Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Poziv na likvidacioni postupak nad Poljoprivrednom zadrugom Agro-Delić sa p.o. Peljav

Datum objave: 27.09.2019. 11:06 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske, Broj 78, 20.09.2019

Okružni privredni sud u Bijeljini objavljuje da se Rješenjem broj: 59 0 L 034215 19 L, od 11.9.2019. godine, otvara postupak likvidacije nad Poljoprivrednom zadrugom “Agro-Delić” sa p.o. Peljave, Peljave bb, JIB 4403658000006. Za likvidacionog upravnika imenuje se Rade Hadži Stević, dipl. pravnik iz Bijeljine, Ul. kralja Dragutina 53 b.

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja Rješenja u “Službenom glasniku Republike Srpske” o otvaranju postupka likvidacije prijave svoja potraživanja likvidacionom sudu u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potraživanja. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja Rješenja u “Službenom glasniku Republike Srpske” o otvaranju postupka likvidacije obavijeste likvidacionog upravnika koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine likvidacionog dužnika i na kojim predmetima se potražuje pravo osiguranja, vrsta i razlog nastanka prava osiguranja i osigurano potraživanje.

Pozivaju se povjerioci da izvrše uplatu sudske takse na ime prijave potraživanja u vrijednosti od 1% od visine prijavljenog potraživanja, s tim da ne može biti manja od 50,00 KM ni veća od 10.000,00 KM, na žiro račun broj 562-099-00000556-87 kod NLB banka a.d. Banja Luka, vrsta prihoda 722211, budžetska organizacija 1086001, opština 005, republičke sudske takse, i prilože dokaz o uplati.

Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom dužniku da ih bez odlaganja izvrše. Ročište za ispitivanje prijavljenih potraživanja zakazuje se za ponedjeljak, 4.11.2019. godine, u 10.30 časova, u kancelariji br. 4 Okružnog privrednog suda u Bijeljini. Oglas je objavljen na oglasnoj tabli Suda i na internet stranici APIF-a.


(59 0 L 034215 19 L-su)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: