Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Poziv na stečajni postupak nad pravnim licem GP ŽGP d.d. Sarajevo

Datum objave: 01.04.2023. 11:01 / Izvor: Pravosudje.ba, 31.03.2023.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

KANTON SARAJEVO

OPĆINSKI SUD U SARAJEVU

 

Broj: 65 0 St 983329 22 St

Sarajevo, 31.03.2023. godine

 

Općinski sud u Sarajevu i to stečajni sudija Nebojša Joksimović rješavajući po prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom GP "ŽGP" d.d. Sarajevo, ul. Blažuj br.44, Ilidža, donio je dana 31.03.2023. godine sljedeće

 

R J E Š E N J E

 

1.Otvara se stečajni postupak nad pravnim licem GP "ŽGP" d.d. Sarajevo, ul. Blažuj br.44, Ilidža.

2.Za stečajnog upravnika imenuje se Besim Hamidović iz Ilidže, Osik do br. 7..

3.Vrijeme otvaranja stečajnog postupka utvrđuje se dana 31.03.2023. godine u 09:30 sati.

4.Nalaže se stečajnom dužniku i trećim licima da stečajnom upravniku predaju u posjed imovinu i dokumentaciju stečajnog dužnika koja je u njihovom posjedu.

5.Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja Rješenja o otvaranju stečajnog postupka u „Službenim novinama FbiH" prijave svoja potraživanja Sudu, podneskom u dva primjerka, sa dokazima, u skladu sa članom 174. Zakona o stečaju. Uz prijavu povjerioci su dužni priložiti i potvrdu o uplaćenoj sudskoj taksi, kako slijedi:

Za prijave povjerilaca iznos od 1% od vrijednosti potraživanja s tim da ne može biti manja

od 20,00 KM niti veća od 10.000,00KM.

Taksu uplatiti na račun broj 1411965320008475 kod BBI d.d. Sarajevo.

6.Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana obavijeste stečajnog upravnika koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine stečajnog dužnika i na kojim predmetima se potražuje pravo osiguranja, vrsta i razlog nastanka prava osiguranja, kao i osigurano potraživanje.

7.Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema stečajnom dužniku da ih bez odgađanja izvršavaju prema stečajnom dužniku.

8.Određuje se upis zabilježbe o otvaranju stečajnog postupka u sudskom registru Općinskog suda u Sarajevu u matičnom registarskom broju subjekta upisa broj 65-02-0006-12.

9.Rješenje o otvaranju stečajnog postupka istaknut će se na oglasnoj tabli Suda istog dana, 31.03.2023.godine, na web stranici - elektronskoj tabli Suda, na Internet stranici FIA-e, a u „Službenim novinama FBIH" objavit će se samo izreka rješenja.

10. Zakazuje se ročište za ispitivanje prijava potraživanja

PONEDJELJAK, 26.06.2023. GODINE U 10:00 SATI

Istog dana nakon ispitnog ročišta održat će se Skupština povjerilaca, na kojoj će se, nakon izvještaja stečajnog upravnika odlučiti o daljem toku stečajnog postupka (izvještajno ročište).

 

O b r a z l o ž e n j e

Prijedlogom od 09.09.2022. godine punomoćnik stečajnog dužnika, predložio je da se otvori stečajni postupak nad stečajnim dužnikom GP "ŽGP" d.d. Sarajevo, ul. Blažuj br.44, Ilidža.

Postupajući po prijedlogu sud je Rješenjem od 05.12.2022. godine pokrenuo prethodni postupak radi utvrđivanja da li postoje uslovi za otvaranje stečajnog postupka, te imenovao privremenog stečajnog upravnika kome je između ostalog naloženo da utvrdi da li postoji razlog za otvaranje stečajnog postupka i da li imovina stečajnog dužnika može pokriti troškove stečajnog postupka.

Privremeni stečajni upravnik je postupio po nalogu suda i dostavio izvještaj dana 30.01.2022. godine u kojem je naveo da postoje uslovi i razlozi za otvaranje stečajnog postupka, te da će imovina stečajnog dužnika biti dovoljna za namirenje troškova stečajnog postupka.

Na ročištu zakazanom u smislu člana 43 Zakona o stečajnom postupku, radi odlučivanja o ispunjenosti uslova za otvaranje stečajnog postupka sud je proveo dokaze: čitanjem izvještaja privremenog stečajnog upravnika kao i ostale dokumentacije koja je priložena uz prijedloge za otvaranje stečajnog postupka, pa je našao da su ispunjeni uslovi iz člana 102. Zakona o stečaju FBiH pa je sud donio odluku kao u stavu 1 izreke.

Odluku u stavovima od 2 do 10 izreke rješenja sud je donio primjenom člana 104.,105.,106.,107. i 108. Zakona o stečaju FBiH.

 

STEČAJNI SUDIJA

Nebojša Joksimović

 

POUKA:

Protiv ovog rješenja žalbu može izjaviti stečajni dužnik u roku od 8 dana od dana dostavljanja rješenja. Žalba se podnosi Kantonalnom sudu u Sarajevu, putem ovog suda, u tri primjerka.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: