Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Poziv na likvidacioni postupak nad dužnikom InDevGro d.o.o. Gračanica

Datum objave: 06.02.2020. 12:29 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 9, 05.02.2020


Općinski sud u Tuzli, sudija Antonela Đaković, u likvidacionom postupku nad pravnim licem "In DevGro" d.o.o. Gračanica, ul. Sokogradska br. 24, odlučujući o prijedlogu za otvaranje likvidacionog postupka, a nakon saslušanja zakonskog zastupnika društva, dana 17.01.2020. godine, donio je slijedeće


RJEŠENJE

 


Otvara se postupak likvidacije nad dužnikom "InDevGro" d.o.o. Gračanica, ul. Sokogradska cesta 24, sa danom 20.01.2020..g. u 12,00 sati, MBS: 32-01-0096-19. Za likvidatora se imenuje Mulahuseiniović Ernest iz Gračanice, koji je dužan odmah izvršiti popis imovine i povjerilaca i navedene popise dostaviti sudu ili izjaviti da likvidacioni dužnik ne posjeduje imovinu i da je sve obaveze izmirio. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (t rideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenim novinama Federacije BiH", prijave svoja potraživanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potraživanja, te dok aza o uplaćenoj sudskoj taksi na prijavu potraživanja u visini od 1% od vrijednosti pot raživanja, s tim da ne može biti manja od 50,00 (pedeset) KM, niti veća od 10.000,00 (desethiljada) KM, na žiro-račun budžeta Tuzlanskog kantona broj: 1321000256000080, vrsta prihoda 722221. Pozivaju se povjerioci da likvidatoru prijave koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine likvidacionog dužnika , te je potrebno navesti predmet na kome se potražuje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao i osiguranog potraživanja. Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom dužniku da ih bez odlaganja izvrše. Rješenje o otvaranju likvidacionog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH". Ročište za ispitivanje prijava potraživanja određuje se za dan 03.03.2020. godine, sa početkom u 11,00 sati prostorijama Općinskog suda u Tuzli, ul. ZAVNOBiH-a bb, I sprat.

 

Broj 32 0 L 371097 19 L
17. januara 2020. godine
Tuzla
(03-3-358/20)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: