Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Poziv na stečajni postupak nad imovinom pravnog lica Solarna elektrana Trebinje d.o.o. Trebinje

Datum objave: 07.10.2019. 13:15 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske, Broj 82, 04.10.2019

Okružni privredni sud u Trebinju, stečajni sudija Mirjana Kokotović, u stečajnom postupku nad pravnim licem “Solarna elektrana Trebinje” d.o.o. Trebinje - u ste čaju, Trebinje, Otok bb, MBS 62-01-0095-12, JIB 4403452720002, 23. septembra 2019. godine, donio je


RJEŠENJE


I - Direktno je otvoren stečajni postupak nad imovinom pravnog lica “Solarna elektrana Trebinje” d.o.o. Trebinje - u stečaju, Trebinje, Otok bb.

1. Za stečajnog upravnika imenuje se Borko Šupeta iz Istočnog Sarajeva, Ulica Ive Andrića 17 C.

2. Kao vrijeme otvaranja stečajnog postupka utvrđuje se 23. septembar 2019. godine, u 13.30 časova.

3. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana po isteku pet dana od dana objavljivanja oglasa u “Službenom glasniku Republike Srpske” prijave svoja potraživanja Sudu u dva primjerka, sa dokazima, pozivom na broj: 62 0 St 012152 19 St. Uz prijavu dužnost je da se priloži dokaz o uplaćenoj taksi na prijavu potraživanja u iznosu od 1% na prijavljeno potraživanje, s tim da taksa ne može biti manja od 50,00 KM ni veća od 10.000,00 KM. Taksa se upla ćuje na račun budžeta Republike Srpske, sudske takse broj: 551-001-00008915-56, šifra budžetske organizacije 1089001, opština 107.

4. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da svoje dugove prema stečajnom dužniku izmire bez odlaganja.

5. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana obavijeste ste čajnog upravnika koja prava obezbjeđenja potražuju na predmetima imovine stečajnog dužnika.

6. Određuje se upis zabilježbe o otvaranju stečajnog postupka u Registru Okružnog privrednog suda, MBS 62-01-0095-12, te naziva pravnog lica (dužnika) sa oznakom u stečaju i upis stečajnog upravnika kao odgovornog lica.

7. Oglas o otvaranju ste čajnog postupka objavljen je 23.9.2019. godine na oglasnoj tabli ovog suda, a isti će se dostaviti u “Službeni glasnik Republike Srpske” i APIF-u Banja Luka radi objavljivanja na internet stranici Agencije.

8. Zakazuje se ročište za ispitivanje prijava potraživanja za srijedu, 20. novembar 2019. godine, u 12.00 časova, u prostorijama Okružnog privrednog suda u Trebinju (soba broj 6), a nakon toga, ako se steknu uslovi održaće se i izvještajno ročište.

9. Pozivaju se stečajni upravnik, povjerioci i sva zainteresovana lica da pristupe ročištu.


Stečajni sudija,

Mirjana Kokotović, s.r.


(62 0 St 012152 19 St-su)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: