Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Zaključenje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom Akcionarskim društvom Mesoprodukt Bijeljina

Datum objave: 07.10.2019. 13:35 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske, Broj 82, 04.10.2019

Okružni privredni sud u Bijeljini, po ste čajnom sudiji Alidi Na đ Mađarac, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Akcionarskim društvom “Mesoprodukt” Bijeljina, Velika Obarska bb, donio je van ročišta, 20.9.2019. godine, sljedeće


RJEŠENJE


Zaključuje se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Akcionarskim društvom “Mesoprodukt” Bijeljina, Velika Obarska bb. Ovo rješenje sa razlozima zaključenja objaviće se u “Službenom glasniku Republike Srpske” i na
oglasnoj tabli Okružnog privrednog suda u Bijeljini. Po pravosnažnosti ovog rješenja izvršiće se brisanje ovog pravnog subjekta iz Registra poslovnih subjekata Okružnog privrednog suda u Bijeljini. Obavještavaju se stečajni dužnik, stečajni upravnik i članovi Odbora povjerilaca da pravne posljedice zaključenja stečajnog postupka nastupaju osam dana po objavljivanju ovog rješenja o zaključenju u “Službenom glasniku Republike Srpske”.


Obrazloženje
Rješenjem Okružnog privrednog suda u Bijeljini, broj: 59 0 St 027097 14 St, od 22.1.2016. godine, otvoren je stečajni postupak nad Akcionarskim društvom “Mesoprodukt” Bijeljina, Velika Obarska bb, i za stečajnog upravnika imenovan je Goran Marković, dipl. ekonomista, iz Bijeljine, Račanska br. 33, o čemu je objavljen oglas u “Službenom glasniku Republike Srpske”, broj 6, od 3.2.2016. godine, i na oglasnoj tabli Okružnog privrednog suda u Bijeljini. Na ispitnim ročištima ispitana su prijavljena potraživanja i nakon naknadnih prijava i izjašnjenja stečajnog upravnika ukupno prijavljena potraživanja iznosila su 2.652.319,38 KM, od čega su priznata potraživanja u iznosu od 2.129.093,01 KM, razvrstana su u opšti isplatni red, a osporena u iznosu od 523.226,37 KM. Na izvještajnom ročištu Skupština povjerilaca donijela je odluku da se pristupi unovčavanju imovine. Ukupna procijenjena vrijednost cjelokupne imovine stečajnog dužnika iznosi 3.027.466,20 KM. Na istoj imovini nema upisanih hipoteka. Održano je ukupno 10 licitacija i na 10. licitaciji imovina je prodata u cijelosti za iznos od 906.000,00 KM, što predstavlja početnu cijenu 10. licitacije.

Na osnovu zaključka o prodaji i nakon uplate cjelokupnog iznosa kupoprodajne cijene, sa kupcem je potpisan notarski Ugovor o kupoprodaji, broj: OPU 1051/2018, od 25.9.2018. godine. U periodu od 22.1.2016. godine do 30.6.2019. godine ostvareni su ukupni prihodi (stečajna masa) od prodaje cjelokupne imovine - stečajne mase 906.000,00 KM i ostali prihodi 24.516,76 KM, što ukupno čini 930.516,76 KM. Prvom djelimičnom diobom izmireni su povjerioci opšteg isplatnog reda u iznosu od 319.093,95 KM, što predstavlja 15% priznatih potraživanja, o čemu je stečajni upravnik kao dokaz priložio ovjerene naloge za prenos. Oglas o prvoj djelimičnoj diobi stečajne mase stečajni upravnik je objavio u “Službenom glasniku Republike Srpske”, broj 89, od 26.9.2018. godine. Raspoloživa sredstva za glavnu diobu iznose 202.092,84 KM. Oglas o diobnom popisu, prijedlogu glavne diobe stečajni upravnik objavio je u “Službenom glasniku Republike Srpske”, broj 39, od 17.5.2019. godine, a prijedlog glavne diobe od 13.5.2019. godine objavljen je na oglasnoj tabli Okružnog privrednog suda u Bijeljini 21.5.2019. godine i stavljen na uvid svim povjeriocima koji su pozvani da mogu podnijeti prigovor stečajnom sudiji na prijedlog glavne diobe shodno članu 128. Zakona o stečajnom postupku (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 26/10). Ste čajnom sudiji nije pristigao nijedan prigovor na istu. Na ročištu za glavnu diobu, održanom 5.9.2019. godine, stečajni upravnik je pročitao svoj izvještaj od 16.7.2019. godine, te istakao da je i on izvršio glavnu diobu, izmirio povjerioce opšteg isplatnog reda u iznosu od 202.092,84 KM, što predstavlja 9,50% priznatih potraživanja, o čemu je kao dokaz o uplati priložio, uz svoj izvještaj, ovjerene naloge za prenos o namirenju povjerilaca. Na ovaj način povjerioci opšteg isplatnog reda izmireni su u iznosu od 521.186,79 KM ili 24,50% priznatih potraživanja. U svom izvještaju stečajni upravnik je istakao da je rezervisao sredstva, i to iznos od 441,00 KM, što predstavlja 24,50% namirenja od priznatih potraživanja (1.800,00 KM) za povjerioca koji nije dostavio broj žiro računa za uplatu i 1.500,00 KM za zaključenje stečajnog postupka. U svom izvještaju stečajni upravnik je izložio i fi nansijsko poslovanje stečajnog dužnika, te naveo da su u periodu od 22.1.2016. godine do 30.6.2019. godine ostvareni sljedeći prihodi od prodaje stečajne mase - iznos od 906.000,00 KM, a ostali prihodi u iznosu od 24.516,76 KM, što ukupno iznosi 930.516,76 KM. Troškovi stečajne mase iznose 224.847,14 KM, a troškovi stečajnog postupka 182.541,83 KM, koji su izmireni u cijelosti. Tako đe, stečajni upravnik je naveo da se arhiva stečajnog dužnika na osnovu Ugovora o kupoprodaji, zaključenog sa kupcem DOO LD Bijeljina, nalazi u sjedištu Društva, a svi sudski sporovi u kojima je stečajni dužnik bio tužilac ili tuženi su okončani, pa je predložio da Sud zaključi stečajni postupak.

Na ročištu za glavnu diobu Skupština prisutnih povjerilaca jednoglasno je prihvatila izvještaj stečajnog upravnika u cijelosti, bez primjedbi, ističući da nemaju prigovor na diobu, s obzirom na to da je izvršena u cijelosti iz raspoloživih sredstava i da su saglasni sa prijedlogom ste čajnog upravnika da se zaključi stečajni postupak nad ovim stečajnim dužnikom ako od osam dana od održavanja ročišta niko ne uloži prigovor na diobu. Nakon zaključ enja ročišta za glavnu diobu u roku od osam dana, nije pristigao nijedan prigovor na istu. Imajući u vidu navedeno, da je postupak sproveden u skladu sa Zakonom o stečajnom postupku, Sud je, shodno članu 131. stav 1. Zakona o stečajnom postupku (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 26/10), donio Rješenje kao u
izreci. Rješenje sa razlozima zaključenja objaviće se u “Službenom glasniku Republike Srpske” i na oglasnoj tabli Suda shodno članu 131. stav 2. i članu 145. stav 1. Zakona o ste čajnom postupku (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 26/10). Po pravosnažnosti Rješenja isto će biti dostavljeno Odjeljenju Registra ovog suda radi brisanja pravnog subjekta iz sudskog registra shodno članu 53. Zakona o stečajnom postupku.


Pravna pouka
Protiv ovog rješenja dozvoljena je žalba Višem privrednom sudu u Banjoj Luci u roku od osam dana po isteku pet radnih dana po objavljivanju Rješenja u “Službenom glasniku Republike Srpske” putem ovog suda, u tri
primjerka.


Stečajni sudija,

Alida Nađ Mađarac, s.r.


(59 0 St 027097 14 St-su)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: