 033 562 282 ili neposredno u prostorijama Ministarstva privrede, Reisa Džemaludina Čauševića 1, Sarajevo, III sprat, soba 323.

 

 

MINISTAR

Zlatko Mijatović

 

javni_poziv_za_dodjelu_sredstava_veterinarskim_organizacijama_iz_budzeta_kantona_sarajevo_za_2023.godinu_sa_pozicije_ministarstva_privrede_za_aktivnosti_u_oblasti_veterinarsko_zdravstvene_zastite_pasa_i.pdf

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: