Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Javni poziv za dodjelu sredstava za sufinansiranje programa putem kojih se ostvaruju opći interesi i strateški ciljevi u naučnoistraživačkom radu Tuzlanskog kantona

Datum objave: 07.06.2023. 15:14 / Izvor: Akta.ba, 05.06.2023.

Na osnovu člana 14. stav (1) Odluke o utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupka dodjele sredstava za sufinansiranje programa putem kojih se ostvaruju opći interesi i strateški ciljevi u naučnoistraživačkom radu Tuzlanskog kantona (broj: 10/1-11-8654-4/23, od 30.5.2023. godine), Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona raspisuje

 

JAVNI POZIV

za dodjelu sredstava za sufinansiranje programa putem kojih se ostvaruju opći interesi i strateški ciljevi u naučnoistraživačkom radu Tuzlanskog kantona

 

I          

(1)        Raspisuje se javni poziv za sufinansiranje programa putem kojih se ostvaruju opći interesi i strateški ciljevi u naučnoistraživačkom radu iz Budžeta Tuzlanskog kantona za 2023. godinu sa pozicije „24010019 - Nauka".

(2)        Putem javnog poziva sufinansirat će se:

a)         program osnovna, primjenjena i razvojna istraživanja (naučnoistraživački projekti)

b)         program osposobljavanje mladih nadarenih za naučnoistraživački rad

c)         program usavršavanje naučnoistraživačkog kadra

d)         program izdavanje naučnih publikacija

e)         program održavanje naučnih skupova

f)          program promocija i popularizacija nauke i tehnologije

g)         program obezbjeđivanja i održavanja naučnoistraživačke opreme i prostora za naučnoistraživački rad

h)         program međunarodne naučnoistraživačke saradnje

 

II        

Za sufinansiranje programa iz tačke I ove odluke za 2023. godinu odobriće se sredstva u ukupnom iznosu od 544.000,00 KM i to 175.000,00 KM ili 32,2% za program osnovna, primjenjena i razvojna istraživanja (naučnoistraživački projekti), 54.000,00 KM ili 9,9% program osposobljavanje mladih nadarenih za naučnoistraživački rad, 48.000,00 KM ili 8,8% za program usavršavanje naučnoistraživačkog kadra, 15.000,00 KM ili 2,8% za program izdavanje naučnih publikacija, 32.000,00 KM ili 5,9% za program održavanje naučnih skupova, 10.000,00 KM ili 1,8% za program promocija i popularizacija nauke i tehnologije, 200.000,00 KM ili 36,8% za program obezbjeđivanja i održavanja naučnoistraživačke opreme i prostora za naučnoistraživački rad, i 10.000,00 KM ili 1,8% za program međunarodne naučnoistraživačke saradnje

 

III       

(1)        Za sufinansiranje troškova izrade naučno - istraživačkih projekata odobrit će se sredstva u iznosu od 175.000,00 KM.

(2)        Maksimalan iznos traženih i odobrenih sredstava za sufinansiranje po jednom naučnoistraživačkom projektu može biti do 15.000,00 KM

(3)        Uslovi za sufinansiranje troškova osnovnih, primjenjenih i razvojnih istraživanja (naučnoistraživačkih projekata) su:

a)         da je podnosilac projekta i voditelj projekta sa područja Tuzlanskog kantona,

b)         da je podnosilac projekta ili njegova matična ustanova u čijem je sastavu upisan u Registar istraživača, odnosno Registar naučnoistraživačkih organizacija koji se vodi u Ministarstvu obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Registar) zaključno sa danom objave javnog poziva,

c)         da se istraživački tim koji realizira predloženi projekat sastoji od najmanje tri člana (voditelja projekta i dva istraživača od kojih jedan poželjno je da bude mladi istraživač

ispod 32 godine starosti), a sva tri člana su upisana u Registar; ostali članovi istraživačkog tima mogu biti izvan Tuzlanskog kantona i Bosne i Hercegovine,

d)         da je dostavljen Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava, ukoliko su ranije dodijeljena sredstva,

e)         da voditelj projekta ima najmanje naučni stepen doktora nauka,

f)          da je obezbijeđeno minimalno sufinansiranje projekta iz drugih izvora u iznosu od 30%

g)         da naučnoistraživačka institucija raspolaže sa prostorom i naučnoistraživačkom opremom za obavljanje istraživanja.

(4)        Ministarstvo neće sufinansirati projekte za koje su u cjelokupnom iznosu obezbijeđena sredstva iz drugih izvora i projekte koji ostvare manje od 50 bodova u skladu sa kriterijima iz stava (5) ovog člana.

(5)        Kriteriji za sufinansiranje dijela troškova osnovnih, primjenjenih i razvojnih istraživanja (naučnoistraživačkih projekata) i način bodovanja su sljedeći:

a) referentnost voditelja projekta i istraživačkog tima

1. Akademsko/naučno zvanje voditelja projekta, maksimalno 5 bodova:

Redovni profesor/naučni savjetnik          5 bodova

Vanredni profesor/viši naučni saradnik    4 boda

Docent/naučni saradnik  3 boda

Viši asistent/istraživač viši saradnik        2 boda

2.         Radovi voditelja projekta objavljeni u referentnim časopisima ili zbornicima radova

u periodu od posljednjih 5 godina, maksimalno 10 bodova:

-           Za svaki rad u CC časopisu po 5 bodova

-           Za svaki rad u SCI, SSCI i Arts & Humanities CI po 2 boda

-           Za svaki rad u ostalim referentnim bazama po 1 bod

3.         Radovi članova istraživačkog tima projekta objavljeni u referentnim časopisima ili

proceedingsima u periodu od posljednjih 5 godina, maksimalno 10 bodova:

-           Za svaki rad u CC časopisu po 5 bodova

-           Za svaki rad u SCI, SSCI i Arts & Humanities CI po 2 boda

-           Za svaki rad u ostalim referentnim bazama po 1 bod

4.         Međunarodni i međuinstitucionalni karakter tima maksimalno 5 bodova:

-           u projekat su uključeni istraživači izvan BiH        3 boda

-           u projekat su uključeni istraživači iz BiH izvan Tuzlanskog kantona 2 boda b) referentnost naučnoistraživačkog projekta

1.         Aktuelnost projekta i povezanost sa strateškim dokumentima maksimalno 30

bodova:

-           Na kantonalnom nivou   15 bodova

-           Na federalnom, državnom i međunarodnom nivou           15 bodova

2.         Kvalitet prijedloga projekta i implementacije istraživanja maksimalno 20 bodova:

-           Originalnost projekta i kvalitet predloženih istraživanja 10 bodova

-           Opis projekta, plan istraživanja, očekivani rezultati i ukupna cijena projekta 10 bodova

3.         Uticaj i održivost projekta maksimalno: 20 bodova

-           očekivani rezultati projekta imaju vidljiv uticaj na institucije, ciljne grupe, društvo i slično  10 bodova

-           mjere su definisane i planirane tako da obezbijede da će očekivani rezultati biti dugoročno održivi 5 bodova

-           postoje dokazi o drugim izvorima finansiranja koji će biti korišteni da se obezbijedi dugoročna održivost projekta            5 bodova

(6)        Maksimalan broj bodova koje projekat može ostvariti je 100 bodova.

(7)        Ministarstvo može sufinansirati projekte koji traju do 12 mjeseci od dana prebacivanja sredstava, s tim da se izvještaj o utrošku dostavlja u posljednjem mjesecu trajanja projekta.

(8)        Ministarstvo dodjeljuje, u skladu sa finansijskim mogućnostima, sredstva za sufinansiranje istraživanja odnosno naučnoistraživačkih projekata u dijelu koji se odnosi na sljedeće troškove:

a)         rad istraživača, konsultanata i saradnika (najviše do 30% dodijeljenih sredstava).

b)         materijalne troškove u funkciji provođenja istraživanja koji obuhvataju:

-           putne troškove uključujući, smještaj i dnevnice

-           potrošni materijal i sirovine neophodne za proces izrade projekta

-           štampu

-           publikaciju rezultata istraživanja

c)         troškove usluga

d)         troškove nabavke istraživačke opreme i softvera

e)         troškove prezentiranja rezultata istraživanja na naučnim konferencijama

f)          druge namjene u svrhu realizacije projekta.

(9)        Uz popunjen prijavni obrazac za sufinansiranje istraživanja u okviru naučnoistraživačkog projekta potrebno je priložiti:

a)         dokaz o prebivalištu na području Tuzlanskog kantona za voditelja projekta,

b)         bibliografske podatke o voditelju i učesnicima projekta, te dokaze o njihovim relevantnim publikacijama;

c)         dokaze o akademskom stepenu i naučnom zvanju za učesnike projekta koji nisu upisani u Registar istraživača;

d)         dokaz o obezbijeđenim sredstvima iz drugih izvora;

e)         saglasnost za prijavu projekta od strane nadležne naučnoistraživačke organizacije upisane u Registar;

f)          ovjerenu izjavu voditelja projekta da projekat nije u potpunosti finansiran iz drugih izvora;

g)         identifikacioni broj institucije i spesimen potpisa sa brojem žiro računa, odnosno naziv banke i broj žiro računa pravnog lica kod banke i filijala (za pravna lica fakultet/univerzitet);

(10)      Institucije koje su u sistemu trezorskog poslovanja nisu obavezne dostaviti identifikacioni broj i spesimen potpisa sa brojem žiro računa.

 

IV

(1)        Za sufinansiranje troškova izrade i odbrane doktorske disertacije odobrit će se sredstva u iznosu od 36.000,00 KM.

(2)        Za sufinansiranje troškova izrade i odbrane doktorske disertacije mogu se odobriti pojedinačna sredstva u maksimalnom iznosu do 3.000,00 KM.

(3)        Uslovi za sufinansiranje troškova izrade i odbrane doktorske disertacije su:

a)         da je podnosilac zahtjeva lice ispod 30 godina starosti,

b)         da podnosilac zahtjeva ima prebivalište na području Tuzlanskog kantona,

c)         da je odlukom senata akreditovane visokoškolske ustanove prihvaćen Izvještaj komisije o ocjeni podobnosti kandidata i teme doktorske disertacije,

d)         da podnosilac zahtjeva vlastitim sredstvima, odnosno sredstvima iz drugih izvora, finansira najmanje 50% troškova izrade i odbrane doktorske disertacije,

e)         da podnosilac zahtjeva nije po istom osnovu u prethodnim godinama dobio sredstva iz Budžeta Tuzlanskog kantona.

(4)        Licima koja su odbranila doktorske disertacije zaključno sa 31.12.2022. godine ne mogu biti dodijeljena sredstva.

(5) Kriteriji za sufinansiranje dijela troškova izrade i odbrane doktorske i način bodovanja su sljedeći:

a)         sjedište Univerziteta na kojem je prijavljena doktorska disertacija maksimalno 15 bodova:

-           doktorska disertacija prijavljena na akreditovanom Univerzitetu koji ima prijavljeno sjedište u Bosni i Hercegovini            15 bodova

-           doktorska disertacija prijavljena na akreditovanom Univerzitetu koji ima prijavljeno sjedište van Bosne i Hercegovine      15 bodova

b)         objavljeni radovi podnosioca zahtjeva maksimalno 45 bodova:

-           za svaki rad u CC časopisu         po 5 bodova

-           za svaki rad u SCI, SSCI i Arts & Humanities CI   po 3 boda

-           za svaki rad u ostalim referentnim bazama         po 1 bod

c)         ostvaren uspjeh na doktorskom studiju maksimalno 30 bodova:

-           ostvaren prosjek ocjena od 8,0 - 8,50     10 bodova

-           ostvaren prosjek ocjena od 8,51 - 9,5     20 bodova

-           ostvaren prosjek ocjena od 9,51 - 10,0   30 bodova

d)         pripadnost jednoj od navedenih društvenih kategorija 10 bodova:

-           porodice šehida ili poginulih boraca

-           lica koja se nalaze u stanju socijalne potrebe

-           nacionalnim manjinama

-           osobama sa posebnim potrebama.

(6)        Maksimalan broj bodova koji se može ostvariti je 100 bodova.

(7)        Uz popunjeni prijavni obrazac kandidati su dužni priložiti:

a)         izvod iz matične knjige rođenih (ovjerena fotokopija ili original)

b)         dokaz o prebivalištu na području Tuzlanskog kantona

c)         odluku senata akreditovane visokoškolske ustanove o prihvatanju Izvještaja komisije o podobnosti kandidata i teme doktorske disertacije (ovjerena fotokopija ili original)

d)         izjavu mentora u kojoj se fazi nalazi doktorska disertacija lica koje podnosi zahtjev za sufinansiranje

e)         potvrdu fakulteta o troškovima izrade i odbrane doktorske disertacije

f)          dokaz o objavljenim radovima podnosioca zahtjeva

g)         dokaz o ostvarenom uspjehu na doktorskom studiju

h)         dokaz o pripadnosti jednoj od navedenih društvenih kategorija

i)          potpisanu izjavu kandidata ovjerenu od strane nadležnog organa o iznosu sredstava kojima kandidat lično (ili iz drugih privatnih sredstava) finansira izradu i odbranu doktorske disertacije, te da po istom osnovu nije ostvario pravo na dodjelu sredstava u prethodnim godinama,

j) kopiju lične karte i kopiju kartice tekućeg ili žiro računa kandidata/kandidatkinje.

 

V

(1)        Za sufinansiranje troškova izrade i odbrane završnog magistarskog rada odobravaju se sredstva u iznosu od 18.000,00 KM.

(2)        Za sufinansiranje troškova izrade i odbrane završnog magistarskog rada mogu se odobriti pojedinačna sredstva u maksimalnom iznosu do 1.000,00 KM.

(3)        Uslovi za sufinansiranje troškova izrade i odbrane završnog magistarskog rada su:

a)         da je podnosilac zahtjeva lice mlađe od 30 godina,

b)         da podnosilac zahtjeva ima prebivalište na području Tuzlanskog kantona,

c)         da je odlukom naučno-nastavnog vij eća akreditovane visokoškolske ustanove pozitivno ocijenjena podobnost kandidata i tema završnog magistarskog rada,

d)         da podnosilac zahtjeva vlastitim sredstvima, odnosno sredstvima iz drugih izvora, finansira najmanje 30% troškova izrade i odbrane završnog magistarskog rada,

e)         da podnosilac zahtjeva nije po istom osnovu u prethodnim godinama dobio sredstva iz Budžeta Tuzlanskog kantona.

(4)        Licima koja su odbranila završni magistarski rad zaključno sa 31.12.2022. godine ne mogu biti dodijeljena sredstva.

(5)        Kriteriji za sufinansiranje dijela troškova izrade i odbrane završnog magistarskog rada i način bodovanja su sljedeći:

a)         sjedište Univerziteta na kojem je prijavljen završni magistarski rad maksimalno 15 bodova:

-           završni magistarski rad prijavljen na akreditovanom Univerzitetu koji ima prij avlj eno sj edište u Bosni i Hercegovini            15 bodova

-           završni magistarski rad prijavljen na akreditovanom Univerzitetu koji ima prijavljeno sjedište van Bosne i Hercegovine      15 bodova

b)         objavljeni radovi podnosioca zahtjeva maksimalno 30 bodova:

-           za svaki rad u CC časopisu         po 5 bodova

-           za svaki rad u SCI, SSCI i Arts & Humanities CI   po 2 boda

-           za svaki rad u ostalim referentnim bazama         po 1 bod

c)         ostvaren uspjeh na prvom ciklusu studija maksimalno15 bodova:

-           ostvaren prosjek ocjena od 8,0 - 8,50     5 bodova

-           ostvaren prosjek ocjena od 8,51 - 9,5     10 bodova

-           ostvaren prosjek ocjena od 9,51 - 10,0   15 bodova

d)         ostvaren uspjeh na drugom ciklusu studija maksimalno 30 bodova:

-           ostvaren prosjek ocjena od 8,0 - 8,50     10 bodova

-           ostvaren prosjek ocjena od 8,51 - 9,5     20 bodova

-           ostvaren prosjek ocjena od 9,51 - 10,0   30 bodova

e)         pripadnost jednoj od navedenih društvenih kategorija:    10 bodova

-           porodice šehida ili poginulih boraca

-           lica koja se nalaze u stanju socijalne potrebe

-           nacionalnim manjinama

-           osobama sa posebnim potrebama

(6)        Maksimalan broj bodova koji se može ostvariti je 100.

(7)        Uz popunjeni prijavni obrazac kandidati su dužni priložiti:

a)         izvod iz matične knjige rođenih (ovjerena fotokopija ili original)

b)         dokaz o prebivalištu na području Tuzlanskog kantona

c)         odluku naučno-nastavnog vijeća akreditovane visokoškolske ustanove o pozitivnoj ocjeni podobnosti kandidata i teme završnog magistarskog rada (ovjerena fotokopija ili original)

d)         izjavu mentora u kojoj se fazi nalazi završni magistarski rad lica koje podnosi zahtjev za sufinansiranje

e)         potvrdu fakulteta o troškovima izrade i odbrane završnog magistarskog rada

f)          dokaz o objavljenim radovima podnosioca zahtjeva

g)         dokaz o ostvarenom uspjehu na prvom i drugom ciklusu studija

h)         dokaz o pripadnosti jednoj od navedenih društvenih kategorija

i)          potpisanu izjavu kandidata ovjerenu od strane nadležnog organa o iznosu sredstava kojima kandidat lično (ili iz drugih privatnih sredstava) finansira izradu i odbranu završnog magistarskog rada, te da po istom osnovu nije ostvario pravo na dodjelu sredstava u prethodnim godinama,

j) kopiju lične karte i kopiju kartice tekućeg ili žiro računa kandidata/kandidatkinje.

(1)        Za usavršavanje naučnoistraživačkog kadra odobravaju se sredstva u iznosu od 48.000,00 KM.

(2)        Maksimalan iznos traženih sredstava za sufinansiranje po jednom podnesenom zahtjevu za usavršavanje naučnoistraživačkog kadra može biti do 3.000,00 KM.

(3)        Uslovi za sufinansiranje usavršavanja naučnoistraživačkog kadra su:

a)         da podnosilac zahtjeva ima prebivalište na području Tuzlanskog kantona,

b)         da su podnosilac zahtjeva i njegova matične naučnoistraživačka organizacija u čijem je sastavu upisani u Registar zaključno sa danom raspisivanja javnog poziva,

c)         da je riječ o usavršavanju naučnoistraživačkog kadra koje podrazumijeva dalje usavršavanje i sticanje znanja kadra u naučnoistraživačkom zvanju, u zemlji i inostranstvu

d)         da je riječ o usavršavanju naučnoistraživačkog kadra u 2023. godini,

e)         da postoji saglasnost matične naučnoistraživačke organizacije u vezi usavršavanja naučnoistraživačkog kadra i da ono doprinosi unapređenju naučnoistraživačkog rada u toj organizaciji,

f)          detaljno obrazložen finansijski plan sa dokazima o visini troškova usavršavanja naučnoistraživačkog kadra (ovjereni i potpisani predračuni i sl.),

g)         da su sredstva potrebna za sufinansiranje putnih troškova i troškova smještaja.

h)         da podnosilac zahtjeva vlastitim sredstvima, odnosno sredstvima iz drugih izvora, finansira najmanje 30% troškova naučnog usavršavanja.

(4)        Kriteriji za sufinansiranje dijela troškova usavršavanja naučnoistraživačkog kadra i način bodovanja su sljedeći:

a)         kandidat koji aplicira za naučno usavršavanje (maksimalan broj bodova po ovom kriteriju je 15 bodova)

-           redovni profesor/naučni savjetnik           5 bodova

-           vanredni profesor/viši naučni saradnik    10 bodova

-           docent/naučni saradnik  15 bodova

-           viši asistent/istraživač viši saradnik        15 bodova

b)         usavršavanje naučnoistraživačkog kadra (maksimalan broj bodova po ovom kriteriju je 20 bodova)

-           usavršavanje se realizira u naučnoistraživačkoj organizaciji u zemlji        10 bodova

-           usavršavanje se realizira u naučnoistraživačkoj organizaciji u inostranstvu 20 bodova

c)         vremenski period usavršavanja (maksimalan broj bodova po ovom kriteriju je 10 bodova)

-           usavršavanje traje od 7 do 15 dana        5 bodova

-           usavršavanje traje duže od 15 dana       10 bodova

d)         kvalitet predloženog programa usavršavanja - opis programa usavršavanja, ciljevi, aktivnosti i očekivani rezultati (maksimalan broj bodova po ovom kriteriju je 35 bodova)

e)         značaj programa usavršavanja (maksimalna broj bodova po ovom kriteriju je 20 bodova)

-           sa aspekta naučnoistraživačke organizacije, kantona i zemlje      10 bodova

-           sa međunarodnog aspekta         10 bodova

(5)        Maksimalan broj bodova koje podneseni zahtjev može ostvariti je 100 bodova.

(6)        Ministarstvo dodjeljuje, u skladu sa finansijskim mogućnostima, sredstva za sufinansiranje putnih troškova i troškova smještaja.

(7)        Uz popunjen prijavni obrazac za sufinansiranje troškova naučnog usavršavanja potrebno je priložiti:

a) dokaz da podnosilac zahtjeva ima prebivalište na području Tuzlanskog kantona

b)         saglasnost matične naučnoistraživačke organizacije u vezi usavršavanja načnoistraživačkog kadra u naučnoj organizaciji u zemlji i inostranstvu uz obrazloženje značaja usavršavanja

c)         pismena saglasnost naučnoistraživačke organizacije o prihvatanju naučnoistraživačkog kadra za usavršavanje,

d)         ovjerena izjava podnosioca zahtjeva da nije zaposlen u nekoj od naučnoistraživačkih organizacija ukoliko je to slučaj,

e)         program usavršavanja naučnoistraživačkog kadra,

f)          predračun/ponuda najpovoljnijeg iznosa putnih troškova i troškova smještaja (od putničke agencije, sa interneta i sl.),

g)         detaljno obrazložen finansijski plan sa dokazima o visini troškova (predračuni i

sl.);

h)         ovjerena izjava podnosioca zahtjeva da vlastitim sredstvima, odnosno sredstvima iz drugih izvora, finansira najmanje 30% troškova usavršavanja;

i)          kopija tekućeg ili žiro računa podnosioca zahtjeva.

(8) Zahtjevi za dodjelu sredstava u okviru ovog programa podnose se isključivo putem naučnoistraživačkih organizacija, izuzev u slučaju samostalnog istraživačkog rada, studijskih boravaka, ili naučnog usavršavanja.

 

VII

(1)        Za sufinansiranje naučnoistrživačkih projekat u vezi izdavanja naučnih monografija, knjiga i univerzitetskih udžbenika odobravaju se sredstva u iznosu od 10.000,00 KM.

(2)        Maksimalan iznos traženih i odobrenih sredstava za sufinansiranje po jednom podnesenom zahtjevu može biti do 1.000,00 KM.

(3)        Uslovi za sufinansiranje troškova publikacije naučnih monografija, knjiga i univerzitetskih udžbenika su:

a)         da podnosilac zahtjeva ima prebivalište na području Tuzlanskog kantona,

b)         da je podnosilac zahtjeva i njegova matična ustanova u čijem je sastavu upisan u Registar zaključno sa danom raspisivanja javnog poziva,

c)         najmanje dvije pozitivne recenzije doktora nauka iz odgovarajuće naučne oblasti (sa istaknutim argumentima o doprinosu naučne monografije, knjige ili univerzitetskog udžbenika)

d)         da se naučna monografija, knjiga ili univerzitetski udžbenik prvi put objavljuje,

e)         da je riječ o izdavačkom projektu u 2022. ili 2023. godini, odnosno da je u potpunosti tehnički pripremljena za izdavanje ili je već izdata,

f)          ukoliko je riječ o sufinansiranju troškova publikacije naučne monografije: pozitivno mišljenje registrovane naučnoistraživačke organizacije (iz odgovarajuće naučne oblasti) o kvalitetu i značaju naučnog djela,

g)         detaljno obrazložen finansijski plan sa dokazima o visini troškova štampanja (ovjereni i potpisani predračuni i sl.),

h)         da podnosilac zahtjeva vlastitim sredstvima, odnosno sredstvima iz drugih izvora, finansira najmanje 50% troškova publikacije naučne monografije, knjige odnosno univerzitetskog udžbenika

i)          da podnosilac zahtjeva nije po istom osnovu u prethodnoj godini dobio sredstva iz Budžeta Tuzlanskog kantona.

(4)        Kriteriji za sufinansiranje dijela troškova publikacije naučnih monografija, knjiga i univerzitetskih užbenika i način bodovanja su sljedeći:

a) akademsko i naučno zvanje autora (maksimalan broj bodova po ovom kriteriju: 20

bodova):

a)         redovni profesor/naučni savjetnik 20 bodova

b)         vanredni profesor/viši naučni saradnik 18 bodova

c)         docent/naučni saradnik 16 bodova

d)         viši asistent/istraživač viši saradnik 15 bodova

b)         izdavač (maksimalan broj bodova po ovom kriteriju: 30 bodova):

a)         naučnoistraživačka organizacija upisana u registar 30 bodova

b)         naučnoistraživačka organizacija koja nije upisana u registar 25 bodova

c)         druga pravna lica (privredni subjekti, udruženja građana i sl.) 20 bodova

c)         recezenti (maksimalan broj bodova po ovom kriteriju 15 bodova):

a)         recenzenti sa područja bosne i hercegovine 10 bodova

b)         recenzenti van područja bosne i hercegovine 15 bodova

d)         vrste naučne publikacije (maksimalan broj bodova po ovom kriteriju: 20 bodova):

a)         knjiga 20 bodova

b)         univerzitetski udžbenik

c)         naučna monografija 20 bodova

e)         aktuelnost naučne publikacije i povezanost sa strateškim dokumentima (maksimalan broj bodova po ovom kriteriju: 15 bodova)

(5)        Maksimalan broj bodova koje podneseni zahtjev može ostvariti je 100 bodova.

(6)        Ministarstvo dodjeljuje, u skladu sa finansijskim mogućnostima, sredstva za sufinansiranje troškova publikacije naučnih monografija, knjiga i univerzitetskih udžbenika u dijelu koji se odnosi isključivo na troškove tehničke pripreme i štampanja naučne monografije, knjige ili univerzitetskog udžbenika.

(7)        Sufinansiranje se neće odobriti za troškove koji se odnose na autorske, uredničke i slične honorare i naknade.

(8)        Autori mogu kandidirati najviše jednu naučnu publikaciju za sufinansiranje u okviru ovog programa.

(9)        Uz popunjen prijavni obrazac za sufinansiranje troškova publikacije naučnih monografija, knjiga i univerzitetskog udžbenika potrebno je priložiti:

a)         ovjerenu fotokopiju lične karte podnosioca zahtjeva;

b)         original ili ovjerenu fotokopiju potvrde o prebivalištu (CIPS) podnosioca zahtjeva;

c)         ovjerenu fotokopiju odluke o izboru u naučno-nastavno zvanje;

d)         primjerak rukopisa ili odštampane naučne monografije, knjige ili univerzitetskog udžbenika;

e)         najmanje dvije potpisane pozitivne recenzije doktora nauka iz odgovarajuće naučne oblasti (sa istaknutim argumentima o doprinosu naučne monografije, knjige ili univerzitetskog udžbenika);

f)          pozitivno mišljenje registrovane naučnoistraživačke organizacije (iz odgovarajuće naučne oblasti) o kvalitetu i značaju naučnog djela;

g)         detaljno obrazložen finansijski plan sa dokazima o visini troškova štampanja (ovjereni i potpisani predračuni i sl.);

h)         ovjerena izjava podnosioca zahtjeva da vlastitim sredstvima, odnosno sredstvima iz drugih izvora, finansira najmanje 50% troškova publikacije naučne monografije, odnosno knjige;

i)          kopija kartice tekućeg ili žiro računa podnosioca zahtjeva.

 

VIII

(1)        Za sufinansiranje naučnoistrživačkih projekata u vezi izadavanja naučnih časopisa odobravaju se sredstva u iznosu od 9.000,00 KM.

(2)        Maksimalan iznos traženih i odobrenih sredstava za sufinansiranje po jednom podnesenom zahtjevu može biti do 1.500,00 KM.

(3)        Uslovi za sufinansiranje troškova publikacije naučnih časopisa su:

a)         da je izdavač časopisa matična ustanova upisana u Registar zaključno sa danom raspisivanja javnog poziva,

b)         da naučni časopis predstavlja periodičnu serijsku publikaciju koja ima ISSN broj te da izlazi redovno i da se objavljuje u printanom i/ili elektronskom obliku;

c)         da se u naučnom časopisu objavljuju radovi naučnog karaktera koji imaju UDK ili DOI broj;

d)         da časopis ima redakciju sastavljenu od istaknutih naučnih radnika u odgovarajućoj naučnoj oblasti;

e)         da se pri izboru članaka za objavljivanje primjenjuje sistem recenziranja;

f)          da se ostvaruje redovnost u objavljivanju u skladu sa deklarisanom periodičnošću;

g)         da naučni časopis ima status „otvorenog pristupa";

h)         da postoji web stranica naučnog časopisa

i)          detaljno obrazložen finansijski plan sa dokazima o visini troškova štampanja (ovjereni i potpisani predračuni i sl.),

j) da podnosilac zahtjeva vlastitim sredstvima, odnosno sredstvima iz drugih izvora, finansira najmanje 50% troškova publikacije naučnog časopisa.

(4)        Kriteriji za sufinansiranje dijela troškova publikacije naučnih časopisa i način bodovanja su sljedeći:

a)         godine kontinuiranog izlaženja (maksimalan broj bodova po ovom kriteriju: 40 bodova):

-           2 - 4 godine 20 bodova

-           5 - 9 godina 25 bodova

-           10 - 14 godina 30 bodova

-           15 - 19 godina 35 bodova

-           20 i više godina 40 bodova

b)         besplatna i ažurirana on-line dostupnost (maksimalan broj bodova po ovom kriteriju: 20 bodova):

-           najmanje 10 godišta ili sva godišta za časopise mlađe od 10 godina 15 bodova

-           više od deset godišta 20 bodova

c)         indeksiranost i citiranost (maksimalan broj bodova po ovom kriteriju: 40 bodova):

-           Current Contents Connect 40 bodova

-           Web of Science Core Collection 30 bodova

-           Scopus 20 bodova

-           indeksiranost u najmanje tri ostale referentne baze podataka 15 bodova

(5)        Maksimalan broj bodova koje podneseni zahtjev može ostvariti je 100 bodova.

(6)        Ministarstvo dodjeljuje, u skladu sa finansijskim mogućnostima, sredstva za sufinansiranje troškova publikacije naučnih časopisa u dijelu koji se odnosi na troškove:

a)         prevoda naučnih radova,

b)         tehničke pripreme, štampe i distribucije časopisa,

c)         održavanje veb stranice časopisa,

d)         digitalizacija ranijih izdanja,

e)         lektorisanje,

f)          usluge određivanja UDK ili DOI za radove.

(7)        Sufinansiranje se neće odobriti za troškove koji se odnose na autorske, uredničke i slične honorare i naknade.

(8)        Uz popunjen prijavni obrazac za sufinansiranje troškova publikacije naučnih časopisa potrebno je priložiti:

a)         posljednji objavljeni broj naučnog časopisa;

b)         ovjerena izjava o godinama kontinuiranog izlaženja časopisa te fotokopije

naslovnih stranica objavljenih izdanja;

c)         dokaz o besplatnoj on-line dostupnosti časopisa (print screen i sl.);

d)         dokaz o indeksiranosti i citiranosti časopisa;

e)         detaljan finansijski plan sa predračunom troškova štamparije za sve brojeve u godini za koju se konkuriše;

f)          pozitivno mišljenje registrovane naučnoistraživačke organizacije o kvalitetu i značaju naučnog časopisa;

g)         ovjerena izjava podnosioca zahtjeva da vlastitim sredstvima, odnosno sredstvima iz drugih izvora, finansira najmanje 50% troškova publikacije naučnog časopisa.

 

IX

(1)        Za sufinansiranje održavanja naučnih skupova odobravaju se sredstva u iznosu od 28.000,00 KM.

(2)        Za sufinansiranje troškova organizovanja naučnih skupova (kongresa, simpozija i konferencija) po pojedinačnom zahtjevu mogu se odobriti sredstva u najvišem iznosu do 4.000,00 KM.

(3)        Uslovi za sufinansiranje troškova organizovanja naučnih skupova (kongresa, simpozija i konferencija) su:

a)         da je organizator naučnog skupa sa područja Tuzlanskog kantona,

b)         da je dostavljen izvještaj o namjenskom utrošku sredstava za ranije dodijeljena sredstva,

c)         obezbijeđeno minimalno sufinansiranje u iznosu 40% potrebnih sredstava iz drugih izvora.

(4)        Kriteriji za sufinansiranje troškova organizovanja naučnih skupova (kongresa, simpozija i konferencija) i način bodovanja su sljedeći:

a)         tradicija organizovanja skupa (maksimalan broj bodova po ovom kriteriju: 20 bodova)

-           za svaku prethodnu organizaciju 2 boda

b)         broj institucija uključenih u organizaciju skupa (maksimalan broj bodova po ovom kriteriju: 30 bodova):

-           organizator jedna ili dvije institucij e 10 bodova

-           organizatori tri ili četiri institucije 20 bodova

-           organizatori pet ili više institucija 30 bodova

c)         referentnost organizatora naučnog skupa (maksimalan broj bodova po ovom kriteriju: 20 bodova):

-           za svaki rad u CC časopisu koji su objavili zaposlenici organizatora skupa u posljednje tri godine po 5 bodova

-           za svaki rad u SCI, SSCI i Arts & Humanities CI koji su objavili zaposlenici organizatora skupa u posljednje tri godine po 2 boda

-           za svaki rad u ostalim referentnim bazama koji su objavili zaspolenici organizatora skupa u posljednje tri godine po 1 bod

d)         nivo organizacije naučnog skupa (maskimalan broj bodova po ovom kriteriju: 20 bodova)

-           skup sa međunarodnim učešćem 20 bodova

-           skupovi bez međunarodnog učešća 10 bodova

e)         referentnost zbornika/časopisa skupa (maksimalan broj bodova po ovom kriteriju: 10 bodova)

-           objavljivanje zbornika abstrakata sa skupa 2 boda

-           objavljivanje zbornika/časopisa sa skupa 3 boda

-           indeksacija zbornika/časopisa sa skupa u referentnim bazama 5 bodova

(5)        Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona dodjeljuje, u skladu sa finansijskim mogućnostima, podršku organizaciji naučnih skupova isključivo u dijelu koji se odnosi na materijalne troškove pripreme i održavanja naučnih skupova, i to:

a)         promotivni materijal, obezbjeđenje prostora za rad naučnog skupa, putni troškovi i sl. u iznosu do 50%,

b)         objavljivanja radova sa naučnog skupa u zborniku radova/zborniku apstrakata ili odgovarajućem časopisu u iznosu do 50%

(6)        Uz        popunjeni prijavni obrazac za sufinansiranje naučnih skupova potrebno je priložiti:

a)         naziv, obrazloženje, kratak sadržaj i spisak učesnika naučnog skupa;

b)         finansijski plan sa potpunom specifikacijom troškova za organizaciju naučnog skupa;

c)         iznos sredstava koji se traži od Ministarstva i za koje namjene

d)         dokaz o zajedničkom organizovanju naučnog skupa ukoliko je više organizatora uključeno u organizaciju skupa;

e)         dokaz o relevantnim publikacijama;

f)          dokaz o obezbjeđenim sredstvima iz drugih izvora finansiranja;

g)         dokaz o kontinuitetu održavanja naučnog skupa;

h)         identifikacioni broj i spesimen potpisa sa brojem žiro računa, odnosno naziv banke i broj žiro računa pravnog lica otvorenog kod banke i filijala.

 

X

(1)        Za sufinansiranje projekata u vezi promocije i popularizacije nauke i tehnologije odobravaju se sredstva u iznosu od 10.000,00 KM.

(2)        Maksimalan iznos traženih i odobrenih sredstava za sufinansiranje projekta u vezi promocije i popularizacije nauke i tehnologije po pojedinačnom zahtjevu može biti do 2.000,00 KM.

(3)        Uslovi za sufinansiranje troškova projekata promocije i popularizacije nauke i tehnologije su:

a)         da je podnosilac projekta i voditelj projekta sa područja Tuzlanskog kantona,

b)         da je podnosilac projekta ili njegova matična ustanova u čijem je sastavu upisan u Registar zaključno sa danom raspisivanja javnog poziva,

c)         da voditelj projekta ima najmanje naučni stepen doktora nauka,

d)         da se tim koji realizira predloženi projekat sastoji od najmanje tri člana (voditelja projekta i dva istraživača od kojih jedan poželjno je da bude mladi istraživač ispod 30 godine starosti), a sva tri člana su upisana u Registar; ostali članovi istraživačkog tima mogu biti izvan Tuzlanskog kantona i Bosne i Hercegovine,

e)         da je dostavljen izvještaj o namjenskom utrošku sredstava, ukoliko su ranije dodijeljena sredstva,

f)          da je obezbijeđeno minimalno sufinansiranje projekta iz drugih izvora u iznosu od

30%,

g)         da naučnoistraživačka institucija raspolaže sa prostorom i opremom za realizaciju predloženog projekta.

(4)        Ministarstvo neće sufinansirati projekte za koje su u cjelokupnom iznosu obezbijeđena sredstva iz drugih izvora i projekte koji ostvare manje od 50 bodova u skladu sa kriterijima iz stava (5) ovog člana.

(5)        Kriteriji za sufinansiranje dijela troškova projekata u vezi promocije i popularizacije nauke i tehnologije i način bodovanja su sljedeći:

a) dosadašnji rad i rezultati rada voditelja projekta na promociji i popularizaciji nauke i tehnologije (uključujući publikacije i druge prateće materijale koji će se predati na razmatranje), (maksimalan broj bodova po ovom kriteriju: 30 bodova):

- za svaku printani i distribuirani materijal koji promovira popularizaciju nauke i

tehnologije po 5 bodova, a maksimalno 10 bodova

-           za svaki javno publikovani audio-vizuelni sadržaj po 5 bodova, a maksimalno 10 bodova

-           za svako održano izlaganje na javnom skupu, konferenciji, radionici, simpozijumu i sl. po 5 bodova, a maksimalno 10 bodova

b)         Kvalitet predloženog projekta i očekivani rezultati (maksimalan broj bodova po ovom kriteriju: 50 bodova):

-           ocjena kvaliteta predložene projektne ideje i teme aplikacije sa aspekta relevantnosti, savremenosti, kreativnosti, inovativnosti u smislu povećanja naučne i tehnološke pismenosti u društvu 25 bodova

-           ocjena kvaliteta strukture projektne aplikacije (ciljevi, aktivnosti, budžet, rezultati i sl.), 25 bodova

c)         očekivani doprinos, uticaj i održivost predloženog projekta u smislu kontinuiranog i dugoročnog poboljšanja naučne i tehnološke pismenosti građana Tuzlanskog kantona (maksimalan broj bodova po ovom kriteriju: 20 bodova).

(6)        Maksimalan broj bodova koje projekat može ostvariti je 100 bodova.

(7)        Ministarstvo može sufinansirati projekte koji traju maksimalno 12 mjeseci od dana prebacivanja sredstava, s tim da se izvještaj o utrošku dostavlja u posljednjem mjesecu trajanja projekta.

(8)        Ministarstvo dodjeljuje, u skladu sa finansijskim mogućnostima, sredstva za sufinansiranje projekata promocije i popularizacije nauke u dijelu koji se odnosi na sljedeće troškove:

a)         rad voditelja projekta i saradnika (najviše do 30% dodijeljenih sredstava).

b)         materijalne troškove u funkciji provođenja projekta koji obuhvataju:

-           putne troškove uključujući, smještaj i dnevnice

-           potrošni materijal neophodan za proces izrade projekta

-           tehnička obrada i objava printanih i audio-vizualnih materijala

-           javna promocija rezultata istraživanja

c)         troškove usluga

d)         troškove nabavke dijela neophodne opreme i softvera

e)         troškove prezentiranja rezultata projekta na skupu, konferenciji, radionici, simpozijumu i slično

f)          druge namjene u svrhu realizacije projekta.

(9)        Uz popunjen prijavni obrazac za sufinansiranje u okviru predloženog projekta promocije i popularizacije nauke i tehnologije potrebno je priložiti:

a)         dokaz za voditelja projekta da je naučni radnik sa naučnim stepenom doktora nauka, da je upisan u Registar i da ima prebivalište na području Tuzlanskog kantona,

b)         detaljan opis predloženog projekta

c)         detaljno obrazložen finansijski plan sa dokazima o visini troškova (potpisani i ovjereni predračuni i sl.)

d)         bibliografske podatke o voditelju i učesnicima projekta, te dokaze o njihovim relevantnim publikacijama i materijalima u vezi promocije i popularizacije nauke i tehnologije,

e)         saglasnost za prijavu proj ekta od strane matične ustanove aplikanta

f)          dokaz da naučnoistraživačka institucija raspolaže sa prostorom i opremom za realizaciju predloženog projekta (izjava, potvrda, uvjerenje i slično)

g)         dokaz o obezbjeđenim sredstvima iz drugih izvora

h)         akt o registraciji i identifikacioni broj institucije za pravna lica osim za institucije koje su u sistemu trezorskog poslovanja

i)          naziv banke i broj žiro računa kod banke i filijala

(10)      Institucije koje su u sistemu trezorskog poslovanja nisu obavezne dostaviti identifikacioni broj i spesimen potpisa sa brojem žiro računa.

 

XI

(1)        Za sufinansiranje projekata o okviru programa obezbjeđivanja i održavanja naučnoistraživačke opreme i prostora za naučnoistraživački rad odobravaju se sredstva u iznosu od 200.000,00 KM.

(2)        Maksimalan iznos traženih i odobrenih sredstava za finansiranje/sufinansiranje po jednom projektu može biti do 50.000,00 KM

(3)        Uslovi za sufinansiranje troškova za projekte o okviru programa obezbjeđivanja i održavanja naučnoistraživačke opreme i prostora za naučnoistraživački rad su:

a)         da je podnosilac projekta (institucija) i voditelj projekta sa područja Tuzlanskog kantona,

b)         da je podnosilac projekta ili njegova matična ustanova u čijem je sastavu upisan u Registar zaključno sa danom raspisivanja javnog poziva,

c)         da je predloženi projekat u funkciji naučnoistraživačkog rada registrovane naučnoistraživačke organizacije,

d)         da je dostavljen Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava, ukoliko su ranije dodijeljena sredstva,

(4)        Ministarstvo neće sufinansirati projekte za koje su u cjelokupnom iznosu obezbijeđena sredstva iz drugih izvora, projekte za koje tražena vrijednost finansiranja od strane Ministarstva prelazi iznos iz stava (2) ovog člana i projekte koji ostvare manje od 50 bodova u skladu sa kriterijima iz stava (5) ovog člana.

(5)        Kriteriji za sufinansiranje troškova projekata za program obezbjeđivanja i održavanja naučno-istraživačke opreme i prostora za naučno-istraživački rad i način bodovanja su sljedeći:

a)         aktuelnost projekta i povezanost sa strateškim dokumentima (maksimalan broj bodova po ovom kriteriju: 20 bodova)

-           na kantonalnom/federalnom/državnom nivou 10 bodova

-           na međunarodnom nivou 10 bodova

b)         kvalitet prijedloga projekta i moguća implementacija (maksimalan broj bodova po ovom kriteriju: 20 bodova)

-           pripremljenost i kvalitet predloženog projekta 10 bodova

-           opis projekta, plan realizacije, očekivani rezultati i ukupna cijena projekta 10 bodova

c)         uticaj i održivost projekta (maksimalan broj bodova po ovom kriteriju: 30 bodova)

-           rezultati projekta imaju vidljive benefite na institucije 15 bodova

-           projekat je definiran tako da obezbijedi dugoročnu održivost 10 bodva

-           finansijska opravdanost projekta 5 bodova

d)         referentnost aplikanta u smislu realiziranih projekata iz različitih segmenata naučno- istraživačkog rada (naučno-istraživački projekti, stručni projekti, komercijalni projekti), (maksimalan broj bodova po ovom kriteriju: 20 bodova)

-           naučnoistraživački projekti 10 bodova

-           stručni i komercijalni projekti 10 bodova

e)         finansijsko učešće naučno-istraživačke organizacije ili drugih relevantnih subjekata (30% od vrijednosti projekta) (maksimalan broj bodova po ovom kriteriju: 10 bodova)

(6)        Maksimalan broj bodova koje projekat može ostvariti je 100 bodova.

(7)        Ministarstvo može sufinansirati projekte koji traju do 12 mjeseci od dana prebacivanja sredstava, s tim da se izvještaj o utrošku dostavlja u posljednjem mjesecu trajanja projekta.

(8)        Ministarstvo dodjeljuje, u skladu sa finansijskim mogućnostima, sredstva za sufinansiranje programa obezbjeđivanje i održavanje naučno-istraživačke opreme i prostora za naučno- istraživački rad u dijelu koji se odnosi na sljedeće troškove:

a)         troškove nabavke istraživačke opreme, računarske opreme, hemikalija i softvera

b)         troškove akreditacije i certificiranja laboratorija

c)         troškove adaptacije prostora u smislu obezbjeđivanja uvjeta za provođenje naučno- istaživačkog rada,

d)         druge namjene u svrhu realizacije projekta

(9)        Uz popunjen prijavni obrazac za finansiranje/sufinansiranje prijedloga projekta potrebno je priložiti:

a)         bibliografski podaci (CV) o voditelju i učesnicima u projektu.

b)         dokaz za voditelja projekta da je naučni radnik sa naučnim stepenom doktora nauka, da je upisan u Registar i da ima prebivalište na području Tuzlanskog kantona,

c)         saglasnost za prijavu projekta od strane nadležne naučnoistraživačke organizacije upisane u Registar

d)         potvrdu nadležne naučnoistraživačke organizacije i ovjerenu izjavu voditelja projekta da projekat nije u potpunosti finansiran iz drugih izvora,

e)         specifikacija potrebne opreme, sa tačnim nazivom opreme ili dijela opreme za koji se traže finansijska sredstva; vrijednost navedene opreme ili dijela opreme mora biti u skladu sa planiranim sredstvima Ministarstva za ove namjene i ne smije prelaziti vrijednost navedenu u pozivu.

f)          u slučaju da je projekat vezan za akreditaciju laboratorija odvojeno prikazati troškove nabavke opreme i hemikalija, od troškova akreditacije (standardi, auditi, interni auditi, umjeravanje uređaja itd.)

g)         potvrdu o visini finansijskog učešća naučnoistraživačke organizacije ili drugih relevantnih subjekata, sa navedenim iznosom i procentom od ukupne vrijednosti opreme (ukoliko postoji finansiranje iz drugih izvora).

h)         ponude isporučilaca hemikalija, ponude za opremu koja se traži, odnosno premjer, specifikaciju i predračun radova ukoliko se radi o adaptaciji prostora za naučno- istraživački rad.

i)          identifikacioni broj institucije i spesimen potpisa sa brojem žiro računa, odnosno naziv banke i broj žiro računa pravnog lica kod banke i filijala (za pravna lica fakultet/univerzitet);

(10)      Institucije koje su u sistemu trezorskog poslovanja nisu obavezne dostaviti identifikacioni broj i spesimen potpisa sa brojem žiro računa.

 

XII

(1)        Za sufinansiranje naučnoistraživačkih projekata u vezi međunarodne naučnoistraživačke saradnje odobravaju se sredstva u iznosu od 10.000,00 KM.

(2)        Za projekte koji budu podržani odobriti će se sredstva u maksimalnom pojedinačnom iznosu do 3.000,00 KM.

(3)        Uslovi za sufinansiranje troškova međunarodne naučnoistraživačke saradnje su:

a)         za međudržavnu ili međuinstitucionalnu međunarodnu saradnju:

-           potpisan sporazum ili protokol o međudržavnoj ili međuinstitucionalnoj međunarodnoj saradnji ili potpisano pismo namjere;

-           značaj saradnje za instituciju aplikanta i Tuzlanski kanton;

-           očekivani rezultati saradnje.

b)         za međunarodne naučnoistraživačke projekte:

-           potpisan ugovor o partnerstvu ili sporazum o zajedničkom učešću u projektu, ukoliko je projekat odobren za finansiranje;

-           potpisano pismo namjere o zajedničkom učešću u projektu, ukoliko je projekat u fazi pripreme prijedloga;

-           značaj saradnje za instituciju aplikanta i Tuzlanski kanton;

-           očekivani rezultati saradnje/projekta.

(4)        Kriteriji za sufinansiranje troškova međunarodne naučnoistraživačke saradnje su:

a)         broj institucija uključenih u saradnju/projekat maksimalno 30 bodova

-           uključena jedna ili dvije institucije 10 bodova

-           uključene tri ili četiri institucije 20 bodova

-           uključeno pet ili više institucija 30 bodova

b)         kontinuitet rada, tradicijska osnova (maksimalan broj bodova po ovom kriteriju: 20 bodova)

-           za svaki prethodni projekat saradnje 2 boda

c)         referentnost institucija (maksimalan broj bodova po ovom kriteriju: 20 bodova):

-           za svaki rad u CC časopisu koji su objavili zaposlenici institucije uključene u saradnju skupa u posljednje tri godine po 5 bodova

-           za svaki rad u SCI, SSCI i Arts & Humanities CI koji su objavili zaposlenici institucije uključene u saradnju u posljednje tri godine po 2 boda

-           za svaki rad u ostalim referentnim bazama koji su objavili zaposlenici institucije uključene u saradnju u posljednje tri godine po 1 bod

d)         plan programskih aktivnosti institucije u narednom periodu, koje će imati dugoročni učinak na oblast nauke od značaja za Tuzlanski kanton, odnosno očekivani doprinos razvoju i širenju naučne misli i naučnih istraživanja maksimalno 20 bodova:

-           rezultati saradnje imaju vidljive benefite na institucije 10 bodova

-           projekat je definiran tako da obezbijedi dugoročnu održivost 10 bodova.

e)         obezbjeđena sredstva iz drugih izvora 10 bodova.

(5)        Ministarstvo      obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo) dodjeljuje, u skladu sa finansijskim mogućnostima, podršku međunarodnoj naučnoistraživačkoj saradnji isključivo u dijelu koji se odnosi na materijalne troškove učešća, i to:

a)         troškovi putovanja;

b)         troškovi smještaja i ishrane;

c)         troškovi članarine i druge naknade za članstvo u krovnim međunarodnim asocijacijama;

d)         sufinansiranje troškova projektnih aktivnosti predviđenih sporazumom

(6)        Uz popunjeni prijavni obrazac potrebno je priložiti:

a)         potpisan sporazum ili protokol o međudržavnoj ili međuinstitucionalnoj

b)         potpisan ugovor o partnerstvu ili sporazum o zajedničkom učešću u projektu, ukoliko je projekat odobren za finansiranje;

c)         potpisano pismo namjere o zajedničkom učešću u projektu, ukoliko je projekat u fazi pripreme prijedloga;

d)         naziv, kratak sadržaj i spisak učesnika projekta;

e)         pozivno pismo;

f)          dokaz o relevantnim publikacijama;

g)         finansijski plan sa detaljnom specifikacijom troškova sa odgovarajućim predračunima kojima se dokazuje visina troškova;

h)         dokaz o obezbijeđenim sredstvima iz drugih izvora;

i)          iznos sredstava koji se traži od Ministarstva i za koje namjene.

 

XIII

(1)        Prijave na javni poziv sa potrebnom dokumentacijom, podnose se Ministarstvu, u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva na veb stranici Vlade Kantona.

(2)        Prijava na javni poziv se vrši putem odgovarajućeg prijavnog obrasca, koji se može preuzeti na veb stranici Ministarstva i Vlade Kantona.

(3)        Kandidat je uz popunjen prijavni obrazac obavezan dostaviti i dokumentaciju propisanu tačkama III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI i XII, u zavisnosti od toga za koji program se prijavljuje.

(4)        Prijave na Konkurs sa potrebnom dokumentacijom šalju se putem pošte preporučeno ili predavanjem lično na adresu: Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, ulica Fra Grge Martića 8, 75 000 Tuzla, sa naznakom da se radi o prijavi na Javni poziv za sufinansiranje programa putem kojih se ostvaruju opći interesi i strateški ciljevi u naučnoistraživačkom radu.

(5)        Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

MINISTARSTVO OBRAZOVANJA I NAUKE

 

 Javni poziv za dodjelu sredstava Javni poziv za dodjelu sredstava za sufinansiranje programa naučnoistraživačkog rada.pdf

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: