Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Zaključenje likvidacionog postupka nad pravnim licem ESTA d.o.o. Sarajevo

Datum objave: 14.01.2020. 08:50 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 1, 08.01.2020


Općinski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Hakija Zajmović, u likvidacionom postupku nad pravnim licem "ESTA" Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, unutrašnju i vanjsku trgovinu i i nžinjering Sarajevo, u likvidaciji, Ul. Tešanjska br. 42 Sarajevo, na ročištu održanom dana 31.12.2019. godine, donio je slijedeće


RJEŠENJE

 

 

1. Zaključuje se likvidacioni postupak nad pravnim licem ESTA Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, unutrašnju i vanjsku trgovinu i inžinjering Sarajevo, u likvidaciji, Ul. Tešanjska br. 42 Sarajevo.

2. Razrješava se dužnosti likvidatora Edhem Tufo iz Sarajeva, Ul. Donje Biosko br. 9.


3. Imovina likvidacionog dužnika i to:

- nekretnine označene kao:

- k.č. 230/1, u naravi poslovni objekat i dvorište u Ulici Tešanjska, u površini od 478 m 2,

- k.č. 230/2, u naravi poslovni objekat u Ulici Tešanjska, u površini od 231 m 2, k.č. 230/3, u naravi poslovni objekat u Ulici Tešanjska, površine 63 m 2,sve  upisane u ZK uložak broj 11 KO Sarajevo VII, sa dijelom 1/1;

- teretno vozilo registrovano kao A98-J-900 NI Volksnjagen 2H, Amarok, broj šasije NJV1ZZZ2HZCA028106, BA-otvoreno, boja smedja, dizel Euro 5, broj motora CDC093468 i - novčana sredstva na računu broj 1610000000150070 kod Raiffeisen Bank, prenose se na osnivača Tufo Edhema iz Sarajeva, sina Sulejmana, JMBG 1107961173526.

4. Po pravosnažnosti ovog rješenja, navedeno pravno lice brisat će se iz registra Općinskog suda u Sarajevu, koje je upisano u matični broj subjekta 65-01-0616-13 (stari broj 1-15911).

5. Ovo rješenje ima se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH".

6. Troškovi likvidacionog postupkapadaju na teret predlagača.

 

Broj 65 0 L 767457 19 L
31. decembra 2019. godine
Sarajevo
(O-4/20)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: