Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Javni konkurs za utvrđivanje statusa udruženja od javnog interesa za opštinu Foča

Datum objave: 07.06.2023. 09:57 / Izvor: Akta.ba, 01.06.2023.

   

JAVNI KONKURS ZA UTVRĐIVANJE STATUSA UDRUŽENJA OD JAVNOG INTERESA ZA OPŠTINU FOČU

 

Raspisuje se javni konkurs za utvrđivanje statusa udruženja od javnog interesa za Opštinu Foču,  u skladu sa Odlukom o kriterijumima i postupku za dodjelu i prestanak statusa udruženja od javnog interesa za Opštinu Foču („Službeni glasnik Opštine Foča“, broj 8/23).

 

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, br: 97/16,  36/19 i 61/21), člana 63. Statuta Opštine Foča („Službeni glasnik Opštine Foča“, broj 8/17) i Odluke o kriterijumima i postupku za dodjelu i prestanak statusa udruženja od javnog interesa za Opštinu Foču („Službeni glasnik Opštine Foča“, broj 8/23),  Načelnik Opštine Foča  r a s p i s u j e:

 

JAVNI KONKURS

ZA UTVRĐIVANJE STATUSA UDRUŽENJA OD JAVNOG INTERESA ZA OPŠTINU FOČU   

 

I

 

II

Status udruženja od javnog interesa za Opštinu Foču utvrđuje Skupština Opštine Foča na prijedlog Načelnika Opštine Foča, a na osnovu liste i prijedloga koji sačinjava Komisija za sprovođenje javnog konkursa.

 

III

1)  Udruženje može steći status od javnog interesa za Opštinu Foču ako je njegovo djelovanje namijenjeno zadovoljavanju potreba građana lokalne zajednice u sljedećim oblastima:

 

–  socijalno-humanitarne djelatnosti – pomoć siromašnim i socijalno ugroženim, pomoć invalidima, djeci i starim osobama,

 

–  boračko-invalidska zaštita,

 

–  nauka,

 

–  kultura i njegovanje narodne tradicije,

 

–  zaštita životne sredine,

 

–  omladinska prava, ljudska prava i slobode,

 

–  prava manjina i

 

–  volonterizam.

 

2)  Udruženja koja su proglašena da su od javnog interesa za Republiku Srpsku, a imaju svoje organizacione jedinice koje djeluju na području Opštine Foča, istovremeno imaju status udruženja od javnog interesa za Opštinu Foču.

 

IV

Udruženja podnose prijavu na propisanom obrascu.

Uz prijavu na javni konkurs u kojoj naznačavaju u kojoj oblasti žele da budu proglašena udruženjem od javnog interesa za Opštinu Foču, udruženja obavezno dostavljaju:

Rješenje o upisu u sudski registar,

Statut udruženja,

Dokaz o broju registrovanih i aktivnih članova udruženja,

Dokaz o postojanju tehničkih, materijalnih i ljudskih resursa za ostvarivanje ciljeva utvrđenih statutom ili drugim aktima udruženja,

Višegodišnji program rada i/ili program rada udruženja za tekuću godinu,

Izveštaj o radu za prethodnu godinu, i finansijski izveštaj, usvojen od strane nadležnog organa,

Spisak realizovanih projekata ili aktivnosti u oblasti u kojoj se konkuriše za proglašenje udruženja od opšteg interesa za Opštinu Foču,

Dokaz da udruženje ili ovlašćeno lice nije kažnjeno za djelo u vezi sa vršenjem djelatnosti udruženja (krivično odnosno prekršajno),

Dokaz da se protiv udruženja ili odgovornog lica udruženja ne vodi krivični postupak za djelo u vezi sa vršenjem djelatnosti udruženja.

Udruženja koja ne dostave navedene dokaze iz podtačke 2) ove tačke Javnog konkursa nemaju pravo učešća u konkurenciji za proglašenje udruženja od javnog interesa za Opštinu Foču.

Udruženja koja su proglašena da su od javnog interesa za Republiku Srpsku, a imaju svoje organizacione jedinice koje djeluju na području Opštine Foča, dužna su da dostave odluku o dodjeli statusa udruženja od javnog interesa za Republiku Srpsku.

 

V

Kriterijumi za utvrđivanje statusa udruženja od javnog interesa za Opštinu Foču su

Udruženje djeluje i ostvaruje svoje ciljeve na području Opštine Foča, najmanje 3 (tri)  godine prije objavljivanja javnog konkursa;

Udruženje okuplja veći broj članova o kojima vodi urednu evidenciju i ima razvijene  stručne i upravljačke kapacitete;

Udruženje svojim programom i aktivnostima obuhvata veći broj korisnika – građana;

Udruženje djeluje duži vremenski period i u kontinuitetu doprinosi zaštiti i poboljšanju života marginalizovanih grupa (invalidna lica, djeca, stare osobe i sl.), te promoviše ljudska prava i slobode;

Udruženje je realizovalo veći broj aktivnosti predviđenih programom rada u proteklom periodu i tako uticalo na zadovoljavanje potreba većeg broja korisnika, a u kojima je prepoznat značaj za Opštinu Foču;

Udruženje svojim aktivnostima i projektima pruža određene usluge stanovništvu i na taj način se prepoznaje kao partner Opštine Foča i opštinskih javnih ustanova u servisiranju određenih potreba građana;

Udruženje ima razvijene partnerske odnose sa srodnim udruženjima i/ili nastupaju zajedno u implementaciji projekata/programa;

Udruženje za svoj rad i realizaciju aktivnosti, pored sredstava iz budžeta Opštine Foča, obezbjeđuje finansijska sredstva iz drugih izvora finansiranja (domaćih ili stranih vladinih i nevladinih organizacija, donatora, sponzora);

Udruženje realizuje aktivnosti predviđene programom rada u kontinuitetu, tokom cijele godine;

Udruženje redovno održava sjednice organa upravljanja, utvrđenih statutom udruženja;

Udruženje dosljedno poštuje princip tačnosti i transparentnosti u svom radu kao i podnošenju izvještaja organima Opštine Foča (ukoliko je u prethodnom periodu bilo korisnik sredstava budžeta Opštine Foča);

Udruženje ili njegovi ovlašteni predstavnici u prethodnom periodu nisu bili predmet istraživanja ili kažnjavanja.

 

VI

Javni konkurs se objavljuje na oglasnoj tabli Opštine Foča i na zvaničnoj internet  stranici Opštine Foča.

Javni konkurs ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja

 

 VII

Obrazac prijave na javni konkurs za dodjelu statusa udruženja od javnog interesa za Opštinu Foču, može se preuzeti u šalter sali Opštinske uprave Opštine Foča, Ul. kralja Petra I broj 1.

Prijave na javni oglas sa potrebnom dokumentacijom, u zapečaćenoj koverti predaju se u šalter salu Opštinske uprave Opštine Foča ili poslati putem pošte na adresu:

 

 

Republika Srpska

Opštine Foča

Ul. kralja Petra I broj 1

Foča

 

Komisija za sprovođenje javnog konkursa za utvrđivanje statusa udruženja od javnog interesa, sa naznakom: NE OTVARAJ!

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati

Broj: 02-014-185/23

Datum: 31.05.2023. godine

 

NAČELNIK OPŠTINE

Milan Vukadinović

 

 

 

 

  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: