Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Poziv na likvidacioni postupak nad pravnim licem BOSNIA-SUNRISE Društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo

Datum objave: 06.02.2020. 11:04 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 7, 29.01.2020


Općinski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Hakija Zajmović, u likvidacionom postupku nad pravnim licem BOSNIA-SUNRISE Društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo, ul. Mula Mustafe Bašeskije br. 28, na ročištu održanom dana 23.01.2020. godine, donio je slijedeće

 

RJEŠENJE

 

1. Provest će se likvidacioni postupak nad pravnim licem BOSNIA-SUNRISE Društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo, ul. Mula Mustafe Bašeskije br. 28.
2. Za likvidatora se imenuje Demir Emir, ul. Muhameda ef. Pandže 389, Sarajevo.
3. Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveza pravnog lica.
4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacioni postupak će se zaključiti.
5. Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Sarajevu - Odjeljenju za registar, evidentirano u matični registarski broj subjekta upisa 65-01-0013-13, radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka.
6. Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objaviće se na oglasnoj tabli suda i u "Službenim novinama Federacije BiH".
7. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača.

 

Broj 65 0 L 775683 19 L
23. januara 2020. godine
Sarajevo
(O-63/20)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: