Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Poziv na likvidacioni postupak nad pravnom osobom TEBA COMMERCE trgovina export-import d.o.o. Neum

Datum objave: 08.02.2020. 11:22 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 9, 05.02.2020

Općinski sud u Mostaru, likvidacijski sudac Goran Jurko u likvidacijskom postupku nad pravnom osobom "TEBA COMMERCE" trgovina export-import d.o.o. Neum, Vranjevo selo 62, Neum, zastupani po zakonskom zastupniku direktoru, a ovaj po punomoćniku Petru Ragužu, odvjetniku iz Neuma, van ročišta dana 22.01.2020. godine, donosi slijedeće

 

RJEŠENJE

 

1. Otvara se postupak likvidacije nad pravnom osobom TEBA COMMERCE trgovina export-import d.o.o. Neum, Vranjevo selo 62, Neum,
2. Za likvidatora pravne osobe - Ustanove imenuje se Kornelija Nikolić dipl. ecc., iz Mostara, Franjevačka 13b, Mostar.
3. Isti je dužan likvidacijskom sucu predočiti Izvještaj sa popisom imovine i sve obveze Društva.
4. Oglas o pokretanju likvidacijskog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj ploči Suda.
5. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od objavljivanja oglasa prijave svoja potraživanja ovome Sudu, a ukoliko se ne prijavi nitko od povjerilaca, likvidacijski postupak će se zaključiti.
6. Ovo rješenje se ima dostaviti Registru Općinskog suda u Mostaru, radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacijskog postupka, nad pravnom osobom "TEBA COMMERCE" trgovina export-import d.o.o. Neum, Vranjevo selo 62, Neum, koja se vodi pod MBS: 1-6779 kod ovog suda.
7. Nakon što rješenje o zaključenju likvidacijskog postupka postane pravomoćno, društvo će se brisati iz registra suda, kao i iz svih drugih javnih registara.
8. Ovo Rješenje služi kao poziv za ročište zakazano za dan 12.03.2020. godine sa početkom u 09.30 sati, kod Općinskog suda Mostar na adresi ul. M. Tita 94, ured br. 43/I kat.

 

Broj 58 0 L 215704 19 L
22. siječnja 2020. godine
Mostar
(03-3-308/20)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: