Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Zaključenje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom Društvo sa ograničenom odgovornošću Krušik Bijeljina

Datum objave: 11.05.2023. 12:58 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske, Broj 42, 10.05.2023

Okružni privredni sud u Bijeljini, stečajni sudija Dragan Mitrović, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom “Krušik” d.o.o. Bijeljina, Agrotržni centar bb, van ročišta, 28.4.2023. godine, donio je sljede će

 

RJEŠENJE

 

Zaključuje se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom: Društvo sa ograničenom odgovornošću “Krušik” Bijeljina, Agrotržni centar bb, JIB 4400318120008, matični broj subjekta upisa 59-01-0202-14 (1-1821). Rješenje o zaključenju stečajnog postupka sa razlozima zaklju čenja istog biće objavljeno u “Službenom glasniku Republike Srpske” i na oglasnoj tabli Suda.
Stečajnu masu čine sredstva koja se ostvare okončanjem parnice u predmetu broj: 59 0 Ps 037635 22 Ps 2 u korist stečajnog dužnika i sredstva koja se ostvare prinudnom naplatom u izvršnim predmetima broj: 59 0 Ps 033466 21 Ip, broj: 59 0 Mals 035307 22 Ip, broj: 59 0 Mals 032983 22 Ip 3 i broj: 59 0 Ps 024905 22 Ip.
Na osnovu ovog rješenja, stečajna masa biće registrovana u Registru po- slovnih subjekata Okružnog privrednog suda u Bijeljini u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija poslovnih subjekata.
Stečajnu masu će zastupati stečajni upravnik Rade Hadži Stevi ć iz Bijeljine, Ul. kralja Dragutina br. 53B. Žiro račun stečajnog dužnika broj: 571-030-00000952-11, otvoren kod:
Banka Poštanska štedionica a.d. Banja Luka, neće se gasiti.
Nakon što budu okončani svi sudski postupci, Rješenje će biti dostavljeno Registru ovog suda radi brisanja stečajnog dužnika iz Registra poslovnih subjekata.
Obavještavaju se stečajni dužnik, stečajni upravnik, stečajni povjerioci i sva zainteresovana lica da pravne posljedice zaključenja stečajnog postup- ka nastupaju istekom pet radnih dana od dana objavljivanja ovog rješenja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

Obrazloženje
Rješenjem Okružnog privrednog suda u Bijeljini, broj: 59 0 St 036043 20 St, od 14.10.2021. godine, otvoren je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom “Krušik” d.o.o. Bijeljina, Agrotržni centar bb, i za stečajnog upravnika imenovan je Rade Hadži Stević iz Bijeljine, Ul. kralja Dragutina br. 53B, o čemu je objavljen oglas u “Službenom glasniku Republike Srpske”, broj 96/21, dana 26.10.2021. godine, i na oglasnoj tabli Okružnog privrednog suda u Bijeljini. Prijavljena su potraživanja u ukupnom iznosu od 4.327.963,28 KM. Priznata su potraživanja obezbije đena razlučnim pravom u iznosu od 2.881.171,87 KM, potraživanja u iznosu od 2.079.412,95 KM su svrstana u opšti isplatni red, od čega je priznat iznos od 1.410.829,60 KM, a osporen iznos od 35.961,81 KM. Nakon održanih ispitnih ro čišta, povučene su prijave potraživanja opšteg isplatnog reda u iznosu od 632.621,54 KM, tako da preostali iznos opšteg isplatnog reda iznosi 1.446.791,41 KM, od čega je priznat iznos od 1.410.829,60 KM, a osporen iznos od 35.961,81 KM. Višeg isplatnog reda nije bilo.
Na izvještajnom ročištu stečajni upravnik je prezentovao izvještaj o utvrđenom ekonomsko-fi nansijskom stanju stečajnog dužnika. U izvještaju je na- vedeno da je stečajni dužnik osnovan 1999. godine, da je osnovna djelatnost trgovina na veliko i malo pretežno alkoholnim i bezalkoholnim pićima, da na dan otvaranja stečajnog postupka Društvo ne obavlja djelatnost duži vremenski period, odnosno od 2019. godine, da su svi žiro računi blokirani duži vremenski period, da imovinu Društva čine osnovna i obrtna sredstva čija vrijednost po procjeni Komisije za popis ukupno iznosi 2.755.283,99 KM.
Prisutni povjerioci nisu imali primjedbi na izvještaj stečajnog upravnika i postupak je nastavljen u pravcu unovčavanja imovine stečajnog dužnika. U toku postupka je izvršena djelimična dioba kojom je namiren razlučni povjerilac Nova banka a.d. Banja Luka sa 34,19% od priznatog razlu čnog prava potraživanja, odnosno namiren je iznosom od 985.110,75 KM.
Prijedlog završne diobe od 1.2.2023. godine objavljen je na oglasnoj tabli Suda od 2.2.2023. godine do 25.2.2023. godine, tj. stavljen je na uvid svim povjeriocima, te su povjerioci pozvani da mogu podnijeti prigovor stečajnom sudiji na prijedlog završne diobe, shodno članu 178. Zakona o stečaju. Niko od povjerilaca nije uložio prigovor na prijedlog završne diobe.
Rješenjem od 2.3.2023. godine data je saglasnost za završnu diobu i zakazano ročište za završnu diobu za 30.3.2023. godine u 11.00 časova. Isto rješenje je objavljeno u “Službenom glasniku Republike Srpske”, broj 24/23, od 15.3.2023. godine, i na oglasnoj tabli ovog suda.  Na ročištu za završnu diobu stečajni upravnik je naveo da ukupno unovčena stečajna masa iznosi 1.158.020,11 KM i nakon izvršene djelimične diobe, iznos za završnu diobu je 20.457,04 KM i time se priznata potraživanja povjerilaca opšteg isplatnog reda namiruju u procentu od 1,45% od ukupno priznatih potra- živanja, dok su rezervisana sredstva za izmirenje troškova stečajnog postupka i dugova stečajne mase do zaključenja postupka, kao i za sudske sporove koji se nastave voditi po okončanju stečajnog postupka. Kako postoje aktivni sudski postupci, i to predmeti broj: 59 0 Ps 037635 22 Ps 2, broj: 59 0 Ps 033466 21 Ip, broj: 59 0 Mals 035307 22 Ip, broj: 59 0 Mals 032983 22 Ip 3, i broj: 59 0 Ps 024905 22 Ip, predloženo je da se zaključi stečajni postupak, da se registruje stečajna masa u Registru poslovnih subjekata, da se imenuje stečajni upravnik za zastupnika stečajne mase i da se ne gasi žiro račun stečajnog dužnika. Na ročištu za završnu diobu od 30.3.2023. godine data je saglasnost na prijedlog završne diobe i naloženo je stečajnom upravniku da izvrši diobu po prijedlogu, kako je usvojeno na ročištu, te da Sudu dostavi dokaz o izvršenoj diobi, kao i prijedlog za zaključenje stečajnog postupka.
U podnesku od 5.4.2023. godine stečajni upravnik je dostavio dokaz o izvršenim uplatama po usvojenoj diobi. Odredbom člana 185. Zakona o stečaju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 16/16 - u daljem tekstu: Zakon o stečaju) propisano je da stečajni sudija nakon okončanja završne diobe donosi rješenje o zaključenju stečajnog postupka (stav 1), stečajni sudija ć e donijeti rješenje o zaključenju stečajnog postupka nakon što stečajni upravnik stečajnom sudu podnese izvještaj o za- vršnoj diobi i dokaz o izvršenoj završnoj diobi (stav 2), ako je unovčena sva imovina stečajnog dužnika, a postoje parnice koje su u toku, stečajni sudija na prijedlog stečajnog upravnika može donijeti rješenje o zaključenju stečajnog postupka (stav 5) i u tom slučaju se stečajni upravnik imenuje za zastupnika stečajne mase stečajnog dužnika koju čine sredstva izdvojena po osnovu osporenih potraživanja i sredstva koja se ostvare okončanjem parnica u korist stečaj- nog dužnika (stav 6), stečajna mase se registruje u registru poslovnih subjekata na osnovu rješenja o zaključenju stečajnog postupka (stav 7). Imajući u vidu da je unovčena sva imovina stečajnog dužnika, a trenut-no su aktivni sudski postupci (parnični i izvršni pobliže navedeni u izreci Rješenja), Sud je shodno odredbi člana 185. st. 5. i 6. Zakona o stečaju odlučio kao u izreci Rješenja.
Shodno odredbi člana 151. stav 6. tačka 2. Zakona o stečaju, revizija fi nansijskog poslovanja stečajnog dužnika nije izvršena iz razloga jasnog ma- terijalno-fi nansijskog poslovanja, sa čim su bili saglasni i prisutni povjeriocu na ročištu održanom 30.3.2023. godine. Arhiva stečajnog dužnika biće smještena u Knjigovodstvenoj agenciji “Tempo” Bijeljina sa kojom je zaključen ugovor o smještaju knjigovodstvene i arhivske građe.
Rješenje o zaključenju steč ajnog postupka biće dostavljeno Okružnom tu-žilaštvu u Bijeljini, Upravi za indirektno oporezivanje BiH, Reg. centar Tuzla, i Poreskoj upravi Republike Srpske, Područni centar Bijeljina, radi obavještenja.
Na osnovu ovog rješenja, stečajna masa biće registrovana u Registru po- slovnih subjekata Okružnog privrednog suda u Bijeljini u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija poslovnih subjekata, stečajnu masu će zastupati stečajni upravnik Rade Hadži Stević iz Bijeljine, žiro račun stečajnog dužnika broj: 571-030-00000952-11, otvoren kod: Banka Poštanska štedionica a.d. Banja Luka, neće se gasiti. Nakon što budu okončani svi aktivni sudski postupci, Rješenje će biti dostavljeno Registru ovog suda radi brisanja stečajnog dužnika iz Registra poslovnih subjekata, shodno članu 199. stav 5. Zakona o stečaju, a stečajni upravnik će odjaviti stečajnog dužnika iz Registra Poreske uprave Republike Srpske, Područni centar Bijeljina, i Uprave za indirektno oporezivanje BiH, Reg. centar Tuzla, te kod Republičkog zavoda za statistiku, a potom uništiti pečat stečajnog dužnika, shodno odredbama Zakona o pečatima Republike Srpske.
Rješenje o zaključenju stečajnog postupka biće objavljeno u “Službenom glasniku Republike Srpske”, na oglasnoj tabli Okružnog privrednog suda u Bijeljini i internet stranici APIF-a.
Pravne posljedice zaključenja stečajnog postupka nastupaju istekom pet radnih dana nakon objavljivanja ovog rješenja u “Službenom glasniku Republike Srpske”, shodno članu 199. stav 2 Zakona o stečaju.

Pravna pouka
Protiv ovog rješenja stečajni povjerioci i stečajni dužnik mogu izjaviti žalbu Višem privrednom sudu u Banjoj Luci u roku od osam dana nakon objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”, putem ovog suda, a po isteku pet radnih dana od dana objavljivanja.

(59 0 St 036043 20 St-su)

 

Stečajni sudija,

Dragan Mitrović, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: