Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Poziv na likvidacioni postupak nad likvidacionim dužnikom Društvom sa ograničenom odgovornošću GO TV Banja Luka

Datum objave: 06.02.2020. 14:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske, Broj 6, 28.01.2020

Okružni privredni sud u Banjoj Luci, likvidacioni sudija mr Nedeljko Milijević, u likvidacionom postupku nad likvidacionim dužnikom Društvom sa ograničenom odgovornošću GO TV Banja Luka, Rekavice bb, Banja Luka, van ročišta, 10.1.2020. godine, donio je sljede će

RJEŠENJE

I - Otvara se likvidacioni postupak nad likvidacionim dužnikom Društvom sa ograničenom odgovornošću GO TV Banja Luka, Rekavice bb, Banja Luka, MBS: 57-01-0221-17, JIB 4404206490002.
II - Za likvidacionog upravnika imenuje se Danijela Puzi ć iz Banje Luke, Hercegnovska ulica broj 20.
III - Likvidacioni postupak otvoren je 10.1.2020. godine, kada je Rješenje o otvaranju postupka likvidacije objavljeno na oglasnoj tabli Suda. Rješenje će biti objavljeno i na internet stranici APIF u neprekidnom trajanju od 30 dana.
IV - Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja Rješenja o otvaranju likvidacionog postupka u “Službenom glasniku Republike Srpske” prijave svoja potraživanja likvidacionom sudu dostavljanjem prijave, te prilože dokaze o osnovanosti potraživanja i dokaz o uplaćenoj sudskoj taksi na prijavu potraživanja u visini od 1% od vrijednosti potraživanja, s tim da taksa ne može biti manja od 50,00 KM niti veća od 10.000,00 KM, na žiro račun broj: 562-099-00000556-87, budžet Republike Srpske, vrsta prihoda 722211, opština 002, budžetska organizacija 1085001.
V - Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja Rješenja o otvaranju likvidacionog postupka u “Službenom glasniku Republike Srpske” obavijeste likvidacionog upravnika i Sud o tome koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine stečajnog dužnika i na kojim predmetima se potražuju pravo osiguranja, vrsta i razlog nastanka prava osiguranja, kao i osigurano potraživanje.
VI - Pozivaju se dužnici likvidacionog dužnika da svoje dugove prema likvidacionom dužniku izmire bez odlaganja.
VII - Ročište za ispitivanje potraživanja određuje se za utorak, 10.3.2020. godine, u 9.30 časova, u zgradi Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, Ulica Gundulićeva broj 108, sudnica broj 4/I.
VIII - Ročište na kojem će se na osnovu izvještaja likvidacionog upravnika odlučivati o daljem toku postupka (izvještajno ročište) zakazuje se za isti dan i na istom mjestu odmah nakon završetka ispitnog ročišta.
IX - Nalaže se Registru ovog suda da u registru poslovnih subjekata uz likvidacionog dužnika upiše oznaku “u likvidaciji”, a u rubrici “Lice ovlašćeno za zastupanje poslovnog subjekta” upiše “likvidacioni upravnik”.
X - Nalaže se Republi čkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banja Luka, Područna jedinica Banja Luka da zabilježbu o otvaranju likvidacionog postupka upišu u zemljišnoknjižne registre ukoliko je likvidacioni dužnik vlasnik i posjednik nekretnina.

Likvidaciona sudija,
Mr Nedeljko Milijević, s.r.

Pravna pouka
Protiv ovog rješenja dozvoljena je žalba Višem privrednom sudu u Banjoj Luci u roku od osam dana, računajući od dana prijema. Žalba se podnosi putem ovog suda u dovoljnom broju primjeraka. Žalba ne odlaže izvršenje Rješenja o otvaranju postupka likvidacije.
(57 0 L 131264 19 L-su)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: