Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Pokretanje prethodnog postupka za utvrđivanja uslova za otvaranje stečajnog postupka nad imovinom privrednog društva DAUTOVIĆ d.o.o. Sarajevo

Datum objave: 03.02.2020. 11:17 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 5, 22.01.2020


Općinski sud u Sarajevu, stečajni sudija Aida Durić Hrvačić, rješavajući po prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka nad imovinom privrednog društva "DAUTOVIĆ" Društvo sa ograničenom odgovornošću za unutrašnju i spoljnu trgovinu, proizvodnju i usluge Sarajevo, ul. N usreta Šišića Dede broj 11, Sarajevo, van ročišta dana 23.12.2019. godine donio je slijedeće


RJEŠENJE

 


Pokreće se prethodni postupak radi utvrđ ivanja uslova za otvaranje stečajnog postupka nad imovinom privrednog društva "DAUTOVIĆ" Društvo sa ograničenom odgovornošću za unutrašnju i s poljnu trgovinu, proizvodnju i usluge Sarajevo, ul. Nusreta Šišića Dede broj 11, Sarajevo.
Za privremenog stečajnog upravnika imenuje se Adnan Išerić iz Sarajeva, ul. Mehmed paše Sokolovića broj 18. Privremeni stečajni upravnik dužan je odmah po prijemu rješenja o imenovanju preduzeti radnje utvrđene odredbom člana 16. Zakona o stečajnom postupku, a naročito:
- obezbijediti imovinu dužnika i starati se o istoj,

- izvršiti pregled dužnikovih poslovnih prostorija i izvršiti uvid u poslovne knjige i dokumentaciju dužnika,

- utvrditi da li postoji razlog zaotvaranje stečajnog postupka,

- ispitati da li imovina stečajnog dužnika može pokriti troškove stečajnog postupka,

- utvrditi da li se poslovanje stečajnog dužnika može u cjelini ili djelimično
nastaviti u toku prethodnog postupka i
- uraditi kontrolu poslovanja stečajnog dužnika


Privremeni stečajni upravnik je dužan podnijeti svoj pismeni izvještaj u roku od 30 dana od dana donošenja ovog rješenja, u dva (2) primjerka sa prilozima, u kome će izvijestiti ovaj sud o preduzetim radnjama, iznijeti svoje stručno mišljenje o zatečenom stanju. Stečajni dužnik ne može raspolagati budućom stečajnom masom bez saglasnosti privremenog stečajnog upr avnika i suda, a u cilju osiguranja buduće stečajne mase. Mjere pojedinačnog prinudnog izvršenja pokrenute protiv stečajnog dužnika privremeno se obustavljaju. Izlučna i razlučna prava povjerioci ne mogu ostvarivati u prethodnom postupku.
Pozivaju se povjerioci da predlože mjere osiguranja nad predmetima i imovinom stečajnog dužnika. Ovo rješenje će biti istaknuto na oglasnoj tabli ovog suda sa danom donošenja. Rješenje se ima dostaviti Registru Općinskog suda u Sarajevu radi upisa zabilježbe prethodnog postupka u matičnom re gistarskom broju subjekta upisa broj

MBS broj 1-24346.

 

Broj 65 0 St 791575 19 St
23. decembra 2019. godine
Sarajevo
(03-3-37/20)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: