Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Zaključenje likvidacijskog postupka nad pravnom osobom NA-MA d.o.o. za proizvodnju i promet Odža

Datum objave: 08.05.2023. 12:48 / Izvor: Pravosudje.ba, 05.05.2023.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

POSAVSKI KANTON

OPĆINSKI SUD U ORAŠJU

 

Broj: 25 0 L 057588 22 L

Orašje, 05.05.2023. godine

 

Općinski sud u Orašju, likvidacijski sudac Joko Radić, u likvidacijskom postupku nad pravnom osobom NA-MA“ d.o.o. za proizvodnju i promet Odžak, Ul. Titova br. 9, na ročištu održanom dana 05.05.2023. godine, donio je slijedeće:

 

R J E Š E NJ E

 

Zaključuje se likvidacijski postupak nad pravnom osobom „NA-MA“ d.o.o. za proizvodnju i promet Odžak, Ul. Titova br. 9.

Razrješava se dužnosti likvidatora Meho Omerbašić iz Odžaka, Ul. Titova bb

 Po pravomoćnosti ovoga rješenja, navedena pravna osoba brisat će se iz registra Općinskog suda u Orašju koje je upisano u matični registarski broj MBS: 1-1331.

Ovo rješenje ima se objaviti u „Službenim  novinama FBiH“ Sarajevo.

Troškovi likvidacijskog postupka padaju na teret predlagatelja.

Sva imovina pravne osobe „NA-MA“ d.o.o. za proizvodnju i promet Odžak, Ul. Titova br. 9, kao i sva imovina koja se naknadno pronađe, prenosi se na osnivače Mehu Omerbašića i Nadira Garića, a kojom on odgovara za obveze prema trećim osobama koje bi eventualno nastale i nakon pravomoćnosti rješenja o zaključenju likvidacijskog postupka i imale imovinsko pravni zahtjev prema tom subjektu.

 

Likvidacijski sudac

Joko Radić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: