Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Poziv na likvidacioni postupak nad dužnikom: Opšta poljoprivredna zadruga Rodna Doboj sa potpunom odgovornošću

Datum objave: 25.10.2019. 11:21 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske, Broj 88, 22.10.2019

Okružni privredni sud u Doboju, likvidacioni sudija Adisa Džinić, u postupku po prijedlogu za otvaranje likvidacionog postupka nad subjektom upisa pod nazivom: Opšta poljoprivredna zadruga “Rodna” Doboj sa potpunom odgovornošću, sa sjedištem u Doboju, Ul. Svetog Save 24, koju zastupa punomoćnik Stanimir Rauković, advokat iz Doboja, donio je 14.10.2019. godine sljedeći

OGLAS


Otvara se postupak likvidacije nad dužnikom: Opšta poljoprivredna zadruga “Rodna” Doboj sa potpunom odgovornošću, sa sjedištem u Doboju, Ul. Svetog Save 24.
Likvidacioni postupak se otvara sa 14.10.2019. godine, u 12.00 časova.
Rješenje o otvaranju likvidacionog postupka Sud objavljuje na oglasnoj tabli Suda, u “Službenom glasniku Republike Srpske” i na internet stranici APIF-a.
Za likvidacionog upravnika imenuje se Dragan Prodić iz Teslića.


Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju likvidacionog postupka u “Službenom glasniku Republike Srpske” prijave svoja potraživanja likvidacionom sudu dostavom prijave i priloga u dva primjerka, te prilože dokaz o osnovanosti potraživanja, te dokaz o uplaćenoj sudskoj taksi na prijavu potraživanja u visini od 1% od vrijednosti potraživanja, s tim da taksa ne može biti manja od 50,00 KM ni veća od 10.000,00 KM na žiro račun broj 562-0990000055687, budžet Republike Srpske, Banja Luka, vrsta prihoda 722211, opština 028, budžetska organizacija broj 1087001.
Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju likvidacionog postupka u “Službenom glasniku Republike Srpske” likvidacionog upravnika obavijeste koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine likvidacionog dužnika. Potrebno je navesti predmet na kome se potražuje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja i osigurano potraživanje.
Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom dužniku da ih bez odgađanja izvrše.
Otvaranje likvidacionog postupka upisaće se u sudski registar ovog suda, tako da se uz naziv likvidacionog dužnika izvrši upis oznake “u likvidaciji”, te upis imena i prezimena likvidacionog upravnika kao lica ovlašćenog za zastupanje likvidacionog dužnika.
Otvaranje likvidacionog postupka upisaće se u javne evidencije nekretnina, koje vodi Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banja Luka, Područna jedinica Doboj.
Ročište za ispitivanje potraživanja određuje se za 17.12.2019. godine, u 8.00 časova, u prostorijama ovog suda, sudnica broj I.


(60 0 L 028106 18 L-su)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: