Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Zaključenje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom Energetika d.o.o. Banjaluka

Datum objave: 25.10.2019. 11:56 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske, Broj 88, 22.10.2019

Okružni privredni sud u Banjoj Luci, stečajni sudija Jelena Božić, postupajući u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom “Energetika” d.o.o. - u stečaju Banjaluka, Ulica Veljka Mlađenovića bb, 11.10.2019. godine, donio
je sljedeće


RJEŠENJE


I - Zaključuje se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom “Energetika” d.o.o. Banjaluka, Ulica Veljka Mlađenovića bb, JIB 4400934860007, MB 1929364.

II - Sudske postupke koji su proizašli iz ovog stečaja ili koji su u vezi sa stečajem, a koji nisu okončani, nastaviće stečajna masa sve do okončanja, a istu će zastupati stečajni upravnik.

III - Ovo rješenje sa razlozima zaključenja stečajnog postupka objaviće se u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

IV - Nalaže se sudskom registru poslovnih subjekata da na osnovu pravosnažnog rješenja izvrši brisanje stečajnog dužnika iz Registra.


Obrazloženje
Rješenjem Osnovnog suda u Banjoj Luci, broj: 57 0 St 013035 08 St, od 30.6.2008. godine, otvoren je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom “Energetika” d.o.o. Banjaluka, Ulica Veljka Mlađenovića bb.
Istim rješenjem za stečajnog upravnika imenovana je Zora Bulatović Kremenović iz Banje Luke. Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljen je u “Službenom glasniku Republike Srpske”, broj 69/08, od 25.7.2008. godine.
Skupština povjerilaca donijela je odluku da se postupak vodi u pravcu likvidacije preduzeća, to jest da se unovči imovina preduzeća i iz ostvarenih novčanih sredstava namire potraživanja povjerilaca.
Stečajna upravnica u završnom izvještaju od 23.9.2019. godine i na završnom ročištu, održanom 2.10.2019. godine, navela je da je u postupku sprovela sve radnje predviđene Zakonom o stečajnom postupku, koje se posebno odnose na utvrđivanje imovine koja ulazi u stečajnu masu, te procjenu, čuvanje i unovčenje imovine. Unovčena je cjelokupna imovina steč ajnog dužnika i iz ostvarenih sredstava namireni su troškovi stečajnog postupka i povjerioci prema prijedlogu diobe.

U završnom izvještaju stečajna upravnica je sačinila rekapitulaciju finansijskih izvještaja, u kojoj se navodi sljedeće:
- ukupna prijavljena potraživanja povjerilaca iznose 22.738.750,25 KM, priznata potraživanja povjerilaca iznose 15.840.117,60 KM,
- osporena potraživanja povjerilaca iznose 6.898.632,65 KM, knjigovodstvena vrijednost imovine je iznosila 10.800.513,00 KM, procijenjena vrijednost imovine je iznosila 17.434.257,13 KM,
- zatečena novčana sredstva na dan otvaranja stečaja su iznosila 13.623,00 KM, pokretna i nepokretna imovina unovčena je za iznos od 3.162.031,00 KM, ostali prihodi u stečajnom postupku iznose 6.474.762,51 KM,
- ukupna novčana sredstva stečajne mase iznose 9.650.416,51 KM, troškovi stečajnog postupka iznose 7.067.748,74 KM,
- raspoloživa sredstva za namirenje povjerilaca iznose 2.442.120,26 KM.
Namirenje povjerilaca je izvršeno na sljedeći način:
- razlučni povjerioci namireni su sa 22,826%, tj. u iznosu od 443.839,85 KM,
- povjerioci višeg isplatnog reda namireni su ukupnom iznosu od 173.756,40 KM, što čini 100% priznatih potraživanja,
- povjerioci opšteg isplatnog reda namireni su u ukupnom iznosu od 824.524,01 KM, što čini 13,30% priznatih potraživanja.

Rezervisana sredstva iznose 140.548,45 KM zbog sudskih postupaka koji su u toku i izmirenja troškova vezanih za zaključenje stečaja.
Ukupni rashodi (troškovi stečajnog postupka, namirenje povjerilaca i rezervisana sredstva) iznose 9.650.416,51 KM.
Arhiva stečajnog dužnika je smještena kod kupca nekretnina koje su činile stečajnu masu “B.B. Forest” d.o.o. Banja Luka, a dio dokumentacije koja čini arhivu, koja je nastala nakon prodaje nekretnina, na čuvanju je kod stečajne upravnice.
Stečajna upravnica predlaže da stečajna masa stečajnog dužnika nastavi sudske postupke koji još nisu okončani, da se ovlasti stečajni upravnik da zastupa stečajnu masu, s tim da može angažovati advokata po svom izboru za dalje vođenje ovih postupka:
- postupak kod Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, pod brojem: 57 0 Ps 002338 05 Ps, po tužbi “Elektrokrajina” a.d. Banjaluka protiv “Energetika” d.o.o. Banjaluka kod kog je u toku postupak po apelaciji koju je uložio stečajni dužnik;
- postupak kod Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, broj: 57 0 Ps 036626 15 Ps 2, po tužbi “Energetika” d.o.o. - u ste čaju protiv tuženog “Poslovna zona” a.d. Banjaluka radi pobijanja pravnih radnji stečajnog dužnika (utvrđivanje prava vlasništva i prava posjeda na 9 objekata), koji se nalazi u postupku po žalbi koju je uložio tuženi;
- postupak kod Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, broj: 57 0 Ps 105406 19 IP 2, po prijedlogu za izvršenje koji je pokrenulo “Energetika” d.o.o. - u stečaju protiv izvršenika “Magrel” a.d. Banjaluka radi naplate duga;
- postupak pred Okružnim privrednim sudom u Banjoj Luci, pod brojem: 57 0 Ps 106145 14 Ip, po prijedlogu tražioca izvršenja “Energetika” d.o.o. - u stečaju protiv izvršenika “Interbriket” d.o.o. Banjaluka radi naplate duga;
- postupak kod Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, pod brojem: 57 0 Mals 108172 14 Ip, po prijedlogu tražioca izvršenja “Energetika” d.o.o.
- u stečaju protiv izvršenika Gvero Borislava, vlasnika SOD “Kristal” radi naplate duga;
- postupak kod Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, pod brojem: 57 0 Mals 108171 14 Ip, po prijedlogu tražioca izvršenja “Energetika” d.o.o.
- u stečaju protiv izvršenika Gvero Borislava, vlasnika SZTR “Gvero”, radi naplate duga;
- postupak kod Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, pod brojem: 57 0 IP 130493 19 IP, po prijedlogu tražioca izvršenja “Energetika” d.o.o. - u stečaju protiv izvršenika KMK d.o.o. Banjaluka radi naplate troškova postupka i
- postupak kod Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, pod brojem: 57 0 St 098820 12 St, po prijavi povjerioca “Energetika” d.o.o. - u ste čaju protiv stečajnog dužnika “Santana” d.o.o. - u stečaju radi isplate priznatog potraživanja.


Stečajna upravnica je, s obzirom na to da su sprovedene sve radnje u stečajnom postupku, sva imovina je unovčena, izvršena je glavna dioba i da su namireni troškovi stečajnog postupka, predložila da Skupština povjerilaca usvoji izvještaj o preduzetim radnjama u toku stečajnog postupka, sa konačnom rekapitulacijom fi nansijskog izvještaja, te donese odluku da se zaključi stečajni postupak nad stečajnim dužnikom, da se ovlasti stečajna masa stečajnog dužnika da nastavi sudske postupke koji nisu okončani i da se ovlasti stečajni upravnik da zastupa stečajnu masu u sudskim predmetima do okončanja istih.

Skupština povjerilaca usvojila je izvještaj steč ajnog upravnika sa navedenim prijedlozima.
U postupku su sprovedene sve radnje predviđene Zakonom o stečajnom postupku, koje se posebno odnose na utvrđivanje imovine koja ulazi u stečajnu masu, procjenu imovine, čuvanje i unovčenje imovine. Iz ostvarenih
prihoda nastalih prodajom imovine namirena su potraživanja povjerilaca prema prijedlogu diobe.

Stečajna upravnica je Sudu i povjerilačkim organima prezentovala izvještaj o radnjama sprovedenim u stečajnom postupku, fi nansijsku dokumentaciju o izmirenju obaveza povjeriocima i izvještaj o troškovima stečajnog postupka. Skupština povjerilaca prihvatila je navedene izvještaje.
Sud je Rješenjem od 12.6.2019. godine odredio reviziju materijalno-finansijskog poslovanja stečajnog dužnika, počevši od dana otvaranja stečajnog postupka, 30.6.2008. godine, do dana izrade revizorskog izvještaja.
Revizor “Aditon” d.o.o. Banja Luka je u svom izvještaju iz juna 2019. godine dao pozitivno mišljenje na materijalno-fi nansijsko poslovanje stečajnog dužnika.
Iz navedenog se zaključuje da je materijalno-fi nansijsko poslovanje stečajnog dužnika izvršeno u skladu sa zakonom.
Kako su u toku postupka sprovedene sve radnje vezane za unov čenje imovine i namirenje povjerilaca, te kako su povjerioci namireni u svojim potraživanjima prema raspoloživoj stečajnoj masi, to su se stekli uslovi za zaključenje stečajnog postupka.
Nakon iznesenog, a osnovu člana 131. Zakona o stečajnom postupku - Prečišćeni tekst (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 26/10), Sud je odlučio kao u izreci Rješenja.


Stečajni sudija,
Jelena Božić, s.r.


Pravna pouka
Protiv ovog rješenja dozvoljena je žalba i rok za podnošenje žalbe je osam dana i teče od dana objavljivanja Rješenja u “Službenom glasniku Republike Srpske” (član 11. stav 1, u vezi sa članom 146. stav 1. Zakona o stečajnom postupku).


(57 0 St 13035 08 St-su)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: